MWAKURI 1

1Teobiro, n te boki are I moa ni koreia ao I taekin iai b'aai ni kabane ake E karaoi Iesu, ma n reirei 2ni karokoa te bong are E uotaki rake iai nako karawa, i mwin tiana n anga ana mwioko iroun te Tamnei are Raoiroi nakoia taan tuatua ake E a tia n rineia. 3I nanon abwi te bong i mwini matena ao E kaoti nakoia n aaro aika a na aki nanokokoraki iai teutana b'a E a tia ni manga uti. E noraki i rouia n taai aika bati, ao E taekini b'ain uean te Atua nakoia. 4Ao ngke E botaki ma ngaiia, ao E kab'aka ana taeka nakoia ni kaangai, “Kam na aki kitana Ierutarem, ma kam na taninga koron nanon ana taeka n akoi Tamau are kam ongo mairou: 5B'a e b'ab'abetito Ioane n te ran, ma ane kam na b'abetitoaki n te Tamnei are Raoiroi i mwini boong tabebong.” 6Ma ngaia are, ngke a botaki taan tuatua ma Iesu, ao a titirakinna ni kaangai, “Te UEA, Ko nangi manga kaoka nakoia Iteraera aroia n tautaeka n te tai aei?” 7E taku Iesu nakoia, “Tiaki ami b'ai te atai taian tai nako ma boong ake E bairei te Tama ni m'aakana. 8Ma ane kam na anganaki te m'aaka, ngkana E roko te Tamnei are Raoiroi i aomi; ao ane kam na riki b'a taan tataekinai nakoia aomata i Ierutarem ao n taabo nako i Iuta, ao i Taamaria, ao i aonnaba ni kabuta.” 9Ngke E a tia n atongi baikai, n te tai are a tabe n tarataraia iai taan tuatua, ao E uotaki rake; ao a aikoa noria ngke a tukaki mataia n te nang. 10Ngke a bon tabe naba n tara rake n tara karawa, ngke E nako Iesu, ao noria, a tei i rarikiia uoman te aomata aika kunnikaiia ni kunnikai aika mainaina; 11ao a taku, “Mm'aane aika I-Kariraia, kam aera ngkai kam tei n tara rake nako karawa? Iesu aei, are uotaki rake mai roumi nako karawa, E na manga nako mai n te aro ae ti te bo naba ma aron ae kam noria iai ngkai, ngkae E nako karawa.” 12A okira ngkanne Ierutarem taan tuatua man te maunga are Oriweta. E kaan te maunga aei ma Ierutarem, b'a tao te iterana te maire raroana mai iai. 13Ao ngke a rin i Ierutarem, ao a nako n te ru are i eta, are a kabongana b'a neia ni maeka n te tai ae aki maan Betero, ma Ioane, Iakobo, Anterea, Biribo, Toma, B'aretorom'aio, Mataio ma Iakobo are natin Areb'aio, ma Timon are te Terote, ao Iuta are tarin Iakobo. 14A aki toki uakekei ni kabaneia ni kakaonimaki ni bobotaki n tatataro, ma aine, ma Nei Maria are tinan Iesu, ma tarin nako Iesu. 15N te bong teuana ao e teirake Betero i buakoia taari akekei, ae tao tebubua ma uangaun m'aitiia ake a botaki ao e taku, 16“Mm'aane, taari, e riai kakoroan nanon te taeka are n te B'aib'ara are E atongnga ngkoa te Tamnei are Raoiroi ni wiin Tawita, are taekan Iuta, are kairiia ake a taua Iesu. 17B'a e warekaki Iuta i buakora, ao e reke tib'angana n te nakoa aei.” 18E kaboa te aba teuana Iuta n te m'ane are e karekea i bukin ana m'akuri are buakaka. Ngke e b'aka n unika atuna ao e tabwena rab'atana mai nuuka, ao a nna nako kanoan nanona. 19E ataaki te baerei irouia aomata ni kabaneia ake a maeka i Ierutarem, ma ngaia are a arana te aba arei n aia taeka b'a Akeritama, ae nanona, “Te aba n raraa.” 20B'a e koreaki n te boki are Taian Areru ae kaangai, “Ke e kitanaki nena ni maeka, Ao ke e aki maeka iai temanna.” Ma e kangai naba, “Ke e anaa nakoana temanna.” 21Ma ngaia aei, e riai temanna n riki b'a raora n tataekina Iesu b'a E a manga uti. E na rineaki mai buakoia aomata aika iriri ma ngaira n taai ake E mena i buakora iai te UEA are Iesu, 22man te tai are e b'ab'abetito iai Ioane ni karokoa te bong are E uotaki rake iai Iesu mai roura. 23Ao a kaoti araia aomata aika uoman, b'a Ioteb'a are aranaki b'a Baretaba, are arana teuana Ioutito, ao Matia. 24Ao a tataro ni kaangai, “Te UEA, ae Ko atai nanoia aomata, Ko na kaotia b'a antai ae Ko rineia n uake uoman aikai, 25b'a e na bonota mwin Iuta n te m'akuri aei ao n nakoan te tia tuatua, are e kitanna, n nako n are boni nena.” 26Ao a kakaaea n te aro ni kaiwa b'a antai ae na rineaki i rouia, ao e reke b'a Matia; ao e warekaki b'a raoia taan tuatua ake tengauni ma temanna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\