2 TIMOTEO 1

1Ngai ae B'auro, ae ana tia tuatua Kristo Iesu n nanon te Atua, i bukin te taeka n akoi are taekan te maiu are irouni Kristo Iesu, 2nakon Timoteo, ae natiu ae tangiraki: am b'ai te akoaki, ma te nanoangaaki ma te raoi, mairoun te Atua ae te Tama ma Kristo Iesu are ara Uea. 3I katituaraoa te Atua, ae I toro i rouna ma mataniwin nanou ae itiaki, n ai aron are a karaoia naba au bakatibu. I katituaraoia n taai nako ake I uringko iai n au tataro n te ngaina ao te bong. 4I uringa arom ngke ko tang, ao I rangi ni kan noriko b'a I aonga ni kaonaki n te kim'areirei. 5I aki kona ni m'aninga taekan te onimaki ni koaua ane i nanom, are mena moa i nanon tibum are Nei Roiti ma tinam are Nei Eunike; ao I bon ataia b'a e mena naba ngkai i nanom. 6Ma ngaia ae I tuangko b'a ko na kakorakoraa maiun ana b'ai n tituaraoi te Atua ane i nanom, are e reke i roum ngke I katokaa baiu i aom ni katabuko nakon nakoam. 7B'a E aki anganira te Atua te Tamnei ae karikira b'a ti na mamaku; ma E anganira te Tamnei ae kaoniira n te korakora, te tangira, ma te kona n taon nanora nakoni baika e tangiri te rab'ata. 8Ko na tai mamaa n taekina taekan ara Uea, ao ko na tai mamaa naba i rou, ngai ae I kabureaki i bukini Kristo; ma ko na buokanib'ai ma ngai ni maraki i bukin te euangkerio, ni m'aakan te Atua; 9are kamaiura ao E weteira b'a ti na riki b'a ana aomata, tiaki i bukini baika ti a tia ni karaoi, ma i bukin oin ana kaantaninga ma ana akoi, are ti anganaki ngkai ti reitaki ma Kristo Iesu; ao te akoi aei e a kaman tauraoi i bukira ngke a tuai ni karikaki b'aai; 10ma ngkai, e a kaotaki nako ira n rokon ara Tia Kamaiu are Iesu Kristo, are kamaunaa te mate, ao E kaota te maiu ma te aki-mka n te euangkerio. 11B'a te euangkerio aei ae I baireaki iai b'a te tia taekinna ngai, ao te tia tuatua ma te tia reirei i bukina; 12ao aei bukin ae I maraki iai i bukini baikai. Ma I aki mamaa, b'a I ata Teuare I onimakinna, ao I aki nanokokoraki b'a E boni kona ni kawakina te baere E a tia ni mwiokoai iai ni karokoa te bong arei. 13Ko na tou mwin au taeka aika reirei ni koaua ake ko a tia n ongo i rou b'a te banna ae ko na kakairi iai, ao ko na teimatoa ni b'aina te onimaki ma te tangira aika kanoan arora n reitaki ma Kristo Iesu. 14Ko na kawakina te baere raoiroi are mwiokoaki i roum ni m'aakan te Tamnei are Raoiroi ae maeka i nanora. 15Ko ataiia ake a mena i Atia b'a a bane n nako ni kitanai; ao raoia naba Bukero ma Eremokene. 16E na nanoangaki ana utu Onetiboro iroun te Uea, i bukina b'a e aki toki Onetiboro ni kaungaa nanou, ao e aki mamaa ngkai I kabaeaki: 17ma ngke e mena i Rom, ao e ukoukorai ma nanona ni kan roko i rou, ao I reke i rouna. 18E na reke i rouna nanoangakina iroun te Uea n te bong arei! Ao ko bon atai arona ni kabane ake e karaoi i buku i Ebeto.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\