2 KORINTO 6

1Ao ngkai raon te Atua ni m'akuri ngaira, ao ti butingkami b'a kam na aki butim'aea ana akoi te Atua n te aro ae akea bonganana; 2b'a E kangai te Atua, “I ongo i roum n te tai ae riai, Ao I buokiko n te bongi ni kamaiu.” Noria, ngkai te tai ae riai; noria, ngkai te bongi ni kamaiu. 3Ti aki kani karika te aro ni kab'akab'aka nakon temanna, b'a e kawa ni kabuakakaki ara m'akuri i bukin te euangkerio. 4Ma ti kaotira b'a ana taani m'akuri ni koaua te Atua ngaira n aaro nako. N te nanom'aka ae bati, n taian rawawata, n taiani kainano, n taiani maraki, n taai aika kanganga. 5Ti oreaki, ti kabureaki, ao ti kakiriweaki n taiani kiriwe. Ti a tia ni m'akuri korakora n aki mamatu ao n aki mamatam. 6Ni maiura ae itiaki, n te atatai, n te taotaonaki n nano, n te atataiaomata ao ti a tia ni kaotira b'a ana toro te Atua ngaira iroun te Tamnei are Raoiroi, n te tangira ae aki m'am'ana te aba, 7n taekan te koaua, ao m'aakan te Atua. Ao e riki ara raoiroi b'a ara b'aai ni buaka ao te tia kataniira. 8Ti karineaki ao ti kamamaaeaki, ti uaraoaki ao ti kamoamoaki. Ti atongaki b'a tani bureburea te aba, ma bon taan taekina te koaua ngaira; 9ngke ti taekinaki b'a ti aki ataaki, ma ti bon ataaki irouia aomata nako; ngke aongkoa ti tabe ni mate, ao noria, ae ti boni maiu; ngke kanga ti kataereaki n reireiaki, ma ti aki mate; 10ngke ti taonaki n te rawawata n nano, ma ti aki toki ni kukurei; ngke ti riki b'a kanga aomata aika akea aia b'ai, ma ti karikirakei aroia aomata aika bati b'a a na kaub'ai; ngke ti riki b'a ai aroia akana akea aia b'ai, ma ti b'aini b'aai nako. 11I-Korinto, ti aki wii makiki n taetae nako imi, ao ti aki karabai nanora. 12Ti aki tiatian nanora nako imi, ma boni ngkami aika kam tiatian nanomi. 13Kam na karaoa naba nako ira ae ti karaoia nako imi. I taetae nako imi kanga ataei. kam na aki karabai naba nanomi! 14Kam na tai reitaki ni m'akuri ma akana tiaki taan onimaki. B'a e na kanga ni buokanib'ai te raoiroi ma te buakaka? Ke e na kanga n i raorao te oota ma te roo? 15Ao tera ae e bo iai nanoni Kristo ma Beriara? Ke tera te b'ai aei iai iroun te tia onimaki ao iai naba iroun ae tiaki te tia onimaki? 16Ao tera reitakin ana um'antabu te Atua ma bouannanti? B'a ngaira bon ana um'antabu te Atua ae maiu, n ai aron ana taeka te Atua are kangai: “N na mamaeka i buakoia ao N na nakonako i buakoia; N na riki b'a Atuaia, ao a na riki b'a au aomata.” 17Ao E kangai naba te UEA: “Ma ngaia ae kam na m'awa mai buakoia, kam na kaokoroingkami; Kam na aki riinga te bae kam'ara, Ao N na butim'aingkami; 18N na riki b'a Tamami, ao ngkami kam na riki b'a natiu mm'aane ma natiu aine, bon ana taeka te UEA are Moan te M'aka.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\