2 TIMOTEO 4

1I tuangko i matan te Atua, ma Kristo Iesu, are nangi motiki taekaia akana maiu ma akana mate, ao i bukin ae E nangi roko n tautaeka b'a te Uea Ngaia: 2ko na tataekina ana taeka te Atua, ao ko na kakorakorako ni karaoia i nanon te tai ae riai ke ae e aki; ko na kaoti aroia aomata aika buakaka nakoia, ko na boaiia, ao ko na kaungaia, n reireiia ma te taotaonaki n nano ni kabane. 3B'a ane e na roko te tai ae a na rawa aomata iai n ongo te reirei ni koaua, ao a na iri nanoia ni kaib'ab'aru, ma ni karekeia aia tia reirei ni kabatiaia aika a na tuangaki i rouia baika a ingainga nanoia iai ni kan ongora. 4Ane a na katannakoi taningaia man te koaua, ao a na ongora ni karaki nikawai aika oteaki. 5Ma ngkoe, ko na kamarurungko b'a e na aki bua am iango i aoni b'aai ni kabane; ko na taona nanom nakoni marakim, ko na karaoa ana m'akuri te tia taekina te euangkerio, ao ko na karaoi ni kabane kanoan nakoam. 6Ao ngai, e a roko te tai ae N nang kamateaki iai ao N nangi riki b'a kanga ai aron te karea are te ninima are kab'aroaki i aon te baonikarea; aio au tai are N nang kitana iai te maiu aei. 7I a tia n rangi ni kekeiaki m'aaka, n te kekeiaki m'aaka ae e raoiroi; I a tia ni kabo biri m'aaka, ao I a tia n teimatoa i nanon te onimaki. 8Ao iai ngkai te kaniwanga i bukini karaoan nanon te Atua are e kawakinaki i buku, are te kaniwanga n tokanikai are E na anganai te Uea ae te Tia Motiki-taeka ae b'ab'aina te eti; ao tiaki ti ngai n anganaki, ma a na anganaki naba aomata ni kabaneia aika tangira kaotina. 9Ko na bareiko n nako mai nako iu n aki waeremwe. 10B'a e kitanai Tema, i bukin tangirani b'ain te maiu aei, ao e nako Tetaronike; ao Kiretike e nako Karatia, ao Tito e nako Tarematia. 11Ai ti Ruka ae mena i rou ngkai. Ko na wetea Mareko, ao kairiia mai b'a raom: b'a e manena i bukini buokau n te m'akuri. 12I kanakoa Tukiko nako Ebeto. 13Ngkana ko nako mai, ao ko na uota au kunnikai ae rabunan aou are I katikua i Teroa irouni Karebo; ao uoti naba taian nira ni boki ake a karaoaki man uteute, ma ai moa ra riki te nira ni boki ake kunin maan. 14Arekantero are te tia karaoi b'aai man te buraati e karaoi baika bubuaka aika bati nako iu. Ane e na kaboaki mwin ana m'akuri aika buakaka iroun te Uea n ai aroni baike e karaoi. 15Ao ko na tarataraiko mai rouna, b'a e rangi ni kakauntabai ara taeka. 16Akea ae e tei i rarikiu n te moa n tai are I taetae iai ni kaitarai bukinau; a bane ni kitanai. E bia aki tauaki aroia aei b'a te bure nakoia! 17Ma E tei te Uea i rarikiu ao E kakorakoraai b'a N na taekina te euangkerio ae b'anin b'a a na ongo aomata aika tiaki I-Iutaia; ao I kamaiuaki man te mate. 18E na boni kainaomataai te Uea man aaro nako aika bubuaka, ao E na kamaiuai ma ni karinai i nanoni ueana are i karawa. Bon ana b'ai te neboaki n aki totoki. Amen. 19Ko na anga au kamauri nakoni Nei Beritekira ma Akura ma ana utu Onetiboro. 20E tiku Erateto i Korinto; ao I katuka Terobimo i Mireto, ngke e aoraki. 21Ko na bareiko n nako mai i m'ain tain te aumeaang. E kamauriko Euburo, ma Boute, ma Rino, ma Kirauria, ma taari ni kabaneia. 22E na mena te Uea iroun tamneim. E na mena te akoaki iroumi ni kabaneingkami.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\