2 TETARONIKE 2

1Ngkana E roko ara Uea are Iesu Kristo, ao ti na bane n ikotaki n uotaki rake nako Ina; ma ngaia ae I butingkami, taari, 2b'a kam na tai kam'aeieiaki n ami iango, ao kam na tai kakiriweaki irouia aomata aika taku b'a e a tia n roko ana bong te Uea. A kona n taku b'a tao a ongo aei mairoun te Tamnei are Raoiroi, ke mairoun temanna, ke a boni warekia n ara reta teuana. 3E na tai burebureingkami temanna n te aro teuana: b'a e bon aki kona n roko te bong arei ngkana e tuai n roko moa te tai are a na ekaanako iai te Atua aomata aika bati, ao ngkana e tuai ni kaoti teuare buakaka, are kanan te mate. 4E na ekianako nako akana atongaki b'a atua ni kabaneia ma baika taromauriaki, ao e na rin n tekateka n um'antabun te Atua ma n taetae ni kaotia b'a aongkoa te Atua ngaia. 5Kam aki uringnga b'a ngke I mena i roumi ao I tuangngkami baikai? 6Ao kam bon ata te b'ai ae tutuka teuare buakaka b'a e aonga ni kaotaki n ana tai. 7B'a e a kamani waki te m'akuri n riri aon te tua n te aro ae aki konaki ni kab'arab'araaki raoi taekana; ma te baere e na riki e na aki kona n riki ni karokoa e uotaki nako teuare tutukia b'a e na aki riki, 8ao i mwina ngkanne, e na kaotaki teuare te tia ri aon te tua, are e na kamateaki iroun te Uea are Iesu n ikeni wina, ma ni kamaunaki ni mimitongin rokona. 9E na roko te tia ri aon te tua ma m'aakan Tatan ao e na karaoi taiani kanikina ma kamimii ni kewe. 10Ao e na kamanenai aaro ni m'am'anaai ni kabane aika buakaka nakoia te koraki ake a nangi boni mate, i bukin aroia n rawa n anganaki tangiran te koaua are a na kamaiuaki iai. 11Ma ngaia ae te Atua E kanakoa m'aakan te kairua b'a e na m'am'akuri i nanoia b'a a aonga ni kakoaua te kewe; 12ao b'a a aonga ni bane n atongaki b'a a bure akana rawa nakon te koaua, ma a kukurei n te buakaka. 13Ma e riai b'a ti na katituaraoa te Atua n taai nako i bukimi, taari, akana kam tangiraki iroun te Uea. I bukina b'a E a tia n rineingkami te Atua b'a moan aomata ake a ana kamaiuaki ni m'aakana iroun Tamneina 14E weteingkami nakon aei te Atua n te euangkerio are ti taekinna, b'a kam aonga ni buokanib'ai ma ara Uea are Iesu Kristo n neboakina. 15Ma ngaia ae kam na tei matoa, taari, ao kam na tauu taian taeka ake kam reireiaki iai, tao n ara taeka, ke tao n ara reta; 16ao ara Uea are Iesu Kristo ma te Atua ae Tamara are tangirira, ma n akoira n anganira kabebetean te nano ae aki toki, ma te kaantaninga ae raoiroi, 17E na kaninikoriai ma ni kateimatoai nanomi ni m'akuri ni kabane aika raraoi, ma taeka nako aika raraoi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\