1 TETARONIKE 5

1Kam aki kainanoa koreakin taekan taai ma boong aika a na riki iai baikai. 2B'a kam bon ata ana bong te Uea, b'a e na roko n ai aron rokon te tia ira n te bong. 3Ngkana a kangai aomata, “E a rau te aba ao akea te kakiriwe,” ao ane e na roko ni karina te kabuanib'ai nako ia, kanga ai aron rokon te ariri ni maraki iroun te aine ae nangi bung; ao a na bon aki kona ni kamaiuia maiai. 4Ma ngkami, taari, kam aki mena i nanon te roo; ma ngaia ae e na aki kakubanakoingkami te bong arei n ai aron te tia ira; 5b'a natin te oota ngkami ni kabaneingkami, ao natin naba te ngaina. Tiaki ana b'ai te bong ma te roo ngaira. 6Ma ngaia ae ti na tai nimatutuu n ai aroia tabem'aang; ma ti na kauti matara, ao ti na kamarurungira. 7B'a a matu aomata n te bong, ao a manging n te bong naba. 8Ma ngaira, aika ana b'ai te ngaina, ti na tauu baangira; ti na karina te taanga are te onimaki ma te tangira, ao te barengaru are kaantaningan te maiu. 9B'a tiaki ana kaantaninga te Atua b'a E na kareke kaira, ma ana kaantaninga b'a ti na karekea te maiu iroun ara Uea are Iesu Kristo, 10are mate i bukira, b'a ti na uaia ni maiu ma Ngaia ngkana tao ti maiu ke ti mate. 11Ma ngaia ae kam na i karau nanomi, ao kam na i kateimatoaingkami, n ai aron ae kam kakaraoia. 12Ma ti butingkami, taari, b'a kam na ataiia akana kakorakoraia ni m'am'akuri i buakomi, akana kairingkami ma n reireingkami n aromi ni maiu n reitaki ma te Uea. 13Kam na anganiia karineaia ae bati ma tangiraia i bukin aia m'akuri. Kam na b'aina te raoi i buakomi. 14Ao ti kaungaingkami, taari, b'a kam na reireiia akana rawa ni m'akuri, kam na kaungai nanoia akana a kai toki nanoia, kam na buokiia akana mamara, ao kam na taotaon nanomi nakoia aomata ni kabaneia. 15Kam na taraia b'a akea temanna ae na karaoa ae buakaka nakon temanna i bukina ngke te aomata arei e a tia ni karaoa ae buakaka nako ina; ma kam na ukoukora ae raoiroi i bukimi n taai nako, ao i bukiia naba aomata ni kabaneia. 16Kam na kim'areirei n taai nako, 17ao tataro n taai nako, 18kam na katituaraoi ni b'aai ni kabane. B'a bon aei nanon te Atua i bukimi ngkai kam reitaki ma Kristo Iesu. 19Kam na tai tuka te Tamnei are Raoiroi; 20kam na tai kakeai bonganan taetae ni burabeti; 21ma kam na katai b'aai ni kabane b'a ua ra; kam na taua ae raoiroi, 22ao kam na rawa nakoni karaoan te buakaka ni kabane. 23Ao Atuan te raoiroi E na karaoingkami b'a kam na riki n ai arona n aromi nako; ao a na kawakinaki tamneimi, ma maiumi, ma rab'atami, b'a a na aki konaki ni kabuakakaki i matan ara Uea are Iesu Kristo. 24E kakaonimaki Teuare weteingkami, ao E na boni karaoia. 25Taari, kam na tataro naba i bukira. 26Kam na kamauriia taari ni kabaneia n ai aroia taari n inga. 27I tuangngkami iroun te Uea b'a e na warekaki te reta aei nakoia taari ni kabaneia. 28E na mena i roumi ana akoi ara Uea are Iesu Kristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\