3 IOANE 1

1Mairoun te unimm'aane nakoni Kaio ae tangiraki, ae I tangiria ni koaua. 2Ngkoe ae ko tangiraki, bon au kaantaninga b'a ko na kab'aia ni b'aai ni kabane, ao ko na marurung raoi, n ai aron aomatam ni koaua ngkae e a kab'aia. 3B'a I bati ni kim'areirei ngke a aki toki n roroko taari akekei n taekina am koaua, n ai arom ngkai ko b'ab'aina te koaua ni maium. 4Akea au kim'areirei ae bati riki nakon aei, ae te ongo b'a te koraki ake kanga natiu a b'ab'aina te koaua. 5Ngkoe ae ko tangiraki, ko boni kakaonimaki ni karaoa ae ko karaoia i bukiia taari, ai moara riki nakoia taari ake ko aki tataneiai ma ngaiia; 6ake a taekina ni kakoaua aron am tangira i matan te ekaretia. Ko karaoa ae e raoiroi ngkana ko bakaborauia n te aro ae riai i matan te Atua. 7B'a a m'ananga nako i bukin arani Kristo, n akea te b'ai teuana ae a anaia mairouia aomata aika tiaki Kristian. 8Ma ngaia ae ngaira, ti bon riai ni buokiia aomata aika ai aroia aikai, b'a ti aonga n riki b'a raao ni m'akuri i bukin te koaua. 9I a tia ni koroboki teutana nakon te ekaretia; ma Rioterebe are kani kakannato i buakoia, bon akea butim'aeara ae e raoiroi i rouna. 10Ma ngaia aei, ngkana tao I roko iroumi, ao N na kauring b'aai ake e karaoi ngke e wibuakaira n taeka aika bubuaka. Ao e aki toki ikanne. E rawa ni butim'aia taari akekei, ao e tukiia ake a kani butim'aia ma ni kab'akaia man te ekaretia. 11Ngkoe ae ko tangiraki, ko na tai kakairi n te m'akuri ae buakaka, ma ko na kakairi n te m'akuri ae e raoiroi. Ane karaoa ae e raoiroi ao boni mairoun te Atua; ane karaoa ae buakaka ao e tuai n nora te Atua. 12E tataekinaki ni kamoamoaki Temeterio irouia aomata ni kabaneia, ao ni maiuna ni b'ab'aina te koaua; ao e tataekinaki naba ni kamoamoaki iroura; ao ko ata ara kaotioti b'a e boni koaua. 13A bati baika i rou aika I kani koroi taekaia nako im, ma I aki kani koroi n te anto ma te kainikoroboki. 14Ma I kaantaninga b'a N na waetata n noriko, ao ti na taetae ni kaaitaraa. 15E na mena te raoi i roum. A kamauriko raora aikai. Ko na anga ara kamauri nakoia raora akanne n tatabemaniia nako.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\