2 KORINTO 11

1Kam bia taon nanomi nakon nanobabau ae teutana; kam na bon taon nanomi nako iu. 2B'a e rangi ni korakora nanou n tauaninne i roumi n ai aroni korakoran nanon te Atua; ai aron te ateiaine ae itiaki ngkami ae I kainroua ma te mm'aane ae ti temanna, are boni Kristo. 3Ma I maaku b'a a kawa n anaaki nanomi, n ai aron Nei Ewa ngke e m'am'anaki n nanowanawanan te naeta, ao kam kitana aromi n reitaki ma Kristo ae nako raoi ma n itiaki. 4B'a ngkana e roko temanna i roumi n taekina Iesu riki temanna are tiaki Ngaia are ti taekinna, ke ngkana kam anganaki te Tamnei ae kaokoro ae tiaki Ngaia are kam anganaki, ke te euangkerio are tiaki naba ngaia are kam anganaki, ao kam konamaki n taotaon nanomi nako ina. 5B'a I taku b'a I bon aki mangori riki nakoia te koraki akana kam atongiia b'a “taan tuatua” aika akea n ai aroia! 6B'a ngkana tao I bangab'ai n te aro n taetae, ma I aki n te ataib'ai, ti a tia n aaro nako ao ni b'aai ni kabane ni kaoti arora aikai nako imi. 7Ke e bure are I karaoia n arou ni karinanoai b'a kam aonga ni karietataki ngke I taekina ana euangkerio te Atua n aki kaboa nako imi? 8Kanga aron ae I kurib'aia ekaretia tabeua ngke I anaa bon au m'akuri mai rouia i bukimi. 9Ngke I mena i roumi ao I bon aki karawawata temanna ngkana iai te b'ai ae I kainanoia: b'a te bae I kainanoia e a reke mairouia taari ake a nako mai M'aketonia. I a tia ni kawakinai b'a N na aki riki b'a te b'ai ni karawawata ngai nako imi ni b'aai ni kabane, ao N na manga boni kawakinai naba maiai. 10Ngkai iai i rou te koaua are mairouni Kristo, ao I kakoaua b'a e na bon aki katokaki kamoamoau aei mai rou n te aba are Akaia. 11Ao b'a e aera? I bukina b'a I aki tangiringkami? E ataia te Atua. 12Ma ae I karaoia ao N na boni karaoia naba, b'a I aonga ni katoki wiia “taan tuatua” ake tabeman ake a taku b'a n aia m'akuri are a kamoamoaia iai ao bon ti te bo aroia ni m'akuri ma arora. 13B'a te koraki akanne bon taan tuatua ni kewe, aika taani m'am'ana te aba n aia m'akuri, ao a onikia b'a aongkoa ana taan tuatua Kristo. 14Akea te bae e kamimii iai, b'a aio naba aron Tatan: e kona n onikia b'a aongkoa te anera ae raneanea taraana. 15Ma ngaia ae tiaki te b'ai ae e na iruwa te aba iai ngkana a onikia naba taani m'akuri i bukin Tatan b'a kanga taani m'akuri i bukini karaoan nanon te Atua; ao tokiia, a na karekea booni mwin aia m'akuri. 16I kaoka are I a tia n taku, Ke e tai taku temanna b'a I baba; ao ngkana kam taku b'a I baba, ao kam na ongora i rou ngkai kanga I baba, b'a N na kamoamoaai naba teutana. 17Te bae I atongnga ao I aki atongnga n ai aron nanon te UEA, ma I atongnga b'a kanga te taetae ni baba n te aro ni kamoamoa aei. 18Ngkai a kamoamoaia aomata aika bati i bukin nanoia n aomata ao ngai N na kamoamoaai naba. 19B'a kam kukurei n taon nanomi nakoia akana nanobaba, ngkai kam wanawana! 20B'a kam taon nanomi ngkana e toroningkami temanna, ngkana e kurib'aingkami temanna, ngkana e kam'aneingkami temanna, ngkana e kakeaa bonganami temanna, ao ngkana e oroubuingkami temanna. 21I mamaa n taekinna b'a ti a tia ni mamara nakoni karaoani baikanne; ma ngkana iai te baene e ninikoria iai te aomata, I taetae ni baba!, ao I ninikoria naba ngai. 22Ebera uakekei? Ngai naba. Iteraera uakekei? Ngai naba. Kanoan Aberaam uakekei? Ngai naba. 23Ana taani m'akuri Kristo uakekei? I taetae n ai aron ae baba: i aoia riki ngai; b'a I m'akuri korakora riki nako ia, a bati riki au tai ni kabureaki, a bati riki au tai ni kataereaki, ao a bati riki au tai ae e kaani mateu iai. 24Nimaua te tai kataereau ni kaiu aika tenibwi ma ruaiwa irouia I-Iutaia; 25Tenua kataereau n taiani kai, teuana karebanau n taian atiibu, tenua au tai are I toka iai i aoni kaibuke ao a uruaki ngke a koro, ao I kabanea teuana te bong ao teuana te ngaina ni mena i nanoni marawa. 26Ni m'am'anangau aika bati ao I kaitaraa ma kanganga aika I kuri ni kabuanib'ai iai, aika kanganga man taiani karaanga, mairouia taani kam'arua, mairouia au botannaomata, mairouia aomata aika tiaki I-Iutaia, man te kawa, i nanon te rereua, i marawa, mairouia taari ni kewe; 27ao kanganga naba man te m'akuri ae kakua, te aki mamatu n tairiki aika bati, te baki ma te taka, te aki mamatam i nanon taai aika bati, te mariri, ao aki tauni m'aitini kunnikaiu i aou. 28Ao raoni b'aai aika I aki kan taekin bon tabeaiangan nanou ae korakora n te bong ae koraki i bukiia taian ekaretia ni kabaneia. 29Antai ae mamara, ao I aki mamara? Antai ae kab'akaki nakon te bure, ao e aki maraki nanou iai? 30Ngkana e riai i rou b'a N na kamoamoaai, ao N na kamoamoaai ni baika na kaota mamarau. 31E ataai b'a I aki kewe te Atua ae Taman ara UEA are Iesu, are ana b'ai te neboaki n aki toki. 32I Tamateko, ao e kateia tem'angina te tia tautaeka are i aan te uea are Areta b'a a na tantani i rarikini mataroani kawai n rin n aia kawa I-Tamateko, b'a a na tauai; 33ma I nnaki rikaaki n te b'aene ni kaotinakoaki ri nanoni wintoon te nono, ao I a maiu mai rouna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\