2 KORINTO 5

1B'a ti ataia b'a ngkana e uruaki te um'a n rianna ae i aon te aba ae nera ni maeka, ao bon iai te auti mairoun te Atua, ae te nne ni maeka ae aki karaoaki ni baiia aomata, ae te auti ae aki kona n uruaki, are i karawa. 2B'a ti ngirangira i nanoni nera ni maeka aei, ngkae e bati i nanora kani karinan ara auti mai karawa i aora; 3b'a ngkana ti kunnikaiaki iai, ao ti na aki kuneaki n akea karabara. 4B'a ngkai ti boni mena naba n te um'a n rianna aei, ao ti ngirangira ngkai ti rawawata; tiaki ngkai ti kani kaki mai aora karabara, ma ngkai ti kani manga karina karabara teuana i aora, b'a e aonga n oongaki te baere e mamate n te maiu. 5Ao Teuare katauraoira nakon te oneaki aei bon te Atua, are anganira te Tamnei b'a kakoauan te oneaki aei b'a e na bon riki. 6Ma ngaia ae a kakorakoraki nanora n taai nako, ao ti ataia b'a ngkai ti maeka ni mwengara ae te rab'ata, ao ti raroa mani mwengara are iroun te UEA. 7B'a ti nakonako n te onimaki, ma tiaki n ane noraki. 8A kakorakoraki nanora, ao ti tangira riki te kitana mwengara ae te rab'ata ma n nako ni maeka ma te UEA. 9Ma ngaia aei, b'a ti mena ni mwengara aei ke ti kitanna, ma nanora bon ti te kani kakukureia te Atua. 10B'a ti na boni bane ni kateaki i matan ana kaintoka ni motikitaeka Kristo, b'a e aonga n anganaki temanna ma temanna booni mwin ana m'akuri ni kabane ake e a tia ni karaoi n rab'atana, aika baika raraoi ke a bubuaka. 11Ma ngaia aei, b'a ngkai ti ata m'aakan te UEA, ao ti anai nanoia aomata; ma a ataaki arora iroun te Atua; ao bon au kaantaninga b'a ti ataaki raoi i roumi ni mataniwin nanomi. 12Ti aki manga kani kamoamoaira riki nako imi; ma ti kani kaota nako imi bukin te bae kam na kamoamoa iai i bukira, b'a kam aonga ni kona ni kaekaia te koraki ake a kainikatonga i bukin aron taraan te aomata, ma tiaki n aron anuana. 13B'a ngkana ti rangirang ao bon i bukin te Atua, ke ngkana ti nano n aomata ao bon i bukimi. 14B'a e tautaekaniira ana tangira Kristo; ao ngkai ti kakoaua b'a E mate i bukiia aomata ni kabaneia, ao nanona b'a a bane aomata ni buokanib'ai ni matena; 15ao E mate i bukiia ni kabaneia, b'a a aonga n aki manga kabane maiuia akana maiu, bon i bukiia; ma a na kabane maiuia i bukin Teuare mate i bukiia, ao are E a manga uti naba i bukiia. 16Ma ngaia ae ma ngkai ao akea temanna ae ti na bairea taekana man te iango n aomata; e boni ngae ngke ti a tia n te taina ni bairea taekani Kristo iai, ma ti aki kona ni manga karaoia riki nako Ina. 17Ma ngaia aei, ngkana e reitaki te aomata ma Kristo, ao e riki b'a te aomata ae boou; a nako aaro nikawai; noria, a roko aika boou. 18Baikai ni kabane boni mairoun te Atua, are raoiakinira nako Ina irouni Kristo, ao E anganira te nakoa n raoi. 19Tera ae ti nanonna b'a te Atua irouni Kristo, E raoiakiniia kaain aonnaba nako Ina, n aki tau mwin aia bure; ao E mwiokoira n taekan te raoi. 20Ma ngaia ae taan taetae ngaira i bukini Kristo, ao kanga E taetae ni bubuti te Atua i roura: ti butingkami i bukini Kristo, b'a kam na raoi ma te Atua. 21Teuare babanga karaoan te bure, E karaoia te Atua b'a kaanga ai aron te tia bure i bukira; b'a ti aonga n riki b'a aomata aika karaoa nanon te Atua n arora n reitaki ma Kristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\