1 TETARONIKE 1

1Mairouni B'auro, ma Tirouano, ma Timoteo, nakoia kaain te ekaretia i Tetaronike, aika ana b'ai te Atua ae te Tama ma te UEA are Iesu Kristo: ami b'ai te akoaki ma te raoi. 2Ti aki toki ni katituaraoa te Atua i bukimi ni kabaneingkami, ao ti m'aneweingkami n taai nako n ara tataro: 3ngkai ti aki toki, i matan te Atua are Tamara n ururinga ami m'akuri ae kanoan ami onimaki, ma ami m'akuri korakora ae kanoan ami tangira, ao ami kaantaninga ae nene i nanon ara Uea are Iesu Kristo. 4Ti ataingkami, taari, aika kam tangiraki iroun te Atua, b'a E a tia n rineingkami; 5b'a te euangkerio are ti taekinna e aki roko i roumi n ti te taeka, ma e roko naba n te m'aka, ao iroun te Tamnei are Raoiroi, ao n te aki-nanokokoraki naba teutana; n ai aromi ngkai kam bon atai arora ni menara i buakomi i bukimi. 6Kam riki b'a taani kakairi i roura ma te Uea, ngke kam butim'aea ana taeka ma te kim'areirei are mairoun te Tamnei are Raoiroi, i buakon rawawatami ae bati: 7ao i bukin aromi aei ao kam riki b'a te banna ni kakairi nakoia ni kabaneia ake a onimaki i M'aketonia ao i Akaia. 8B'a e aki ti katanoataki n aromi ana taeka te Uea i M'aketonia ma Akaia, ma e a tia naba n tanoata taekan onimakinan te Atua i roumi n taabo ni kabane; ma ngaia ae akea te bae kainanoaki b'a ti na taekinna. 9A bane aomata n taekina aron rinra i buakomi, ma aromi ngke kam rairaki mani bouannanti nakon te Atua, n toro iroun te Atua ae maiu ae koaua, 10ao ni kaantaninga Natina mai karawa are E a manga kamaiua mai buakoia maate, are Iesu, are kamaiura man unin te Atua are e nangi roko.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\