2 KORINTO 1

1Mairouni B'auro, ae ana tia tuatua Kristo Iesu n nanon te Atua, ao mairoun Timoteo ae tarira, nakon ana ekaretia te Atua i Korinto, ao nakoia ake a itiaki ni kabaneia ake a mena i Akaia ni kabuta. 2Ami b'ai te akoaki ma te raoi mairoun te Atua are Tamara ma ara UEA are Iesu Kristo. 3E na karaoiroaki te Atua, ae Taman ara UEA are Iesu Kristo, ao Taman te nanoanga ni kabane, ao Atuan aaro ni karaunano ni kabane, 4are E anganira karauan nanora n rawawatara ni kabane, b'a ti aonga ni karau nanoia akana taonaki n rawawata nako, n te aro ni karaunano are e a tia ni karauaki nanora iai iroun te Atua. 5B'a ngkai a bati kamarakara aika kamarakani Kristo, ao ai arona naba b'a a bati karauan nanora irouni Kristo. 6Ngkana ti karawawataaki, ao bon i bukini karauan nanomi ao kamaiuami; ao ngkana a karauaki nanora ao bon i bukin naba karauan nanomi are kam kona iai n taotaon nanomi nakoni maraki ake ti maraki naba iai. 7E teimatoa ara kaantaninga i bukimi; b'a ti ataingkami b'a ngkai raora ni kamarakaki ngkami, ao bon raora naba ngkami ni karauaki nanora. 8B'a ti aki tangiringkami, taari, b'a kam na aki ata rawawatara are roko i roura i Atia: b'a ti bati n taonaki iai i aon are ti kona, ao akea ara kaantaninga b'a ti na maiu maiai; 9ti aki nanokokoraki b'a ti taku b'a ti nangi boni mate. Ma e riki aei b'a ti aonga n aki onimakinira, ma ti na onimakina te Atua are a manga uti maate i Rouna; 10are ti kamaiuaki i Rouna man te mate are moan te kakamaaku, ao E na boni manga kamaiura naba maiai; ti a tia ni kawenea ara kaantaninga i Rouna b'a E na boni manga kamaiura naba, 11ngkai kam buokira n tataro i bukira, b'a a aonga n tataro ni katituaraoi i bukira aomata aika bati i bukin te kab'aia are ti anganaki b'a kaekaan taian tataro aika bati. 12B'a aio kamoamoara, ao ana kaotioti mataniwin nanora: b'a n arora ni maiu n te aonnaba aei, ao ai moa ra riki n arora nako imi, ao ti a tia ni b'aina te maiu ae tabu ae itiaki are mairoun te Atua, tiaki n te rabakau n aon te aba, ma n ana akoi te Atua. 13B'a akea riki baika ti koroi taekaia nako imi, b'a ti baike kam wareki ao kam atai nanoia; ao bon au kaantaninga b'a kam na bon atai raoi, 14n ai aron naba are kam a tia n ataia teutana mai roura. Ao ngkana E roko ara UEA are Iesu, ao kam na kamoamoaingkami i bukira ao ngaira i bukimi. 15I aki nanokokoraki teutana n aei, ma ngaia are I kataua n te moa n tai b'a N na kawaringkami b'a kam aonga ni manga akoaki kaua: 16b'a I kani kawaringkami i aoni kawaiu nako M'aketonia, ao ni kawaringkami naba ngkana I oki maiai, b'a kam aonga ni bakaborauai nako Iutaia. 17I nano tiotio iai ngke I karaoa au iango aei? Ke I karaoi au iango ma te nano n aomata are tauraoi n atonga ae kangai, “Eng, eng” ao “Tiaki, tiaki” n te tai ae ti teuana? 18Ma ngkae E kakaonimaki te Atua, ao ara taeka nako imi bon tiaki “Eng” ao “Tiaki”, n te tai ae ti teuana. 19B'a Natin te Atua, are Iesu Kristo, are tataekinaki nako imi i roura i rou ma Tirouano ma Timoteo, E aki nano tiotio i marenan te “Eng” ao te “Tiaki”, ma bon ti te “Eng” i Rouna. 20B'a boni Ngaia te “Eng” nakon ana taeka n akoi ni kabane te Atua; ao i Rouna naba te “Amen” are ti neboa iai te Atua. 21Ma te Atua boni Ngaia ae kateimatoaira ma ngkami i nanoni Kristo, ao E kabirira 22are E kanikinaira b'a ana b'ai, ao E anganira te Tamnei i nanora b'a te kakoaua i bukini baika kawakinaki i bukira. 23I atonga te Atua b'a au Tia Kakoaua are na karekea kaiu ngkana I kewe; b'a I aki roko i Korinto i bukina b'a I aki kani karawawataingkami. 24Tiaki nanora b'a ti kan tautaekaningkami, n tuangngkami aromi n onimaki; ma bon raao ngaira ni m'akuri i bukin ami kim'areirei, ngkai kam teimatoa n te onimaki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\