2 KORINTO 7

1Raou aika kam tangiraki, ngkai ara b'ai ma ngkami taeka n akoi aikai, ao ti na kaitiakiira mani kam'araan nako te rab'ata ma te tamnei, ao ti na kakororaoa aroni maiura n reitaki ma te Atua n arora ni maka te Atua. 2Kaota ami tangira nako ira; akea temanna ae ti karaoa ae kairua nako ina; akea ae ti urua maiuna ae raoiroi, ao akea ae ti burebureia. 3I aki atonga aei b'a N na kabuakakaingkami iai, b'a I a tia n taku rimoa b'a kam memena i nanora, ngkana tao ti mate ke ti maiu. 4I rangi n onimakiningkami, ao I rangi ni kamoamoa i roumi; e rangi n rau nanou, ao moan te bati kakatongau i buakon rawawatara ni bane. 5B'a ngke ti roko i M'aketonia, ao a aki motirawa rab'atara, ma ti karawawataki n aaro nako, n taiani kauntaeka ma aomata, ao n taiani maaku i nanora. 6Ma te Atua are karau nanoia akana b'ara nanoia E karau naba nanora n rokon Tito. 7Tiaki n ti rokon Tito ae a karauaki nanora iai, ma n ana rongorongo naba i bukimi n aromi ni karaua nanona. E kaongoira aron ingaingan nanomi ni kan norai, ma tangimi, ma nanomi aika korakora i buku; ao boni moan te kakatonga riki ngai. 8B'a e boni ngae ngke I karawawataingkami n au reta arei, ma I aki nanokawaki iai, e ngae ngke I bon nanokawaki iai ngkoa ngke I ataia b'a kam karawawataki iai i nanon tabeua te tai. 9Ma I kukurei ngkai, tiaki i bukina ngke kam a tia ni karawawataki, ma i bukina ngke e riki rawawatami b'a karikani bitakin nanomi. B'a kam karawawataki n aron nanon te Atua, b'a kam na aki kabuanib'ai n te aro teuana i roura. 10B'a te rawawata are kaeti ma nanon te Atua e karika rairan te nano nakon te maiu, ao akea te nanokawaki ae na reke i mwina; ma rawawatan aon te aba e karika te mate. 11B'a nora te baei, ae karawawatami n reitaki ma nanon te Atua; ai tera arona ni karika te nano ae korakora, ma te nano ni kani kaota ae kam aki bure, ma te nano n un, ma te nano ni maaku, ma te nano n ingainga, ma te nano ni kani kareke kai. Kam kaotingkami ni b'aai ni kabane b'a kam itiaki n te baerei. 12Ma ngaia aei, ngke I koroboki nako imi, ao I aki koroboki i bukin teuare karaoa are buakaka, ao I aki naba i bukin teuare e karaoaki ae buakaka nako ina; ma I koroboki b'a e na kaotaki nako imi i matan te Atua, aron nanomi ae korakora i bukira. 13Ma ngaia ae a karauaki nanora. Ao i rarikin raun nanora aei, ao e a kabatiaki riki kakatongara ni kakatongan Tito, i bukina ngke e a tia ni karauaki tamneina i roumi ni kabaneingkami. 14B'a ngke I kamoamoaingkami nakon Tito n te b'ai teuana, ao I aki mamaa; ma ngkai a koaua b'aai ni kabane ake ti taekin nako imi, ao ai aron naba ara taeka are ti kamoamoaingkami iai nakon Tito, b'a e ataaki b'a e boni koaua. 15E rikirake tangirami i rouna, ngkae e uringa aromi ni kabaneingkami n ongeaba nako ina, ma aromi ni m'aneia n akoia ma te rurubenebene ni maaku. 16I rangi ni kukurei b'a I a kona n onimakiningkami ni karaoan b'aai ni kabane ake kam riai ni karaoi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\