1 TETARONIKE 3

1Ma ngaia arei, ngke ti aki kona ni kamaniira riki n taon nanora, ao ti a kukurei b'a ti na kitanaki i Atenai n ti ngaira; 2ao ti kanakoa Timoteo, ae tarira, ae raora ni m'akuri i bukin te Atua, n tataekinan euangkerioni Kristo, b'a e na kateimatoaingkami ma ni kaungaingkami n ami onimaki; 3b'a e na tai riki n aki rau nanon temanna n taian rawawata aikai. B'a kam bon ataia b'a boni katauara b'a ti na ri nanon te rawawata. 4B'a ngke ti mena i roumi, ao ti tuangngkami b'a ti na karawawataki. Ti taekina aei i m'ain rikina; ao n aron ae kam ataia, b'a e bon riki. 5Ma ngaia arei, ngke I aki kona ni kamaanai riki n taona nanou, ao I kanakoa Timoteo nako imi b'a I aonga n ata aron ami onimaki; b'a I raraoma ngkana tao kam a tia ni kairaki iroun te tia kariri, ao a matebuaka ara m'akuri. 6Ma ngkae e a roko Timoteo i roura i mwin okina mai roumi, ao e kaongoraeira n taeka aika raraoi aika taekan ami onimaki ma ami tangira; ao e tuangiira naba b'a kam aki toki n ururingiira ma te kukurei, ao kam rangi ni kan norira, n ai arora naba ngkai ti rangi ni kan noringkami. 7Ma ngaia aei, taari, i buakoni kain nanora ma rawawatara ni bane ao a karauaki nanora i roumi n ami onimaki: 8b'a e a manga karekea te maiu ae boou nako ira aromi n teimatoa n reitaki ma te Uea. 9B'a tera katituaraoan te Atua ae ti kona n anganna i bukimi, i bukin te kim'areirei ni kabanea ae ti kim'areirei iai i bukimi i matan te Atua? 10Ti tataro ni bubuti ma nanora n te ngaina ao n te bong b'a ti na nori matami, ma ni karokoraoa ae aki roko raoi n ami onimaki. 11E na kairira nako imi te Atua ae Tamara ma ara Uea are Iesu; 12ao te Uea E na kabatia ni karakaa ami i-tangitangiri ma tangiraia aomata ni kabaneia i roumi, n ai aron arora nako imi; 13b'a E na kateimatoai nanomi, b'a a aonga n itiaki ma n akea kabuakakakiia i matan Atuara ae Tamara, ngkana E roko ara Uea are Iesu ma ana aomata aika itiaki ni kabaneia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\