2 KORINTO 12

1I bon riai ni kamoamoaai, e ngae ngkana akea te bae na reke iai; ma N na taekini baika kanga ai aron te mii ma baika kaotaki iroun te UEA. 2I ata te aomata ae onimakina Kristo ae uotaki rake nakon te katenua ni karawa, tengauni ma a ririki n nako. E uotaki rake ngke tao e mena n rab'atana, I aki ataia; ke ngke tao e aki, I aki ataia naba; ma E ataia te Atua. 3Ao I ata te aomata anne, ngke tao e mena i nanon rab'atana, ke ngke tao e aki, I aki ataia, ma E ataia te Atua. 4B'a e uotaki rake nako B'aretaiti, ao e ongo taeka aika aki konaki n taekinaki, aika aki riai b'a a na atongaki iroun te aomata. 5N na tei i bukin te aomata anne ni kamoamoaa, ma N aki tei i buku ni kamoamoaai, ma ti i bukini mamarau. 6B'a ngkana tao I kani kamoamoaai, ao I aki baba iai, b'a te bae N na taekinna bon te koaua. Ma I aki karaoia b'a e kawa n raka aron iangoau iroun te aomata i aon are e noria i rou ao are e ongo mai rou. 7Ao i bukini kaotioti aika kamimii aroia ake I nori. Ma ngaia aei, i bukina b'a I kawa n rangi ni kamoamoaai, ao I a anganaki te bae e maraki iai rab'atau, are e m'akuri b'a ana anera Tatan i bukin oreau ao tukau b'a N na aki rangi ni kamoamoa. 8Tenua au tai ni butiia te UEA i bukin te baei b'a e na nako mai rou. 9Ao E kangai nako iu, “E tau i bukim au akoi, b'a e oti aroni m'akau b'a e korakora n te mamara.” Ma ngaia ae moan te kukurei ngai ni kamoamoaai ni mamarau, b'a e aonga ni memena m'aakani Kristo i aou. 10Ma ngaia ae I kukurei n taiani mamara, ma taetae n iowawa, ma kainano, ma b'ainikirinaki, ma kanganga i bukini Kristo; b'a ngkana I mamara, ao I a korakora iai. 11I a tia n riki ni baba. Ao kam karika aei nako iu. I bon riai ni kamoamoaki i roumi. B'a I bon aki mangori riki nakoia taan tuatua ake kam atongiia b'a akea n ai aroia, e boni ngae ngke akea bonganau. 12A a tia ni karaoaki i buakomi n te aro n taotaonaki n nano ni kabanea taiani kanikina, ma baika kamimii, ma m'akuri aika m'aka, aika e na kinaki iai te tia tuatua. 13B'a tera te bae I a tia ni karaoia nakoia ekaretia nako ae I tuai ni karaoia nako imi? Ma ti aei, b'a I aki karawawataingkami. Kab'ara au bure n te kairua aei. 14Noria, I a tauraoi ngkai ni kawaringkami te katenua n tai, ao N na aki karawawataingkami; b'a I aki ukoukori ami b'ai, ma I ukoukoringkami: b'a e aki riai b'a a na kaiko b'aai naati i bukiia kaaro, ma a na kaiko b'aai kaaro i bukiia naati. 15Ma moan te kukurei ngai b'a N na kabane au b'ai, ma n anga boni ngai, i bukini maiumi. E na karako tangirau i roumi i bukina ngkai I rangi n tangiringkami? 16Ma n arona, I bon aki karawawataingkami; ma a taku tabem'aang b'a i bukin arou ni b'aati n rabakauakina aron te aomata, ao I a tia ni kam'aneingkami iai. 17Iai i buakoia ake I kanakoia nako imi ae I kabonganaia b'a kawaiu ni burebureingkami n anai ami b'ai mai roumi? 18I butiia Tito b'a e na nako imi, ao I kanakoa te tari temanna ma ngaia. E burebureingkami Tito n anai ami b'ai? Tiaki ti te bo aron nanora ni baika ti karaoi? Tiaki ti te bo arora? 19Kam a tia ni kaman iangoia i nanomi b'a ti karekei aonara nako imi. Ti taetae i matan te Atua i nanoni Kristo, b'a a karaoaki b'aai ni kabane i bukini kateimatoami, raou aika kam tangiraki. 20B'a I maaku, b'a I kawa n roko ao I noringkami b'a tiaki aron ae I tangiria, ao ngkami kam norai b'a tiaki naba aron ae kam tangiria; b'a a kawa n noraki i roumi taiani kauntaeka, ma te bakantang, ma un, ma unra i marenaia ami botaki nako, ma taeka ni kamaraki nano ma winanti, ma aaro ni kainikatonga, ma mwebuaka. 21Ao I maaku naba, b'a I kawa ngkana I roko riki ao N na karinanoaki iroun Atuau i matami, ao N na katumaua te tang i bukiia te koraki ake a tia ni bure ao a tuai man rairi nanoia man te kammaira, ma te wene ni bure, ma te tam'are.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\