2 BETERO 2

1Ma bon iai burabeti ni kewe i buakoia aomata ngkekei, ao ai bon arona naba b'a a na iai i buakomi taan reirei ni kewe, aika a na kaoti n te aro ni karaba ao ana uoti taiani koaua aika kairua aika na urua te onimaki, ao a na kakeaa te Toka are kainaomataia; ao n te aro aei a na karoko mateia iai ni waekoa. 2Ao ane a na m'aiti aomata aika na kakairi i rouia n tam'are; ao i bukin aroia anne, ao e na kabuakakaki iai te koaua ni Kristian. 3I bukin aroia ni kani b'aib'ai ao ane a na karekei aia b'ai mai roumi n taeka n reirei ni kewe. E a kaman tauraoi ma ngkoa i bukiia motikan taekaia ni kabuakakaki, ao ae e teimatoa naba n tiku n taningaia te aro are a na kamaunaki iai. 4B'a E aki kamaiuia anera te Atua ake a bure, ma E teweia nako moone, ike a kabaeaki n taurekereke i nanon te rotongitong, ike a kabaeaki iai n taurekereke i nanon te roo b'a a na kawakinaki iai ni karokoa motikan taekaia. 5E aki kamaiuia kaain aonnaba ake ngkoangkoa te Atua, ma E ti kamaiua Nooa are te tia tataekina nanon te Atua nakoia aomata, ao itiman riki raona, ngke E karokoa te ieka i aoia kaain te aba ake a buakaka. 6E motiki taekaia kaawa ake Totom ma Komora te Atua b'a a na uruaki n te ai, ao E karaoi b'a banna ni kakairi n aron te b'ai ae na riki nakoia aomata aika iangoia b'a a na aki reitaki ma te Atua ni maiuia. 7E kamaiua Rota ae te aomata ae e raoiroi, are rawawata nanona n aroia n tam'are aomata aika buakaka. 8Ao te aomata ane raoiroi anne e maeka i buakoia, ao n te bong ae koraki e taonaki maiuna n te rawawata ae moan te korakora, n noran ma n ongona n aroia aika bubuaka. 9Ma ngaia ae te Uea E ata aroni kamaiuia man te kaririaki, aomata aika reitaki ma Ngaia, ao te aro ae E na tauia iai akana buakaka i aan te karawaawataaki i m'ain te bongi ni motiki-taeka; 10ai moara riki te koraki ake a iri nanon rab'ataia ni karaoi m'akuri ni kaib'ab'aru aika kam'ara, ma n rawa n tauaki aroia: te koraki n ninikoria aika kainikatonga, aika aki maku n taetaebuakaia akana neboaki. 11Ao anera, aika korakora riki ma ni m'aaka riki, a aki kabuakakaia n taetaebuakaia taan reirei ni kewe aikai i matan te Atua. 12Ma te koraki aei, aika kanga maan aika aki wanawana, aika bungiaki b'a a na tauaki ni kamateaki, a taetaebuakai baika a aki atai. A na boni kamateaki n ai aroia maan aika aki wanawana; 13ao a na kamarakaki b'a booni mwin te kamaraki are a a tia ni karaoia nakoia tem'angina. Bon te b'ai ni kakukurei nakoia karaoan te b'ai ae buakaka ae a na kukurei iai rab'ataia i nanon te ngaina; a buakaka aroia ma n aki tau ngkai a raoningkami n ami baka n am'arake, ao a maiu nanoia n aroia ni m'am'anaa te aba. 14Nanoia bon ti te kani wene ni bure ma aine aika a nooriia; a aki kona n rauaki nanoia ae kani bubure. A kaririia aomata aika mamara ni maiuia b'a a na kam'aneia. Bon iai nanoia aika kataneiaki b'a a na kani b'aib'ai. A na bon reke kaiia; 15a kitana te kawai ae eti, ao a tiotio nako, ao a karaoa are e karaoia B'araam are natini Beora, are tangira boon te m'akuri ae kairua are e karaoia; 16ma e boaaki i bukin ana bure. Te aati are aki kona n taetae e taetae ni b'anaan te aomata, ao e katoka te burabeti man ana m'akuri ni baba. 17Boni kanga m'anib'a aika akea te ran i nanoia te koraki aei, ao kanga mabubu aika buti b'a a ukaki n te ang ae baibati; e kawakinaki i bukiia neia n te roo ae rotongitong. 18B'a ngke a atongi taeka ni kainikatonga aika ria nako aika akea manenaia, ao a kamanena ni kabatiai kaib'ab'arun te rab'ata b'a kanga abeaia i bukini kam'aneaia akana moanna ni butaki nako mai buakoia akana maeka i buakon te buakaka. 19A tuangiia b'a a na inaomata, ma ngaiia bon ana toro te buakaka ae kamamate: b'a e toronaki te aomata iroun ane kataenikaiaki i rouna. 20B'a ngkana a a tia ni butaki nako mani kam'arani b'ain te maiu aei, n ataakin te Uea are te Tia Kamaiu are Iesu Kristo, ao ngkana a manga mangao i buakoia ma n tae aia kai iai, ao n tokiia a buakaka riki aroia nakon are rimoa. 21B'a e raoiroi riki i rouia ngke a aki ata te aro are E tangiria te Atua b'a a na maiu iai nakon ae a ataia, ao a rairaki nako man taekan te tua ae tabu are a anganaki. 22E a kaotaki n te baere riki nakoia b'a a koaua iai taeka n rabakau aika kaangai: “E a manga okira mumutana te kamea” ao “Te beeki ae e a tia n tebokaki, e a manga okira rabinobinona i nanon te bokaboka.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\