2 IOANE 1

1Mairoun te unimm'aane nakon te aine ae karineaki ae rineaki ma natina akana I tangiriia ni koaua; ma tiaki ti ngaia, b'a a tangiraki naba irouia ni kabaneia ake a ata te koaua; 2ti tangiringkami i bukin te koaua ae mena i nanora, ao e memena i nanora n aki toki. 3E na mena i roura te akoi, ma te nanoanga, ma te raoi, mairoun te Atua ae te Tama ao mairoun Iesu Kristo are Natin te Tama; a na mena baikai i roura ngaira aika ti ata te koaua aika ti i tangitangiri. 4I bati ni kim'areirei ngke I noriia natim tem'angina b'a a b'ab'aina te koaua ni maiuia, n toua mwin te tua ae ti anganaki mairoun te Tama. 5Ao I butiko ngkai, ngkoe ae te aine ae ko karineaki, b'a ti na i tangitangiri: I aki koroia nako im b'a te tua ae boou, ma bon te tua are reke i roura ma ngke ti moa n riki b'a Kristian. 6Aio te tangira, b'a ti na tou mwin ana tua nako te Atua. Aio te tua, b'a kam na b'ab'aina te tangira ni maiumi, n ai aron are kam ongo ngke kam moa n riki b'a Kristian. 7B'a a bati taani m'am'ana te aba ake a tia ni waki n aia m'akuri i aonnaba, ake a aki kakoaua Iesu Kristo b'a E roko n rab'ata. Te aomata ae arona aei boni ngaia te tia m'am'ana te aba ao ana kairiribai Kristo. 8Kam na tarataraingkami b'a kam na tai kabuai baike kam m'akuri i bukiia; ma kam na karekei kaniwangami aika b'anin raoi. 9Ane aki toua mwin ana taeka n reirei Iesu ma e kitanna n tan nako, ao akea te Atua i rouna; ane toua mwin ana reirei, ao bon iai i rouna te Tama ma te Nati. 10Ngkana e kawaringkami temanna ao e aki uota te taeka n reirei aei, ao kam na tai butim'aia ni karinna i nanon ami auti, ao kam na tai kamauria. 11Ane kamauria ao e buokanib'ai ma ngaia n ana m'akuri aika bubuaka. 12Ngkai a bati au taeka aika I kani koroi nako imi, ao I aki kani koroi n te beb'a ma te anto. 13A kani kamauriko natin tarim ae rineaki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\