2 KORINTO 8

1Taari, ti tangiringkami b'a kam na ata ana akoi te Atua are e nonoraki arona n ekaretia nako i M'aketonia: 2b'a e boni ngae ngke a kataaki n te rawawata ae bati, ao a aki kaub'ai, ma i bukin nanoia ae onrake n te kim'areirei, ao a anga ae bati ma te tituaraoi. 3I kakoaua aroia b'a a anga n ai aron aia kona, ao a karakai riki, i bukin nanoia ni kan anga; 4ao a kakorakoraia ni butira b'a ti na butim'aea nanoia ni kani buokiia ake a itiaki ake i Iutaia. 5Tiaki aei are ti kaantaningaia; ma a anga ngaiia moa nakon te UEA, ao i mwina nako ira, n ai aron nanon te Atua. 6Ma ngaia ae ti butiia Tito, b'a ngkai ngaia are e moana karaoan te m'akuri n akoi aei, ao e bon riai naba ni katia i buakomi. 7A rianako aromi ni b'aai ni kabane: n te onimaki, n te taetae, n te atatai, n te nano ae korakora ni kan i buobuoki, ao n ami tangira i bukira; ao taraia b'a e na rianako naba aromi n te m'akuri n akoi aei. 8Ae I taekinna bon tiaki te tua, ma I taekinna b'a e na kakoauaki n aroia tem'angina ae korakora ni kan i buobuoki, b'a ngaia bon iai naba koauan ami tangira. 9B'a kam ata ana akoi ara UEA are Iesu Kristo, b'a ngke E kaub'ai, ao E riki n aki kaub'ai i bukimi, b'a kam aonga ni kaub'ai n ana aki kaub'ai. 10Ao I kaota nanou n te baei: b'a e bon riai aei i roumi, ngkai kam aki ti tabeka moani karaoana, ma kam a kamani kani karaoia naba man te ririki are nako. 11Ma ngaia ae kam na katia karaoana; b'a ngkai bon iai nanomi ae korakora ni kani karaoia, ao e na boni katiaaki ni baika iai i roumi. 12B'a ngkana iai te nano ae korakora ni kan anga ao e butim'aeaki te b'ai n akoi n ai aroni m'aitin are e anga te aomata, ma tiaki n ai aron aekan ana b'ai. 13I aki nanonna n ae a na kabebeteaki aomata tem'angina ao ngkami kam na karawawataki; ma a na boraoi aromi; 14b'a ngkai a bati ami b'ai n te tai aei, ao e raoiroi b'a kam na buokiia te koraki ake iai kainanoia; ao ngkana iai kainanomi, ao ngaiia a bati aia b'ai, ao a na manga buokingkami; ao a kaboraoaki aromi n te aro aei, 15n ai aron are koreaki ni kangai: “Ane rikoriko ni kabatia, ao akea nikirana; Ane rikorikoa ae ti teutana, ao e aki kai nanona.” 16Ma E na katituaraoaki te Atua, are kaki i nanon Tito te nano ae ti te bo ma nanora i bukini buokami. 17B'a e aki ti butim'aea ara bubuti, ma bon iai nanona ni kani buokingkami, ma ngaia are e a tia ni baireia n oin nanona b'a e na nako imi. 18Ti kanakoa nako imi Tito ma raona temanna ae te tia onimaki ae rangi n ataaki n ekaretia nako i bukin arona n tataekina te euangkerio; 19ao tiaki ti aei, ma e a tia n rineaki naba irouia taian ekaretia b'a raora ni m'am'ananga n te m'akuri n akoi aei, ae ti tabe iai ngkai i bukin neboan te UEA, ao ni kaotira iai b'a ti kan i buobuoki. 20Iai nanora b'a ti aki kani bukinaki iroun temanna i bukin arora ni kawakina te b'ai n tituaraoi ae m'aiti aei. 21B'a nanora bon te kani karaoi baika raraoi, tiaki ti i matan te UEA ma i mataia naba aomata. 22Ao ti kanakoa ma ngaiia tarira, are ti rangi ni kakoaua i mwini kataakina i roura n taai aika bati b'a iai i rouna te nano ni kan i buobuoki n aaro nako; ao ngkai iai i rouna onimakinakimi, ao e a rangi ni korakora riki nanona ni kan i buobuoki. 23Ao i bukini ngkanne Tito, bon raou ae e m'akuri ma ngai i bukini buokami; ao i bukiia taari ake a na m'ananga ma Tito, bon aomata aika kam'anangaaki i bukin taian ekaretia; taan neboa Kristo n aia m'akuri. 24Ma ngaia ae kam na kaota nako ia aron ami tangira ma bukini kamoamoara i bukimi b'a a na noraki irouia taian ekaretia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\