2 BETERO 3

1Ngkami aika kam tangiraki, aio ngkai au kauoua n reta ae I koroia nakoimi; ao i nanon reeta aika uoua aikai ao I a tia ni kataia ni kaungaingkami n te aro ni kauring b'a a na eti ami iango: 2b'a kam aonga n uringi taeka ake a taekinaki ngkoa i rouia burabeti ake ana aomata te Atua, ao b'a kam aonga n uringi naba ana tua te Uea are te Tia Kamaiu, are te tua are taekinaki nakoimi irouia taan tuatua. 3Aio moa ae na ataaki, b'a ni boong aika kabaneani boong, ao a na roko taani kakaniko ni kakaniko n aroni kairaia n oin nanoia ni kaib'ab'aru, 4ao ane a na kaangai, “E nga rokona ae taekinaki? B'a man te tai are a mate iai ara bakatibu, ao a teimatoa n tiku b'aai ni kabane n aroia ma ngke a moa ni karikaki aonnaba.” 5B'a bon nanoia b'a a na m'aninga taekan te koaua aei: ae karawa e riki ma ngkoangkoa n ana taeka te Atua, ao E karika aon te aba man te ran ao n te ran; 6are uruaki iai aon te aba are ngkekei, ngke e iekaki n te ran. 7Ma karawa ma aon te aba aika iai ngkai a kawakinaki naba n ana taeka te Atua b'a kanan te ai. A kawakinaki ni karokoa te bong are a na motikaki iai taekaia aomata aika akea reitakiia ma te Atua ao a na kamateaki. 8Ma aei te koaua teuana ae kam na aki m'aninga taekana, ngkami aika kam tangiraki: b'a ti te bo te bong ae ti te bongina ma ririki aika tengaa iroun te Uea, ao ti te bo tengaa te ririki ma te bong ae ti te bongina i rouna naba. 9E aki baenikai te Uea ni karaoa nanon ana taeka n akoi, n ai aron are a taku tem'angina n aia iango; ma E taotaona nanona nakoimi i bukina b'a E aki tangira temanna i buakomi b'a e na mate, ma E tangiriia aomata ni kabaneia b'a a na rairi nanoia. 10Ma ane e na roko ana bong te Uea n ai aron rokon te tia ira; n te bong anne ao e na mauna iai karawa ma te rurunga ae korakora, ao a na bue b'aai ma ni mauna nako aroia; ao aonnaba ma kanoana a na kuneaki. 11Ma ngaia aei, ngkai a nangi mauna nako aroni b'aai ni kabane n te aro aei, ao aaro ra aromi aika riai b'a kam na maeka n itiaki iai, ao n reitaki ma te Atua, 12ngkai kam tataninga ana bong te Atua ma ni bareka rokon te bong are e na bue iai ma ni mauna nako karawa, ao a na riki n ran b'aai n te kabuebue! 13Ma n ai aron ana taeka n akoi, ti a tiku ni kaantaningai karawa aika boou ma te aonnaba ae boou, ike e mena iai karaoan nanon te Atua. 14Ma ngaia aei, ngkami aika kam tangiraki, ngkai kam tiku ni kakantaninga, ao kam na kakorakoraingkami b'a kam aonga n noraki i rouna b'a akea baarekami ke te bae buakaka iroumi, ao kam rau ni maiumi 15Kam na tara taotaonan nanon ara Uea b'a te kawai i bukini kamaiuami, n ai aron are e koroia naba nakoimi tarira are tangiraki are B'auro, n ai aron te rabakau are e anganaki. 16Aei te bae e taekinna n ana reta ni kabane ngke e koroi taekani baikai iai. Iai b'aai tabeua n ana reta aika aki kai ataaki, aika kab'araki ni kab'aouaki nanoia irouia aomata aika nano roo ma aika nano tiotio, n ai aron naba are a karaoia nakon taekan te B'aib'ara tabeua. Karaoan aei i rouia boni karekeani mateia. 17Ma ngaia aei, ngkami aika kam tangiraki, ngkai kam a kaman atai baikai, ngkai a tuai n roko, ao kam na tarataraingkami b'a kam kaawa ni b'aka man teimatoami n anaakin nanomi n aia bure akana buakaka. 18Ma kam na rikirake n te akoi ao n ataakin ara Uea ao ara Tia Kamaiu are Iesu Kristo. Ana b'ai te neboaki ngkai, ao n aki toki. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\