2 KORINTO 9

1Tiaki te b'ai ae kainanoaki b'a N na koroboki nako imi i bukin taekan te m'akuri are karaoaki i bukiia ake a itiaki i Iutaia; 2b'a I ata nanomi ni kan anga, are I kamoamoaingkami iai nakoia I-M'aketonia ngke I taekina ae a kaman tauraoi taan onimaki i Akaia ni kan i buobuoki man te ririki are nako; ao a bati i buakoia aika kaungaaki nanoia n nanokorakorami. 3Aei bukin ae N na kanakoa iai Tito ma taari aika uoman nako imi, b'a e kawa n akea nanoni kamoamoara i roumi n te baei, ao b'a kam aonga n tauraoi n ami buobuoki. 4B'a ngkana tao a irai I-M'aketonia, ao a nora ae kam tuai n tauraoi, ao ti na bon rangi ni mamaa, n aki taekina mamaami, i bukin arora n onimakiningkami. 5Ma ngaia are I taku b'a e riai b'a N na butiia taari aikai b'a a na rimoau nako imi, ni katauraoia i m'aiu te b'ai n tituaraoi are kam a tia ni kab'aka ami taeka iai b'a kam na karekea, b'a e aonga n tauraoi b'a te b'ai ae aki kairoroaki ma te b'ai ae nako man nanomi. 6Ao uringa aei: ane kamaaea n unika ae ti teuana, ao e na taia ae ti teutana; ao ane kamaaea n unika ae bati, ao e na taia ae bati. 7E na angab'ai te aomata n ai aron are e taku, tiaki man te nano ae rawawata ke n te aro ni kairoro; b'a te Atua E tangira te aomata ae anga ma nanona ae kukurei. 8Ao E kona te Atua ni kabati b'aai n akoi ni kabane nako imi, b'a e aonga n reke i roumi n tai nako te toronib'ai ni b'aai ni kabane, b'a kam aonga ni kabati m'akuri nako aika raraoi; 9n ai aron are koreaki ni kangai: “E anga ma te nano n akoi nakoia akana akea aia b'ai; E teimatoa arona n tituaraoi n aki toki.” 10Ao Teuare angan te tia ununiki te koraa ma te am'arake b'a kanana, E na anganingkami te koraa ni kam'aitia b'a kam na unikia, ao E na kabati uaan ami tituaraoi. 11Kam na kaub'ai ni b'aai nako b'a kam aonga n teimatoa n aromi n tituaraoi n tai nako, b'a a aonga ni bati aomata aika na katituaraoa te Atua i bukin ami b'ai n akoi aika karekei mai roura. 12B'a te m'akuri ae kam karaoia aei e aki ti katoki kain nanoia ake a itiaki, ma e kariki naba katituaraoan te Atua aika m'aiti. 13I bukin te m'akuri aei, are e a kakoauaki iai aromi, ao kam na neboa te Atua i bukin tataekinan euangkerioni Kristo iroumi ma ongeabami nako ia, ao i bukin naba ami tituaraoi n aromi ni buokanib'ai ma ngaiia ao aomata nako; 14ao ngaiia a tataro i bukimi ao a noringkami, i bukin ana akoi te Atua ae rangi ni bati i aomi. 15E na katituaraoaki te Atua i bukin ana b'ai n tituaraoi are aki konaki ni kab'arab'araaki arona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\