2 TETARONIKE 1

1Mairouni B'auro, ma Tirouano, ma Timoteo, nakoia kaain te ekaretia i Tetaronike aika ana b'ai te Atua ae Tamara ma te Uea are Iesu Kristo; 2Ami b'ai te akoaki ma te raoi mairoun te Atua ae Tamara ma te Uea are Iesu Kristo. 3Taari, ti bon riai ni katituaraoa te Atua n taai nako i bukimi, ngkae e riki rake ni matoatoa ami onimaki, ao e kabatiaki ami i-tangitangiri ni kabaneingkami. 4Ma ngaia ae ti kamoamoaira i bukimi i buakoia ana ekaretia te Atua, i bukin taonan nanomi ma ami onimaki ri buakon taiani b'ainikirinaki ma rawawata ni kabane aika kam taonaki iai. 5E a kaotaki ni baikai b'a e eti ana moti te Atua b'a kam aonga n atongaki b'a kam tau n anganaki uean te Atua, are kam b'ainikirinaki i bukina. 6B'a te b'ai ae riai iroun te Atua b'a E na karawawataia te koraki ake a karawawataingkami; 7ao E na anganingkami, ngkami akana kam karawawataki, kabebeteami ma ngaira, ngkana E kaoti ara Uea are Iesu mai karawa ma ana anera aika m'aka, 8ma te ai ae ura m'aka. E na kareke kaiia ake a aki ira nanon euangkerion ara Uea are Iesu Kristo. 9Te rekenikai nako ia bon te mate are akea tokina, ao a na kararoaki mai matan te Uea ao mani m'aakana ae kamimii arona, 10ngkana E roko te bong arei b'a E na neboaki irouia ana aomata aika itiaki, ma ni kamoamoaki irouia aika onimaki. Ngkami naba i buakoia, i bukina ngkai kam a tia ni kakoaua te rongorongo are ti taekinna nako imi. 11Anne bukin ae ti aki toki iai n tataro i bukimi, b'a E na karaoingkami Atuara b'a kam na tau nakon te maiu are E a tia ni weteingkami nako iai b'a kam na b'ainna; ao E na kabongana m'aakana ni kakororaoa nanomi n tangira te raoiroi, ma ni katiai baika kam karaoi i bukin ami onimaki; 12b'a e aonga n neboaki aran ara Uea are Iesu Kristo i roumi, ao ngkami kam na neboaki i Rouna n ai aron ana akoi Atuara ma te Uea are Iesu Kristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\