2 KORINTO 4

1Ma ngaia aei, ngkae e reke i roura te m'akuri aei n ana nanoanga te Atua, ao a aki b'ara nanora; 2ma ti aki maiuakini baika raba aika b'aai ni kamamaa, ao ti aki b'aina te maiu ni bureburea te aba; ao ti aki naba kab'aoua ana taeka te Atua. Ma ti kaotioti arora aika raraoi, ni kaotiotan te koaua nakoni mataniwin nanoia aomata ni kabaneia i matan te Atua. 3Ao ngkana e rabunaki ara euangkerio, ao e rabunaki nakoia ake a nangi mate; 4b'a a a tia n rabunaki nanoia aomata aika tiaki taan onimaki iroun atuan te aonnaba aei, b'a a na aki nora ootan euangkerioni mimitongini Kristo, are katotongan te Atua. 5B'a ti aki taekinira, ma ti taekina Kristo Iesu b'a te UEA, ao ngaira b'a ami toro i bukin Iesu. 6B'a bon te Atua, are kangai, “E na oota te oota mai buakon te roo!” Bon te Atua naba aei are kaota ana oota i nanora, b'a ti na ata mimitongin te Atua b'a e oota man ubun Iesu. 7Ma iai i roura ngaira aika ai aroia m'angko taano, te b'ai ae kakawaki aei, b'a e aonga n ataaki b'a te m'aka ae korakora boni m'aakan te Atua, ao tiaki m'akara. 8Ti kaitaraa ma te rawawata n aaro nako, ma ti aki konaaki iai; ti babanga arora, ma a aki b'ara nanora; 9ti b'ainikirinaki, ma ti aki kitanaki; ti kab'akaki, ma ti aki kamateaki; 10ao ti uouota n taai nako maten Iesu i aon rab'atara, b'a e aonga ni kaotaki naba maiun Iesu i aon rab'atara. 11B'a ngkai ti maiu ao ti aki toki ni kaitaraa ma te kanganga ae kaan ae ti na mate iai i bukin Iesu, b'a e aonga ni kaotaki maiun Iesu i nanon rab'atara aika mamate. 12Ma ngaia ae e m'am'akuri te mate i nanora, ma te maiu i nanomi. 13B'a e koreaki ae kangai, “I onimaki, ma ngaia are I taetae.” Ngkai iai i roura te onimaki ae ti te bo arona ma aei, ao ngaia ae ti taetae naba 14b'a ti ataia b'a Teuare E a manga uti ara UEA are Iesu i Rouna, ti na maiu naba i Rouna ni botaki ma Iesu, ao E na kaotira ma ngkami i matan Iesu. 15B'a bon i bukimi baikai ni kabane; ao ngkai a bati riki aomata aika kamaiuaki n ana akoi te Atua, ao a na kabati riki tataro ni katituaraoi i bukin neboan te Atua. 16Ma ngaia ae a aki b'ara nanora. B'a ngkana e tabe ni mamara aomatara ae i aora, ma e boni kakorakoraki aomatara ae i nanora n te bong ae koraki. 17B'a rawawatara ngkai ae bebete e na uotiira nakon te mimitong ae e raka arona ae e aki totoki ae akea aroni kabotauana. 18B'a ti aki taratarai baika nonoraki, ma ti taratarai baika aki nonoraki; b'a baika nonoraki a kai toki, ma baika aki nonoraki a aki totoki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\