1 TIMOTEO 5

1Ko na tai boaa ane e a unimm'aane, ma ko na anganna am taeka ni buokia b'a kanga tamam. Ko na reitaki ma rorobuaka b'a kanga tarim, 2ao unaine b'a kanga tinam; ao ko na reitaki n te aro ae itiaki ma ateiaine b'a kanga m'anem. 3Ko na karineia n akoia aine aika boni kananoanga ni koaua ngkai a mate buia. 4Ma ngkana iai natin ke tibun te aine ae kananoanga ae e mate buna, ao a na reireiaki moa aroia ni karaoi tabeia aika a aanaki n ana kaantaninga te Atua nakoia oin aia utu, ma ni kabooa akoakiia irouia aia karo ma tibuia: b'a e riai aei i matan te Atua. 5Ao te aine ae kananoanga ni koaua, ngkae e mate buna ao e tiku n ti ngaia, e mwiokoa te Atua ni maiuna, ao e botum'aka n tatataro ni bubuti n te bong ao n te ngaina. 6Ma te aine ae ti te kani kakukureia rab'atana, e boni ngae ngke e maiu, ma e mate. 7Ko na tuangiia baikai, b'a a aonga n aki kabuakakaki. 8Ma ngkana e aki karekei baika riai te aomata i bukiia ana koraki, ao ai moa ra riki i bukin oin ana utu, ao kaotana b'a e a kaaki taekan te onimaki, ao e a buakaka riki nakon are tiaki te tia onimaki. 9E na koreaki aran te aine ae e mate buna i buakon araia aine aika a mate buia ngkana e a koro onongaun ana ririki, ao te aine ngaia ae ti teuana ana tai ni mareaki; 10ao e kakoauaki b'a te aine ngaia ae kakaraoi m'akuri aika raraoi, n arona ni kaikawaia natina, n akoia iruwa, n teboki waeia raona ni Kristian, ni buokiia aika rawawata, ao n arona ni botum'aka ni karaoi m'akuri aika raraoi ni kabane. 11Ma ko na tai korei araia ateiaine aika a mate buia i buakon araia aine aika a mate buia; b'a n te tai are e roko iai nanoia ae korakora ni kan iein, ao ane a na rairaki nako mairouni Kristo; 12ao a reke kabuakakaia iai, i bukina ngkai a urua aia taeka ni bau nakoni Kristo. 13I rarikin anne, ao a reireiia naba te aro ni kabane tai n aroia ni kawara te auti teuana ma teuana; ao a aki tii kabane tai n aroia anne, ma a bon riki naba b'a taan ua-taeka, ao taani katabetabea te aba, n aroia n tataekini baika aki riai n taekin. 14Ma ngaia ae I tangiriia riki ateiaine aika a mate buia b'a a na iein, a na karikiia natiia, a na tararuaia aia utu, ao a na aki karekea te anga are e na kabuakakaira iai te kairiribai; 15b'a a a tia tabem'aang i buakoia ateiaine aika a mate buia n rairaki nako n ira Tatan. 16Ma ngkana iai aine aika a mate buia i buakoia ana utu te aine ae te Kristian, ao e riai neienne ni buokiia. E na aki karawaawata te ekaretia, b'a e aonga n tabeakiniia aine aika kananoanga ni koaua ngkai a mate buia. 17A riai unimm'aane aika raoiroi aia kairiri n iangoaki b'a e riai ni kataboroaki nakoia booia, ai moa ra riki nakoia te koraki aika korakora aia m'akuri ni kab'arab'ara ma n reirei; 18b'a e kaangai te B'aib'ara: “Ko na tai kabaea wiin te kao ngkana e tabe n toutoua te uita ni kaaki kunna” ao “E riai b'a e na anganaki te tia m'akuri boon ana m'akuri.” 19Ko na tai butim'aea taekani bukinan te unimm'aane, ma ti ngkana iai uoman ke teniman taani kakoauaa bukinana. 20Ko na boaiia akana bure i mataia aomata ni kabaneia, b'a a aonga ni maku naba raoia. 21I tuangko i matan te Atua, ma Kristo Iesu, ma ana anera te Atua, b'a ko na tou mwiini baikai ma te nano ae eti ae aki nanonano. 22Ko na tai kukuri ni katokaa baim i aon temanna ni katabua nakon nakoana i bukin te Uea. Ko na tai buokanib'ai n aia bure tabem'aang; ko na b'aina te maiu ae itiaki. 23Ko na tai moi n te ran n ti ngaia, ma ko na moi n te wain teutana i bukini birotom ma aorakim nako aika ko itutuuaki iai. 24Akea te kangaanga n aia bure tabem'aang b'a a teretere aroia, ao a ri moaia nakon te motiki-taeka; ma aia bure tem'angina a tib'a kaoti rimwi. 25Ao ai arona naba, b'a akea te kangaanga ni m'akuri aika raraoi b'a a teretere aroia, ao ake a aki bati n teretere a aki kona n raba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\