2 KORINTO 3

1Ti a manga moanna naba n tabeki taekani kamoamoara? Ke ti kainanoi, n ai aroia tem'angina, reeta nako imi ke mai roumi, aika a na kaoti arora? 2Bon ara reta ngkami ae koreaki i nanora, ae ataaki ma ni warekaki irouia aomata ni kabaneia; 3ao e teretere b'a bon ana reta Kristo ngkami, ae ti uotia, ae koreaki tiaki n te ingke, ma n Tamnein te Atua ae maiu; ae koreaki tiaki i aoni baaba aika atibu, ma i aoni baaba aika iriko aika nanomi. 4Ti atonga aei i bukina b'a iai i roura te aki nanokokoraki iroun te Atua i nanoni Kristo. 5Akea i roura te bae ti na taku iai b'a ti kona ni karaoa te b'ai teuana i bon i roura; ara kona ni karaoia boni mairoun te Atua, 6are karaoira b'a taani beku aika iai aia kona i bukin te boraraoi ae boou, are kanoana tiaki te b'ai ae koreaki, ma te Tamnei; b'a e tiritiri te b'ai ae koreaki, ma E kakamaiu te Tamnei. 7Ngkae e roko ma arona ni mimitong te Tua are uota te mate, ao a koreaki taekana i aoni baaba aika atibu n te aro are a aki kona iai tibun Iteraera n tara ubuni Moote i bukin raneaneana, e boni ngae ngke e a tabe ni mauna raneaneana, 8ao tiaki e na kabatiaki riki mimitongin ana m'akuri te Tamnei? 9B'a ngkana iai mimitongin te m'akuri ni kabuakaka, ao ai m'aiti ra riki mimitongin te m'akuri i bukini karaoan nanon te Atua. 10B'a te baere e kamimitongaki ngkoa e a tia n aki kamimitongaki i bukin te mimitong ae e raka arona. 11B'a ngkana iai te mimitong n te baere e aki tei maan arona, ao ai m'aiti ra riki te mimitong n te baere e tei maan arona. 12Ma ngaia ae ngkai iai i rouia te kaantaninga aei, ao ti rangi n ninikoria, 13tiaki n ai aroni Moote, are e karaba matana n te rabuna ni mata, b'a a aonga tibun Iteraera n aki taratara tokin te raneanea are tabe ni mauna. 14Ma a kamatoatoaki nanoia; b'a man te tai arei ni karokoa te bong aei, ao e tuai meni mauna te rabuna ni mata ngkana a wareka te Boraraoi Nikawai, b'a ti Kristo ae mauna i Rouna. 15Ao ma ngkekei ni karokoa ngkai, ngkana e warekaki ana Tua Moote, ao bon iai te rabuna ni mata i aon nanoia. 16Ma ngkana e rairaki te aomata nakon te UEA, ao e na uotaki nako te rabuna ni mata. 17Ao te UEA bon te Tamnei; ao ike E mena iai Tamnein te UEA, ao e mena iai te aro n inaomata. 18Ao ngaira ni bane ma matara aika aki rabunaki, aika ti nora mimitongin te UEA kanga n te tirotaam, ti tabe n onikaki nakoni katotongana man te mimitong teuana nakon teuana; ao e riki aei mairoun te UEA ae te Tamnei.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\