1 TETARONIKE 4

1Te kabanea ngkanne: taari, ti butingkami ma ni kaungaingkami iroun te Uea are Iesu, b'a ngkai kam a tia n reirei mai roura aromi ni maiu ae riai ae kakukureia te Atua, n aron ae kam b'ainna ngkai ni maiumi, ao kam na kabatia riki karaoana ni maiumi. 2Kam bon atai taian tua ake ti anganingkami ake mairoun te Uea are Iesu. 3B'a aio nanon te Atua i bukini katabuani maiumi b'a ana b'ai: kam na rawa nakon te wene ni bure; 4kam na atai aromi ngkami mm'aane n tatabemaningkami nako, ni maeka ma buumi n te aro ae itiaki ao n te aro ni karinerine, 5ma tiaki n te aro ni kaitataan ni kaib'ab'aru n ai aron ae noraki irouia aomata aika tiaki I-Iutaia aika aki ata te Atua. 6E na aki bure temanna nakon raona ke ni babakanikawaia ni baika kaeti ma aron te mm'aane nakon te aine b'a te Uea boni Ngaia te tia kareke-kai i bukini baikai ni kabane, n ai aron are ti tuangngkami rimoa, ma ni kaotiotia naba. 7B'a E aki weteira te Atua nakon te maiu ni kammaira, ma E weteira b'a ti na b'aina te maiu ae itiaki. 8Ma ngaia are te aomata ae rawa nakon te taeka n reirei aei, ao e aki rawa nakon te aomata, ma e rawa nakon te Atua, are anganingkami Tamneina are Raoiroi. 9Akea kainanoan te koroboki nako imi i bukin aromi n tangiriia raomi ni Kristian: b'a kam a bon tia n reireiaki iroun te Atua b'a kam na i tangitangiri; 10b'a kam bon tangiriia taari ni kabaneia ake a mena i M'aketonia ni kabuta. Ma ti kaungaingkami, taari, b'a kam na kabatia riki karaoana. 11Kam na kataa ae kam kona b'a kam na rau, ao kam na karaoi oin tabemi; kam na m'akuri ni baimi, n ai aron are ti tuangngkami. 12Ao n te aro aei kam na kamoamoaki iai irouia aomata ake tiaki kaain te ekaretia, ao a na akea te bae kam na kainanoia. 13Ti aki tangiringkami taari, b'a kam na aki atai aroia aika mate, b'a kam aonga n aki nanokawaki, n ai aroia tabem'aang akana akea aia kaantaninga. 14B'a ngkana ti kakoaua b'a E mate Iesu ao E a manga uti, ao ti boni kakoaua naba b'a te Atua E na kairiia b'a raon Iesu te koraki ni kabaneia ake a tia ni mate ake a onimakina Iesu. 15B'a ae ti tuangngkami aei bon ana taeka te Uea: ngaira aika ti maiu aika ti tiku ni karokoa rokon te Uea ti na bon aki nako n rimoaia ake a tia ni mate. 16B'a ane E na ruo te Uea mai karawa ma te b'ana ae takarua n taetae, ma b'anaan te anera ae kakannato, ma tangin ana bu te Atua. Ao a na manga uti moa ake a mate ake a onimakina Kristo, 17ao ngaira aika ti maiu n te tai anne ti na uotaki rake ma ngaiia nakon te tabo are a mena iai naang, ao ti na kaitibo ma te Uea i aani karawa; ao n te aro aei ti na memena n taai nako iroun te Uea. 18Ma ngaia ae kam na karau nanomi n taeka aikai.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\