2 TIMOTEO 3

1Ma ko na ata aei, b'a ane a na roko taai aika kamamate ni boong aika kabaneani boong. 2B'a ane a na riki aomata b'a taan tangiriia i bon i rouia, taani baki-tianti, taani kamoamoaia, taani kainikatonga, taan taetaebuaka, taan aki-ongeaba nakoia aia karo, taani bangaomata, taani kam'araai ana b'ai te Atua, 3taani babakaine, taani kainamatoa, taani winanti, taan akiako, taan tiritiri, taan riba te raoiroi, 4taani kam'anea te aba, taan aki kuba b'a tera ae na riki i mwin te baere a karaoia, taan nanorieta, taan tangira riki kukurein nanoia nakon tangiran te Atua; 5aongkoa taan taua te Aro, ma a oti ni maiuia b'a akea nanon tauan te Aro i rouia. Ko na tan nako mani baikai. 6Iai tem'angina i buakoia aika kawari aia auti aomata ao a anai nanoia aine aika akea aia iango ngkai a taonaki n rawawatani mwin aia bure aika bati, ao a kairaki n aeka n naano ni kaib'ab'aru aika bati. 7Aine aika aki toki ni kani karekei rabakauia, ma e bon aki kona n reke i rouia ataakin te koaua. 8B'a ai aroia Ianne ma Iambere ngke a eekaanako Mote, ao ai aroia naba aomata aikai n eekaanako te koaua, aomata aika babanga n iango, ao taan aki onimaki ni koaua. 9Ma ane a na aki maan n aroia anne, ao a na ataaki aroia n nanobaba irouia aomata, n ai aron naba are e riki nakoia Ianne ma Iambere. 10Ma ngkoe, ko a tia n tou mwin au reirei, ma aroarou, ma oin au kaantaninga, ma au onimaki, ma taotaonan nanou, ma au tangira, ma nanom'akau, 11ma b'ainikirinau nako, ma marakiu nako, ake a ituai i Antioka, i Ikonio, ao i Rutetera; ake b'ainikirinau ake I taona nanou nako iai; ao E kamaiuai te Uea mani baikai ni kabane. 12Ao ane a na bane ni b'ainikirinaki naba akana kani kabane aia bong ni maiu n iraorao ma te Atua ngkai a reitaki ma Kristo Iesu; 13ma aomata aika buakaka ma aika m'am'anaa te aba n aroia n atongiia b'a aomata tabem'aang ngke bon tiaki ngaiia; ane a na rikirake aroia man ae buakaka nakon ae buakaka riki, ni bureburea te aba ao ni burebureaki i bon i rouia. 14Ma ngkoe, ko na tai toki n tauu ni kamatoai baikana ko reireiaki iai, akana ko kakoauai raoi, ngkai ko ataiia ake a reireiniko iai; 15ao ko ataia b'a ma ngke te merimeri ngkoe ao ko a kaman ata te B'aib'ara ae tabu, b'a e kona ni kawanawanako ma ni kairiko nakon te kamaiuaki are reke n onimakinani Kristo Iesu. 16Te B'aib'ara ni kabanea bon ana taeka te Atua, ao e manena i bukin te reirei, ma boaan te bure, ma manga-kaetan te kairua, ao i bukin te reirei aroni karaoan nanon te Atua: 17b'a e aonga ni konab'ai ma ni bobonga raoi nakoni karaoani baika raraoi ni kabane ana aomata te Atua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\