1 TIMOTEO 1

1Mairouni B'auro ae ana tia tuatua Kristo Iesu n ana taeka te Atua ae ara Tia Kamaiu, ma Kristo Iesu ae mena i rouna ara mwioko; 2nakon Timoteo, ae natiu ni koaua i nanon te onimaki: am b'ai te akoaki, ma te nanoangaki, ma te raoi, mairoun te Atua ae te Tama ma Kristo Iesu are ara Uea. 3Ko na tiku i Ebeto, n ai aron are I tuangko ngkoa ngke I nako M'aketonia; ao tuangiia aomata tabem'aang ikekei b'a a na tai reireia te aba te koaua ae kaokoro, 4ao a na tai kabanebuakai aia tai ni karaki nikawai aika oteaki ma taiani kateiriki aika rangi n ananau, aika kariki taiani kauntaeka, ao a aki buoka ana kaantaninga te Atua are e ataaki n te onimaki. 5Te kaantaninga i bukin te bae ti tuangko iai, b'a e na reke i rouia te tangira ae bwebwerake man te nano ae itiaki ao mani mataniwin te nano ae e raoiroi ma te onimaki ni koaua. 6Aomata aika b'aoua nako kawaia mani baikanne a rairaki nakon te kauntaeka ae akea manenana. 7A kan riki b'a taan reirei i bukin te Tua. Ma a aki ata te baere a taekinna, ma baike a kawimatoaia iai. 8Ma ti ata te Tua b'a e raoiroi, ngkana e b'ainaki iroun te aomata n te aro ae riai, 9ngkae e ata te Tua b'a e aki karaoaki i bukin te aomata ae e raoiroi, ma e karaoaki i bukiia aomata aika akiako ma aika aki ongeaba, ao i bukiia aika aki itiaki ma aika eekaanako nanon te Atua ma taani bure, ao i bukiia aika akea karinean te Atua i rouia ma taani kam'araei ana b'ai te Atua, ao i bukiia taan tiringiia tamaia ma taan tiringiia tinaia, ma taan tiringiia aomata, 10ao i bukiia taani wene ni bure ma nikiranroro, ma mm'aane aika karaoi m'akuri ni kammaira ma raoia ni mm'aane, ma taan iraeia aomata, ao i bukiia taani kewe ma taan tuea ni kewe, ao i bukini b'aai ni kabane, ngkana tao iai, aika eekaanako te reirei ni koaua, 11are nako man te euangkerio ae mimitong are I mwiokoaki iai b'a N na taekinna, are te euangkerio mairoun te Atua ae riai ni karaoiroaki. 12I katituaraoa Teuare kakorakoraai, are Kristo Iesu are ara Uea, b'a E atongai b'a I kakaonimaki, ngkae E rineai b'a te tia m'akuri i bukina. 13Bon te tia taetaebuaka ngai ngkoa, te tia b'ainikirina te aba, ao te tia iowawa; ma I nanoangaki, i bukina ngke I karaoi arou akanne ma te roo n nano b'a I tuai n onimaki. 14Ma E rangi n akoi te Uea nako iu, ngke E anganai te onimaki ma te tangira ae ti b'ainna ngkai ti reitaki ma Ngaia. 15E koaua te taeka aei, ao e riai ni kakiaki i nanoia aomata ni kabaneia, ae te taeka ae kaangai, E roko Kristo Iesu i aon te aba b'a E na kamaiuia taani bure. Ngai te kabanea ni buakaka; 16ma I nanoangaaki i bukin aei, b'a E na kaota taotaonan nanon Kristo Iesu i rou, ngai ae te kabanea ni buakaka i buakoia aomata, b'a te banna ni kakairi nakoia akana nang onimakinna ao a na karekea te maiu are aki toki. 17Ana b'ai te Uea ae akea tokina, ae aki mamate, ae aki nonoraki, ae te Atua ae ti temanna, te karineaki ma te neboaki n aki totoki. Amen. 18I anganiko te taeka aei, natiu ae Timoteo, n ai aron taian taeka ni burabeti ake a rimoa n taekiniko, b'a ko na kamanenai b'a am b'ai ni buaka b'a e aonga n nako raoi arom ni buaka, 19ao kawakina am onimaki ma mataniwin nanom ae e raoiroi. Iai tabem'aang aika rawa n ongo ni b'anaan mataniwin nanoia ae e raoiroi ao a karika te kabuanib'ai nakon aia onimaki, kanga ai aron te kaibuke ae koro ao e uruaki; 20i buakoia te koraki aei bon Umenaio ma Arekantero, are I katikuia nakon Tatan, b'a a aonga n reireiaki b'a a na tai taetaebuaka te Atua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\