1 TIMOTEO 3

1E koaua te taeka ae kaangai: Ngkana e kan riki te aomata b'a te mataniwi n te ekaretia, ao e rinea te m'akuri ae e raoiroi. 2E riai iroun te mataniwi n te ekaretia b'a a na akea arona ae na kabuakakaki iai; e riai n ti temanna buna, e na taua baangina, e na b'aina te nanowanawana, e na rabakau te aroaro, e na akoia iruwa, ao e na rabakau n reireiia aomata; 3e na aki riki b'a te tia manging, ke te tia oro; ma e na taotaona nanona n aki un, ao e na tai baki tianti. 4E na riai n rabakau n tau aroia oin ana utu n te aro ae riai, ao e riai n taraia natina b'a a na aan taeka ma te aro ni karinerine n aaro nako. 5B'a ngkana e babanga te aomata n tau aroia kaain oin ana utu, ao e na kanga ni kawakina ana ekaretia te Atua? 6E riai n ikawai i nanon te onimaki, b'a e kaawa ni kaonaki nanona n te kainikatonga ao e motikaki taekana ni karawaawataaki, n aron te riaboro. 7E riai n riki b'a te aomata ngaia ae karineaki irouia aomata aika tiaki kaain te ekaretia, b'a e kaawa ni kamangoraki arona ao e b'aka i nanon ana b'ai ni kam'am'ane te riaboro. 8Ao ai aroia naba taani buobuoki, a na taua ma nanoia, a na taekina te koaua, a na tai manging, ao a na tai kani b'aib'ai n te aro ae aki riai! 9A na teimatoa n onimakina te baere raba are b'ain te onimaki ma mataniwin nanoia ae itiaki. 10A riai naba ni kakoauaki moa, ao ngkana a noraki b'a a tau, ao a na m'akuri. 11Ao ai aroia naba aine aika taani buobuoki a na aki b'aina te bakanrerei, a na tai winanti, a na tau baangiia, a na kakaonimaki nakoni b'aai ni kabane. 12A riai ni kaka temanna buia taani buobuoki ao a na rabakau n tauu aroia natiia ma oin aia utu n te aro ae riai. 13B'a taani buobuoki aika karaoa raoi aia m'akuri a karekei nneia aika raraoi, ao a kona n taekina taekan onimakinan Kristo Iesu i rouia ma te ninikoria. 14Ngkai I koroi baikai nako im, ao I kaantaninga b'a N na roko i roum i nanon te tai ae aki maan. 15Ma ngkana I waeremwe, ao baika I koroi a na tuangko te aroaro ae riai ni b'ainaki i buakoia ana utu te Atua, ae ana ekaretia te Atua ae maiu, ae te ekaretia ae taua te koaua mai aana b'a bouana ao aana. 16Ao ti kaotia b'a e kakannato te baere raba are b'ain te Aro ni Kristian: E kaoti n rab'ata, E kakoauaki iroun te Tamnei b'a e eti arona, E noraki irouia anera, E tataekinaki nakoia aomata ni kabaneia; E onimakinaki irouia aomata nako i aonnaba, E uotaki rake ni mimitong.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\