2 KORINTO 10

1Ngai ae B'auro, I butingkami n nimamaneini Kristo ao n nanoraoina, ngai ae I atongaki b'a I nanorinano ngkana I mena i rarikimi, ma I ninikoria ngkana I raroa nako mai roumi. 2I boni butingkami b'a kam na aki karaoa ae N na rangi ni matoatoa iai ngkana I roko i roumi! B'a I boni kona ni matoatoa nakoia ake a taku b'a ti nakonako n te aro n rab'ata. 3B'a ti maiu n te aro n rab'ata, ma ti aki buaka n ai aron nanon te rab'ata; 4b'a ara b'ai ni buaka aika ti kamanenai n te buaka bon tiaki b'ain aon te aba, ma b'ai ni buaka aika korakora iroun te Atua n uru taabo ni buaka aika matoatoa. Ti uru taeka ni baka n rabakau, 5ma aaro ni kainikatonga nako aika tutuki man ataakin te Atua; ao ti kataenikai naano ni kabane b'a a na ongo irouni Kristo; 6ao ti tauraoi ni karekea kain te aki ongeaba ni kabane, ngkana e a roko raoi aromi n ongeaba. 7Kam babaire man taraan aron teini b'aai. Ngkana e koaua i nanona te aomata b'a ana b'ai Kristo ngaia, ao ke e kauringnga b'a ngkai ana b'ai Kristo ngaia, ao ngaira bon ana b'ai naba Kristo. 8B'a e boni ngae ngkana tao I kabatia kamoamoau i bukini m'akara are anganira te UEA i bukini kateimatoami ma tiaki i bukini kab'akami, ao I bon aki mamaa; 9ngkai I aki tangiringkami b'a kam na taraai b'a aongkoa I kataia ni kakamakuingkami n au reta. 10B'a iai ae kangai, “A rawawata ma ni matoatoa taekan ana reta B'auro, ma ngkana e mena rab'atana i rarikira ao e mamara n arona, ao a kakeaki bonganan ana taeka!” 11Ke e ataia te aomata anne b'a te baere ti taekinna n te reta ngkai ti raroa, ao ti na boni karaoia ngkana ti mena i roumi. 12B'a ti maaku n atongira b'a raoia te koraki ake a kamoamoaai aroia, ke ni kabotauia ma boni ngaiia, ao a nanobaba. 13Ma ti na aki kamoamoaira i aon are baireaki are E anganira te Atua, ae te tia are kam reke naba i nanona. 14Ao ngkai kam reke i nanona, ao ti bon aki karakaira i aona ngke ti roko n uota taekan euangkerioni Kristo nako imi. 15Ti aki kamoamoaira n aia m'akuri tem'angina are a karaoia i tinanikun te tia are E a tia te Atua ni baireia nako ira; ma bon ara kaantaninga b'a ngkana e rikirake ami onimaki, ao ara m'akuri e na karababaki riki i buakomi n ai aroni baireana. 16Ngkana e riki aei ao ti a kona n tataekina te euangkerio n aaba ake i tinanikuni Korinto, n aki kamoamoaira n te m'akuri are e a kamani karaoaki iroun temanna n te tabo are e a tia ni baireaki nako ina. 17B'a e kangai te B'aib'ara, “Ane kamoamoa, ao ke e kamoamoa iroun te UEA.” 18B'a tiaki te aomata ae taekina arona ni kamoamoaa ae kakoauaki b'a e raoiroi arona, ma te aomata ae kamoamoaki arona iroun te UEA.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\