1 TIMOTEO 6

1Aomata aika tooro aika mena i aan te amo n toronaki a riai n iangoia oin aia toka b'a a riai ni kabatiaki karineaia, b'a e aonga n taekinaki ni kamoamoaki te Atua ma ara reirei. 2Ao tooro aika Kristian aia toka, a na tai kakeai bonganaia i bukina ngkai raoia ni Kristian; ma a na kabatia riki te kan toro i rouia, b'a kioina ngkai te koraki akanne akana kab'aia n aia m'akuri n toro bon taan onimaki aika tangiraki. Ko na reireiia aomata baikai, ao ko na tuangiia ni kairoroia. 3Ngkana iai temanna ae reireiia aomata te koaua ae kaokoro, ao e aki boraoi nanona ma taeka ni koaua aika ana taeka ara Uea are Iesu Kristo, ao e aki boraoi naba ma koauan te Aro ni Kristian, 4ao bon te aomata ngaia ae kainikatonga ao e nano roo. E babaeakina te kan tititiraki ma te kauntaeka, aika e riki mai iai te bakantang, ma te unra, ma taetaebuaka, ma iango ni katautau aika aki raraoi, 5ma aia meremere n taai nako aomata aika babanga n iango, aika akea irouia te koaua. A taku n aia iango b'a tauan te Aro boni ngaia ae e reke mai iai te kaub'ai. 6Ma bon iai te kaub'ai ae bati n tauan te Aro iroun te aomata, ngkana e rauaki nanona n are e reke i rouna. 7B'a bon akea te bae ti uotia nako aon te aba, ao bon akea te bae ti na uotia nako mai aon te aba; 8ma ngkana iai karara ma kunnikaira, ao a na rau nanora iai. 9Ma akana kan riki ni kaub'ai a b'aka nako nanon te kaririaki, a m'ane n te b'ai ni kam'am'ane, ao a reke n naano aika baba ma ni kamaraki, aika taonaki ni kab'ab'aaki iai n tiringaki ma ni kamateaki. 10B'a te baki-tianti boni ngaia ae a nako mai iai aaro nako aika buakaka. Iai tabem'aang aika rangi ni baki-tianti n te aro are a kitana iai te onimaki, ao a uruaki nanoia n te aro ae a rawawata iai. 11Ao ngkoe, ae ana aomata te Atua, ko na kararoako mani baikai, ao ko na kataa ae ko kona, ni karaoa nanon te Atua, ni maiu n reitaki ma Ngaia, ni b'aina te kakaonimaki ma te maiu n tangira, ma te taotaonaki n nano, ma te nimamannei. 12Ko na kekeiaki m'aaka n te kabo birim'aaka ae b'ain te onimaki, ao karekea te maiu are aki toki b'a kaniwangam; b'a ngaia aei te maiu are E weteiko nako iai te Atua ngke ko moa ni kaota iai am onimaki i mataia taani kakoaua aika bati. 13I tuangko i matan te Atua, ae anga te maiu nakoni b'aai ni kabane, ao i matani Kristo Iesu, are kaota tauani bukin te koaua are raoiroi i matani Bontio Birato, 14b'a ko na rangi n ongotaeka nakoni baike ko a tia n tuangaki, ma ni kakaonimaki nako iai ni karokoa rokon ara Uea are Iesu Kristo; 15are e na kaotaki rokona n te tai ae riai iroun te Tia Tautaeka ae karaoiroaki ae ti temanna, ae aia King king, ao aia Uea uea; 16ae ti Ngaia ae aki mamate, ae maeka n te oota are aki konaaki ni kawaraki; akea te aomata ae e a tia n noria, ao akea ae kona n noria. Ana b'ai te karineaki ma te m'aaka ae aki totoki. Amen. 17Ko na tuangiia akana kaub'ai ni b'ain te maiu aei, b'a a na tai kainikatonga ao a na tai onimakina te kaub'ai ae aki teimatoa; ma a na onimakina te Atua, ae kabane b'aai ni kabatiai n anganira b'a ti na kukurei iai. 18A na kakaraoa ae e raoiroi, a na kabati m'akuri aika riai, a na maiu n tituaraoi, ao a na tauraoi ni buokanib'ai n aia b'ai; 19ao n te aro aei a kaiko iai kaub'aia ae na riki b'a aaia ae e raoiroi i bukini boong aika na roko, b'a e aonga n reke i rouia te maiu ni koaua. 20Timoteo, ko na kawakina te baere ko mwiokoaki iai. Ko na tan nako mani b'arantiko aika akea nanoia aika aki itiaki, ao man iango ni kauntaba aika kanoan te baere e aki tau n aranaki b'a te Rabakau; 21are a kaota tauani bukina tabem'aang, ao a riki ni bua iai aia onimaki. E na mena iroumi te akoaki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\