2 BETERO 1

1Mairoun Timon Betero, ae ana toro ma ana tia tuatua Iesu Kristo, nakoia akana reke i rouia te onimaki ae kakawaki ae ti te arona ma ara onimaki, ae reke n ana raoiroi Atuara ma ara Tia Kamaiu are Iesu Kristo. 2E na kabatiaki nakoimi te akoi ma te raoi n ataakin te Atua ma Iesu are ara Uea. 3E a tia te Atua n oini m'aakana n anganira b'aai ni kabane i bukin te maiu ni Kristian, n ataakin Teuare weteira b'a ti na buokanib'ai ma Ngaia n arona ma kateina ae e raoiroi; 4ake E anganira iai taeka n akoi ake a kakawaki ma ni moa ni kakannato, b'a kam aonga ni biri nako man te kaib'ab'aru ae kamamate ae i aon te aba, ao kam riki b'a taani buokanib'ai n te aro n Atua. 5Ma ngaia ae kam na kataa ami kabanea ni kona n raona ami onimaki n te raoiroi, n raona ami raoiroi n te atatai; 6n raona ami atatai n te taotaonaki n nano mani baika e tangiri te rab'ata; n raona ami taotaonaki n nano mani baika e tangiri te rab'ata n te nanom'aka; n raona ami nanom'aka ni maiumi ni Kristian; 7n raona maiumi ni Kristian n akoaia raomi n onimaki; n raona akoaia raomi n onimaki n te tangira. 8B'a ngkana a reke iroumi baikai, ni bati, ao kam na riki ni bongana ma n uaana n ataakin ara Uea are Iesu Kristo. 9Ma ane akea i rouna baikai, ao e reme ana taratara n te aro are e aki kona n nora ae raroa, ao e m'aninga are e a tia ni kaitiakaki man ana bure ake nikawai. 10Ma ngaia aei, taari, kam na rangi ni kekeiaki m'aaka ni kaotingkami ni maiumi b'a kam boni weteaki ma n rineaki; b'a ngkana kam karaoa aei, ao kam na bon aki b'aka. 11N te aro aei, ao kam na anganaki ni kabatiaki te kona n rin n uean ara Uea ao ara Tia Kamaiu are Iesu Kristo, are ueana are aki toki. 12Ma ngaia ae iai nanou b'a N na kauringngkami n taai nako ni baikai, e boni ngae ngkana kam a kaman atai ao kam nene ni matoa n te koaua ane e a tia n reke iroumi. 13I taku b'a e bon riai, ngkai I teimatoa ni maiu, b'a N na kakaraoa ae kam na ururing iai baikai; 14ngkai I ataia b'a e a kaan te tai are N na kitana iai te maiu aei, n ai aron are kaotaki nako iu iroun ara Uea are Iesu Kristo. 15Ao N na kataa au kabanea ni kona ni karekea te anga are kam na kona iai n ururing baikai n taai nako i mwini mateu. 16B'a ti aki taekini karaki aika oteaki n te aro n rabakau, ngke ti tuangngkami m'aakan ma rokon ara Uea are Iesu Kristo; ma ti bon nora kakannatona. 17B'a E anganaki te karineaki ma te neboaki mairoun te Atua are te Tama, ngke e roko te b'ana nakoina mairoun te Mimitong are Moan te Tamaroa, are kaangai, “Natiu ae tangiraki Teuaei, ae I kakatonga i rouna!” 18Ao ti ongo te b'ana anne are roko mai karawa, b'a ti mena ma Ngaia i aon te maunga are tabu. 19Ma ngaia ae ti aki nanokokoraki riki n te rongorongo are a taekinna burabeti. E raoiroi iroumi b'a kam na ongo iai, i bukina b'a ai aron te taura ae ura n te tabo ae roo ni karokoa ae e nang oti taai ao e oota te itoi ni ngaina i nanomi. 20Te b'ai ae moamoa riki b'a kam na ata aei: b'a akea te taetae ni burabeti n te B'aib'ara ae konaaki ni kab'arab'araaki nanona iroun te aomata temanna n ti ngaia; 21b'a bon akea te taetae ni burabeti ae roko n te tai teuana man oin nanon te aomata; ma aomata a taekina te taeka are roko mairoun te Atua, ni kairaia iroun te Tamnei are Raoiroi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\