1 TETARONIKE 2

1B'a kam bon ata rinra i buakomi, taari, b'a e aki matebuaka; 2ao n aron ae kam ataia, ti a tia ni kamarakaki ma ni b'ainikirinaki i Biribi, ma ti ninikoria iroun Atuara n taekina ana euangkerio nako imi ma te kekeiaki ae bati. 3B'a arora ni kaungai nanomi e aki nako man te nano ae aki eti, ke man te nano ae kammaira, ma ni kani m'am'ana te aba: 4ma ngkai ti a tia ni kakoauaki iroun te Atua i mwini kataakira i Rouna b'a ti riai ni mwiokoaki i bukin tataekinan te euangkerio, ao ti bon riai n taetae, n aki kakukureia aomata, ma ti na kakukureia te Atua are Ngaia ae katai nanora b'a ua ra. 5B'a ti bon aki taetae ni karangingkami, n ai aron ae kam ataia: ao ti aki taetae ma nanora ni kani b'aib'ai ae raba, ara tia kakoaua te Atua. 6Ti aki ukoukora kamoamoara mairouia aomata, ke mai roumi, ke mairouia tabem'aang. 7E boni ngae ngke iai ara kona n tangiri b'aai i bukira mai roumi, ngkai ana tia tuatua Kristo ngaira; ma ti nimamannei i buakomi, n ai aron te tia tob'a ngkana e akoia oin natina. 8Ma ngaia ae ngkai ti rangi n tangiringkami, ao ti aki kan anganingkami ti ana euangkerio te Atua, ma ti kan anganingkami naba maiura, ngkai kam a riki ni bati n tangiraki i roura. 9Taari, kam bon uringa ara m'akuri b'a e kakua ao e kanganga; ngke ti m'akuri n te bong ao n te ngaina, b'a ti aonga n aki karawawata temanna i buakomi n ara tai n tataekina ana euangkerio te Atua nako imi. 10Ara taani kakoaua ngkami ma te Atua naba, n arora ake ti b'ain nako imi, ngkami aika kam onimaki; b'a ti b'aina te maiu ae itiaki ae karaoa nanon te Atua ao ae akea kabuakakana. 11Ao kam bon atai naba arora nako imi b'a kanga aron te tama nakoia oin natina. 12Ni kaungaingkami, ma ni kabebeteingkami, ma n tuatuangkami b'a kam na b'aina te maiu ae boraoi ma nanon te Atua, ae weteingkami nako nanon ueana ma neboakina. 13Ao aei naba bukin te bae ti aki toki ni katituaraoa iai te Atua: b'a ngke kam butim'aea ana taeka te Atua mai roura, ao kam kaki i nanomi b'a tiaki aia taeka aomata, ma n etina ni koaua, bon ana taeka te Atua ane m'am'akuri i nanomi ngkami akana kam onimaki. 14Taari, kam riki ni katotongiia ana ekaretia te Atua i Iutaia, aika ana aomata Kristo Iesu, i bukina b'a kam a tia ni b'ainikirinaki naba irouia ami aomata ni baika ti te bo aroia ma ake a b'ainikirinaki iai irouia I-Iutaia; 15ake a kamatea te Uea are Iesu ma taiani burabeti, ao a kakioira nako naba. A aki kakukureia te Atua, ao a ekianako nako aomata ni kabaneia; 16ao a kataia n tukiira b'a ti na aki taetae nakoia aomata aika tiaki I-Iutaia, n taeka aika a na kamaiuaki iai. 17Ma ngaira, taari, ngkai ti raure ma ngkami n rab'atara, ma tiaki n nanora, n te tai ae aki maan, ao a rangi ni korakora nanora ma n ingainga ni kan nori matami, ngkai ti rangi n tangiringkami. 18Ma ngaia ae ti a kan nako imi. Ngai ae B'auro, I kataia moa n te taina, ao manga te taina riki i mwina; ma e tukiira Tatan. 19B'a tera ara kaantaninga, ao ara kim'areirei, ao te baunuea ae ti na kamoamoaira iai? Tiaki boni ngkami i matan ara Uea are Iesu n rokona? 20B'a kamoamoara ngkami ao ara kim'areirei.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\