1 TIMOTEO 2

1Te moa ni b'ai ae kakawaki bon au bubuti b'a a na iai taian tataro ni bubuti ma n onon, ao ni katituaraoi naba i bukiia aomata ni kabaneia; 2i bukiia uea ma mataniwi aika kakannato ni kabaneia, b'a ti aonga n rau ma n aki kaberoroaki n arora ni kaota karinean te Atua, ao n arora aika riai nakoia aomata. 3E raoiroi aei ao e riai i matan ara Tia Kamaiu ae te Atua; 4ae tangiriia aomata ni kabaneia b'a a na kamaiuaki, ma n ata te koaua ae kaangai, 5B'a ti temanna te Atua, ao ti temanna naba te tia raoi i marenan te Atua ma aomata, b'a te aomata are Kristo Iesu, 6are anga Ngaia i bukini kainaomataiia aomata ni kabaneia. E a kaotia n arona anne b'a te b'ai ni kakoaua n taina ae riai i bukin nanon te Atua n tangiriia aomata ni kabaneia b'a a na kamaiuaki; 7ao anne bukin ae I rineaki iai b'a te tia katanoataa taekana, te tia tuatua, ao te tia reireiia aomata aika tiaki I-Iutaia taekan te onimaki ma te koaua. I atonga te koaua, I aki kewe. 8Ma ngaia ae I tangiriia mm'aane b'a a na arori baiia aika aki karaoa ae buakaka ao a na tabeki rake n tataro n taabo nako, n aki un ma n aki kauntaeka. 9I tangiriia naba aine b'a a na kunnikainiia n te kunnikai ae riai ae a na aki taekinaki ni kamoamoaki iai; ao a na tai kunnikainiia ni kunnikai aika bo-buaka; 10ma a na katamaroaia ni m'akuri aika raraoi, b'a bon te b'ai ae riai irouia aine aika tabu b'a Kristian ngaiia. 11E na reirei te aine ma e na aki karongoa, ao e na aan taeka. 12I aki kariaia te aine b'a e na anga reirei, ke e na iai m'aakana i aoia mm'aane, ma e riai ni kainab'aabu. 13B'a e karaoaki moa Atam, ao rimwi Ewa; 14ao e aki m'am'anaki Atam, ma e m'am'anaki te aine, ao e riki b'a te tia ri aon ana tua te Atua. 15Ma e na kamaiuaki ni bungian natina, ngkana e teimatoa i nanon te onimaki ma te tangira, ao ni b'aina te maiu ae itiaki ma n nanowanawana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\