2 KORINTO 13

1Aio ngkai katenuan au tai ae N na nako imi iai. N aron are koreaki n te B'aib'ara, “A kamatoaki taeka ni bukibuki ni kabane ngkana a kakoauaki n aia taeka taani kakoaua aika uoman ke teniman.” 2I a kaman tia n taetae nakoia te koraki ake a bure ngkoa ao I a manga taetae naba ngkai, ngkai I raroa mai roumi: ngkana I a manga roko riki i roumi, ao bon akea i rouia ae N na aki kaota arou ni matoatoa nako ina, 3ngkai kam ukoukora te b'ai ae na kakoauaki iai b'a E taetae Kristo i rou. E aki mamara Kristo nako imi, ma E m'aka i buakomi. 4B'a E tauraki n te kaibangaki i bukini mamarana, ma E a manga uti ni m'aakan te Atua. B'a ti mamara n ai aroni Kristo, ma n reitakira ma ngkami ao ti na maiu ma Ngaia ni m'aakan te Atua. 5Kam na kataingkami ao kakoauaingkami b'a kam bon onimaki ni koaua. Kam aki ataia b'a E mena Iesu Kristo i nanomi? ma E aki mena i nanomi ngkana kam a tia ni kataingkami ao kam kakoaua b'a kam aki onimaki ni koaua. 6Ma bon au kaantaninga b'a kam na ataira b'a ti a tia ni kataaki ao ti kakoauaki b'a bon taan tuatua ni koaua ngaira. 7Ti tataro nakon te Atua b'a kam na aki karaoa te b'ai teuana ae buakaka; ti aki tataro b'a ti aonga n noraki b'a a nako raoi arora ngke ti kataaki, ma ti butiia b'a kam aonga ni karaoa ae raoiroi, e boni ngae ngke ti taraa n aki kakoauaki ni kataakira b'a bon taan tuatua ni koaua ngaira. 8B'a akea te bae ti kona ni karaoia n ekaanako te koaua iai, ma ti ti kona ni buokia. 9B'a ti kukurei ngkana ti mamara, ao ngkami kam korakora; ao bon ara tataro naba aei i bukimi b'a kam na nako raoi n aromi. 10Ma ngaia ae I koroi baikai, ngkai I aki mena i roumi, b'a e aonga n ae ngkana I roko ao N na aki matoatoa nako imi n arou ni kamanena te m'aka are E a tia n anganai te UEA, are te m'aka ni kateimatoa, ma tiaki n uruuru. 11Te kabanea, taari, kam na kakatonga, kam na kanako raoi aromi, kam na karau nanomi, kam na b'aina te nano ae ti te arona, kam na raoi; ao E na mena i roumi te Atua are e reke mai Rouna te tangira ma te raoi. 12Kam na i kamauringkami, temanna nakon temanna, n ai aroia taari n inga. 13A bane ni kamauringkami Kristian aikai. 14E na mena i roumi ni kabaneingkami ana akoi te UEA are Iesu Kristo, ma ana tangira te Atua, ma ana raorao te Tamnei are Raoiroi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\