1 TIMOTEO 4

1E taetae te Tamnei 2aika nako mairouia taani kewe aika m'am'anaa te aba, aika mate mataniwin nanoia b'a kanga mwini kabuokaia n te biti ae kabuebue; 3a tuangiia aomata b'a a na tai iein, ao a na tai kang am'arake nako, aika E kariki te Atua b'a a na kakanaki ma te katituaraoi irouia aika onimaki ma n ata te koaua. 4B'a a bane n raraoi baika karikaki iroun te Atua, ao akea te b'ai teuana ae na kakiaki, ngkana e anaaki ni katituaraoaki te Atua iai, 5i bukina b'a e a katabuaki n ana taeka te Atua ao n te tataro. 6Ngkana ko anga taeka n reirei aikai nakoia taari, ao ko riki iai b'a a na tia m'akuri ae e raoiroi Kristo Iesu, ae ko nabeaki n taekan te onimaki ma taekan reirei aika raraoi, aika ko tou mwiia. 7Ma ko na tai mutiakini karaki aika aki koaua aika bo buaka ma kanoan te euangkerio, aika karaki aika akea nanoia. Kataneiako b'a ko aonga n rangi n reitaki ma nanon te Atua ni maium. 8B'a bon iai teutana bonganani kataneiaan te rab'ata b'a e na marurung, ma te maiu n reitaki ma te Atua e bongana i bukini b'aai ni kabane, ngkai iai taeka n akoi, ae iai te kab'aia iai i bukin te maiu aei, ao i bukin te maiu ae na roko. 9E koaua te taeka aei, ao e riai b'a e na kakiaki i nanoia aomata ni kabaneia: 10B'a ti kakorakoraira ni m'akuri ao ti kekeiaki m'aaka i bukina ngkai ti onimakina te Atua ae maiu, ae aia Tia Kamaiu aomata ni kabaneia, ai moara riki te koraki aika onimaki. 11Ko na tuangiia kaain te ekaretia baikai, ao reireiia iai. 12E na tai kakeaa bonganam temanna ngkai te rorobuaka n ataei ngkoe; ma ko na riki b'a te banna ni kakairi nakoia aika onimaki, n am taeka, n te bae ko karaoia, n arom n tangira, n am onimaki, ma te aro ni maiu ae itiaki. 13Ko na tabe ma warekan te B'aib'ara, te kab'arab'ara, ao te reireiia aomata ni karokoa rokou. 14Ko na tai kaaki taekan te b'ai n tituaraoi ane i roum, are ko anganaki n te tai are a taetae ni burabeti iai burabeti ao a katokai baiia i aom unimm'aanen te ekaretia. 15Ko na kakaraoi baikai, ao kakaonimaki nako iai, b'a e aonga n noraki tamaroan am waaki irouia aomata ni kabaneia. 16Ko na tarataraiko n arom ni maium, ao tarataraa kanoan am reirei. Ko na kakaraoi baikai; b'a ngkana ko karaoa aei, ao ko na kamaiuaki iai ma ake a ongo i roum.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\