2 TIMOTEO 2

1Ma ngaia aei, natiu, ko na korakora, n te akoi are reke ngkai ti reitaki ma Kristo Iesu; 2ao baikana ko ongo i rou ake I taekin i mataia taani kakoaua aika bati, ko na mwiokoi nakoia aomata aika kakaonimaki, aika kona n reireiia naba tabem'aang. 3Ko na buokanib'ai ma ngai n te maraki, n ai aron ana tautia ae e raoiroi Kristo Iesu. 4Akea te tautia ae katabeianga ni m'akuri riki tabeua ngkai e tabe ma ana m'akuri n tautia, b'a e aonga ni kakukureia ana mataniwi are korea arana b'a e na tautia. 5Ao e aki kona n reke te kaniwanga iroun te tia takakaro ngkana e aki ira tuan te kauaia n takakaro. 6Te tia ununiki ae m'am'akuri boni ngaia ae e riai n reke nakoina te moa n tib'a n uaan aroka ngkana a taiaki. 7Ko na iangoa te bae I taekinna, b'a ane E na anganiko te Uea te ataib'ai ni b'aai ni kabane. 8Ko na ururinga Iesu Kristo, are E a manga kamaiuaki mai buakoia maate, are kanoan ana kariki Tawita, n ai aron taekana n te euangkerio are I tataekinna; 9ae I kamarakaki i bukina ao I kabaeaki n taurekereke i bukina b'a kanga ai aron te kam'arua ngai. Ma e bon aki kabaeaki n taurekereke ana taeka te Atua. 10Ma ngaia ae I taona nanou nakoni b'aai ni kabane i bukiia ake a rineaki, b'a a aonga naba ni karekea te kamaiuaki ma te neboaki ae aki toki mairouni Kristo Iesu. 11E koaua te taeka ae kaangai: “B'a ngke ti mate ma Ngaia, ao ti na maiu naba ma Ngaia; 12Ngkana ti taotaon nanora, ao ti na uaia n tautaeka ma Ngaia; Ngkana ti kakeaa, ao E na manga kakeaira naba; 13ngkana ti aki kakaonimaki, ao Ngaia E boni kakaonimaki, b'a E aki kona n eekaanako oin arona.” 14Ko na kauringiia am aomata baikanne, ao tuangiia i matan te Atua b'a a na tai kauntaeka b'a akea manenana, b'a e na kona n urui nanoia akana ongora. 15Ko na kakorakorako ni kani kaotiko nakon te Atua b'a te tia m'akuri ni koaua ae ko kakoauaki i mwini kataakim, ae te aomata ae ko aki mamaamaa, ae e eti raoi am reirei i aon taekan te koaua. 16Ko na kararoako mani b'arantiko aika akea nanoia aika aki itiaki, b'a ane a na kairiia aomata ni kararoaia ma te Atua; 17ao ane e na kaakang aia taeka n reirei n ai aron te maneka ae te mka ae kana nako te iriko. Mai buakoia aomata aika anga aia taeka n reirei n aron akanne bon Umenaio ma Bireto; 18ake a tia ni b'aoua nako man te koaua, ngkai a taku b'a e a kaman tia n roko bongin te manga-maiu man te mate; ao a uru aia onimaki iai tabem'aang. 19Ma te aana ae matoatoa are ana aana te Atua e bon aki kona ni kam'aingaki; ao a koreaki i aona taeka aikai: “E bon ataiia ana aomata te Uea” ao “A na bane ni kitana te buakaka akana m'anewea aran te Uea.” 20A mena i nanon te auti ae ab'ab'aki tiaki ti m'angko aika karaoaki mani koora ao tirewa, ma iai naba aika karaoaki mani kaai ma taano; iai tabeua i buakoia aika b'aini botaki aika kakannato, ao tabeua a kabonganaki n taai n aki akaaka. 21Ma ngaia aei, b'a te aomata ane kaitiakia mani baike a buakaka, ao e na riki b'a ai aron te m'angko are b'ain te botaki ae kakannato. E na katabuaki maiuna b'a ana b'ai ana Toka, ao e na kakukureia nanon ana Toka. E a tauraoi ni kabonganaki i bukini m'akuri nako aika raraoi. 22Ko na kararoako man naano ni kaib'ab'aru aika naano n rorobuaka n ataei; ao ko na kataa ae ko kona, ni karaoa nanon te Atua, ni b'aina te kakaonimaki, te tangira, ma te raoi; ko na karaoi baikai ni botaki ma te koraki aika m'anewea aran te Uea ma nanoia aika itiaki. 23Ma ko na tai mutiakin taian titiraki ni baba aika aki kawanawana te aba, ngkai ko atai b'a a kariki kauntaeka. 24Ao e aki riai b'a e na kauntaeka ana toro te Uea; ma e na nimamannei nakoia aomata ni kabaneia, e na rabakau n reireiia aomata, e na taotaona nanona, ao 25e na nimamannei n reireiia akana a ekianako ao tao a na anganaki aia tai mairoun te Atua are a na biti nanoia iai b'a a aonga n ata te koaua; 26ao tao a na oki aia iango iai, ao a na maiu man ana b'ai ni kam'am'ane te riaboro, ngkai a tia n tauaki i rouna b'a konana ake e karaoia b'a a na karaoa nanona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\