2 TETARONIKE 3

1Te kabanea ngkanne: taari, kam na tataro i bukira b'a e na waekoa ni buta nako ana taeka te Uea, ao e na butim'aeaki ni karineaki, n ai aroarona naba i roumi. 2Tataro naba b'a ti na kamaiuaki mairouia aomata aika akiako aika buakaka; b'a a aki bane aomata n onimaki. 3Ma E kakaonimaki te Uea; E na kateimatoaingkami ma ni kawakiningkami mairoun teuare buakaka. 4E karika i nanora te Uea te aki nanokokoraki i bukimi: b'a kam karaoi baika ti tuangngkami, b'a kam na bon aki toki ni karaoi. 5Ao E na kairi nanomi te Uea nako nanon ana tangira te Atua, ao nako nanon nanom'aakani Kristo. 6Taari, ti tuangngkami n aran ara Uea are Iesu Kristo, b'a kam na kararoaingkami mairoun te tari nako ae rawa ni kani m'akuri, ao e aki iri nanon taeka n reirei ake ti anganiia. 7B'a kam atai baika kam riai ni kakairi i roura iai. Akea i roura te nano n rawa ni kani m'akuri ngke ti mena i roumi, 8ao ti aki n ae ti am'arake ao ti aki kabooa karara mairoun are ti karekea i rouna. Ma ti rangi ni kakorakoraira ni m'akuri n te bong ao n te ngaina, b'a ti aonga n aki karawawata temanna i buakomi. 9Ti karaoa aei, tiaki i bukina b'a akea ara riai n tuangngkami buokara, ma i bukina b'a ti kan riki b'a te banna ni kakairi nako imi ae kam na katotongnga. 10B'a ngke ti mena i roumi, ao ti tuangngkami ae kangai, “Ngkana e aki kani m'akuri temanna, ao ke e tai am'arake.” 11B'a ti ongo taekaia tabem'aang i buakomi aika rawa ni kani m'akuri, b'a akea aia m'akuri ma ti te katabetabeiia aomata. 12Ti tuangiia ma ni butiia aomata akana aroia aikai, n aran te Uea are Iesu Kristo, b'a a na karau aroia ao a na m'akuri b'a a aonga ni kang oini kanaia. 13Ao ngkami, taari, a na aki b'ara nanomi mani karaoan ae raoiroi; 14ao ngkana e aki ongeaba temanna nakon ara taeka n te reta aei, ao kam na kanikinaea, b'a kam na aki i raorao ma ngaia, b'a e aonga ni mamaa. 15Kam na aki iangoia b'a ami kairiribai, ma kam na reireiia n ai aron te tari. 16E na anganingkami te raoi n aki toki n aaro nako te Uea are e reke te raoi mai Rouna. E na mena te Uea i roumi ni kabaneingkami. 17Aio arou ni koroboki n oin taboni baiu: Kam na mauri mairouni B'auro. Aei arou n tiainai au reta, ao arou ni koro reta. 18E na mena i roumi ni kabaneingkami ana akoi ara Uea are Iesu Kristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\