2 KORINTO 2

1Ma e a tia i nanou b'a a na akea riki rokou i roumi ae e na karika te rawawata n nano. 2B'a ngkana I karawawataingkami, ao antai ae na kakukureiai ma ti te aomata are I a tia ni karawawataa? 3Ao I korea au reta aei, b'a e kawa n reke i rou te rawawata mairouia te koraki akana na kakukureiai ngkana I nakowati; ao I aki nanokokoraki i roumi ni kabane b'a kakatongau boni kakatongami ni kabane. 4B'a I koroboki nako imi ma nanou ae e taonaki n te rawawata ma te korakai ae bati, ma rannimatau aika bati; tiaki b'a kam aonga ni karawawataki iai, ma kam aonga n ataia b'a e bati tangirami i rou. 5Ma ngkana iai ane karika te rawawata, ao e aki karaoia nako iu, ma e karaoia nako imi; tao tiaki nako imi ni kabaneingkami, ma nakoia tabem'aang i buakomi, ao I atonga aei b'a I aki kani karawawata au taeka n ekianako. 6E bon tau te rekenikai anne i bukin teuanne mairouia m'aitin ami koraki; 7ma ngaia ae kam bon riai ni kab'ara ana bure ma ni karaua nanona, b'a e kawa teuanne ni b'ara nanona n rawawatana ae bati. 8Ma ngaia ae I butingkami b'a kam na kaotia nako ina b'a bon iai tangirana i roumi. 9B'a bon aei bukin are I koroboki iai ngkoa, b'a I aonga n atai baika kam na kakoauaki iai b'a kam ongeaba ni b'aai ni kabane. 10Ma ane kam kab'ara ana bure, ao Ngai I kab'ara naba; b'a ane I a tia ni kab'ara, ngkana tao iai, ao I boni kab'ara i bukimi i matani Kristo, 11b'a e aonga n aki reke ana tai Tatan ni m'aka i aora; b'a ti atai aron ana iango nako. 12Ma ngke I roko i Teroa i bukin tataekinan euangkerioni Kristo, ao E a tia ni kauka te kawai nako iu te UEA i bukin au m'akuri ikekei; 13ma e aki rau tamneiu ngke e aki reke i rou Tito are tariu. Ma ngaia are I kabo ma ngaiia ao I nako M'aketonia. 14Ma e na katituaraoaki te Atua, are Ngaia ae aki toki ni kairira irouni Kristo n te m'aati n tokanikai; ao E kabonganaira ngaira aika taani kabuta ataakini Kristo nakon taabo nako b'a kanga ai aron te boi ae boiarara. 15I bukini Kristo ao ti a riki nakon te Atua b'a te boi ae boiarara, ae e kiakia nako boina i buakoia aika nang kamaiuaki, ao i buakoia naba aika nangi mate; 16bon te boi ae kamamate ae tiritiri nakoia aika nangi mate, ao te boi ae kamaiu ae uota te maiu nakoia aika nang kamaiuaki. Ao ai antai ae tau i bukini baikai? 17B'a tiaki aroia aomata aika bati ngaira, ake a b'aini bob'aia ana taeka te Atua b'a a aonga ni kaub'ai iai; ma ti kanakoaki iroun te Atua, ao ti taetae i matana ma te nano ae itiaki i bukini Kristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\