MWAKURI 10

1Iai te aomata temanna i Kaitareia, ae arana Korenerio, ae mataniwin te taanga ni buaka teuana ae tebubua kaaina, are aranaki b'a te Taanga ni buaka mai Itare.” 2E kakaonimaki Korenerio nakon ana kaantaninga te Atua, ao e rangi ni karinea te Atua, ti te bo arona ma kaain ana utu; e aki toki n angaanga b'aai n tituaraoi, ao e b'aina te tatataro nakon te Atua. 3Ngke tao te aoa tenua n te tanimaeaontaai, ao kanga e kamiiaki: e nora raoi ana anera te Atua b'a e rin n te tabo are e mena iai, ao e kaangai nakoina, “Korenerio!” 4Ao ngaia e kam'ataua taraana ma te maaku ae bati, ao e taku, “Te uea, tera?” Ao e kaeka te anera ni kangai, “E kukurei te Atua i roum n am tataro ao n am b'ai nako n tituaraoi, ao E ongo i roum. 5Ko na kanakoia aomata ngkai nako Iobe, b'a a na kaira mai Timon are arana teuana Betero. 6E maeka iroun Timon are te tia karaoi b'aai mani kunin te man, are e mena ana auti i rarikin tari.” 7Ngke e nako te anera are taetae nakoina, ao ngaia e weteia uoman mai rouia taani m'akuri n ana auti, ao temanna mai rouia ana tautia ake a buobuokia, ae e kakaonimaki nakon ana kaantaninga te Atua. 8E kab'arab'arai b'aai ni kabane nakoia, ao e kanakoia nako Iobe. 9Ngke e a ingabong, ngke a m'ananga i aoni kawaia ao a kaania te kaawa, ao e rierake Betero nako aon taubukin te auti b'a e na tataro iai, tao e a tawanou. 10E taonaki n te baki, ao e kan am'arake; ao ngke a kume raona ni katauraoa te am'arake, ao ngaia kaanga e kamiiaki. 11E nora karawa b'a e kaukaki, ao te b'ai teuana ae ruo, ae kanga ai aron taraan te rabuna ae ab'ab'aki, ae bae tabona ma tabona ni maninganingana ake aua, ao e nnaki rikaaki nako aontano. 12Ao a bane ni mena i nanona manin aonnaba aika kakaeai waeia, ma maan aika kawakawa, ma mannikiba. 13E roko i rouna te b'ana ae kaangai, “Betero, teirake, tiring, ao kaang!” 14Ma e taku Betero, “Te UEA, I aki kona; b'a I tuai ni kana te b'ai teuana ae aki itiaki ke ae kam'ara.” 15Ao e a manga roko naba i rouna te b'ana arei, ao e kaangai, “Ane E kaitiakia te Atua, ao tai atongnga ngkoe b'a e aki itiaki.” 16Tenua ana tai n roko te b'ana arei, ao e a waekoa naba ni katikaki rake neni b'aai akekei nako karawa. 17Ngke e tabe Betero ni mimi n ana iango b'a tera nanon te baere kanga te mii are e noria, ao akea b'a a tei i rarikini mataroan te kawai n rin n ana auti Timon aomata ake a kanakoaki irouni Korenerio, b'a a tia n ata nen ana auti. 18A weewete ao a titiraki, Iai te iruwa ae mena ikai ae arana Timon ao arana naba teuana Betero? 19Ao ngke e tabe Betero n iangoia b'a tera nanon te baere kanga te mii arei, ao e taku te Tamnei nakoina, “Noria! a ukoukoriko teniman aomata. 20Ma an teirake, ao ruo n iriia n aki nanokokoraki teutana, b'a boni Ngai ae I kanakomaia.” 21Ao e ruo Betero nakoia aomata akekei, ao e kaangai, “Norai, boni ngai te aomata are kam ukoukoria. Tera bukin rokomi?” 22Ao ngaiia a kaangai, “Teuare Korenerio, are mataniwin te taanga ni buaka are tebubua kaaina, ae te aomata ae e raoiroi, ae rangi ni karinea te Atua, ae e kakamoamoaki arona irouia I-Iutaia ni kabaneia b'a te aomata ngaia ae e raoiroi, e tuangaki iroun ana anera te Atua b'a e na kaoko nakon ana auti b'a e na ongora n taeka mai roum.” 23E kariniia ngkanne uakekei Betero, ao e katikuia i rouna. Ngke e a ingabong ao e katauraoia Betero, ao e iriia; iai taari tabem'aang aika I-Iobe ake a ira Betero. 24Ao ngke e a manga ingabong ao a roko i Kaitareia. E a kamani botiia ana bu Korenerio ma raoraona ake e rangi n reitaki ma ngaiia, ao a tiku ni kakantaninga rokoia. 25Ma ngaia are, ngke e nangi rin Betero, ao e butim'aia Korenerio ni b'aka i rarikini waena, ao e bobaraaki ni kaota karineana ae moan te bati. 26Ma e kateirakea Betero, ao e kaangai, “Tei rake, bon te aomata naba ngai.” 27Ngke e kume n taetae Betero ma Korenerio ao e rin, ao e nooriia aomata b'a a botaki. 28E taku nakoia, “E ataaki iroumi b'a e aki riai n taekan te tua, b'a te aomata ae te I-Iutaia e na i raorao ma kaain te aba teuana, ke e na kawaria; ma E a tia te Atua ni kaotia nako iu b'a akea te aomata temanna ae N na atongnga b'a e aki itiaki ke e kam'ara. 29Ma ngaia ae I a roko b'a kam kaoai, ao I aki rawa. I a kan ataia ngkanne mai roumi, b'a tera bukini kaoau iroumi?” 30Ao e taku Korenerio, “Tao n te tai naba aei tenua te bong n nako, ao I tabe n tataro n au auti n te aoa tenua n te tanimaeaontaai, ao akea b'a e tei te aomata temanna i matau ma kunnikaina ae raneanea, 31ao e kaangai, ‘Korenerio! E ongo am tataro te Atua, ao a ururingaki am m'akuri n tituaraoi i matana. 32Ma ngaia ae ko na kanakoia aomata nako Iobe ni kaoa Timon, are arana teuana Betero; e maeka n ana auti Timon, ae te tia karaoi b'aai mani kunin te man, ae e tei ana auti i rarikin taari.’ 33Ma ngaia are, I a kanakoia naba aomata nako im; ao iai nanom ae e raoiroi b'a ko roko. Ma ngaia ae ti bane ni mena ikai i matan te Atua, b'a ti na ongora ni b'aai ni kabane ake ko tuangaki mairoun te UEA.” 34Ao e kaurea wina Betero, ao e taku, I ataia b'a bon te koaua b'a E aki nanonano te Atua. 35E kukurei iroun ane iai i rouna karineana ae moan te bati, ao e kakaraoa ae e raoiroi, e aoria b'a kaain te botannaomata ra ngaia. 36Kam ata te taeka are E kanakoa te Atua nakoia te botannaomata ae Iteraera, are taekan euangkerion te raoi i nanon Iesu Kristo, are aia UEA aomata ni kabaneia. 37Arei te taeka are e karakinaki i aon Iutaia ni kabuta, ni moa mai Kariraia i mwin te b'abetito are e tataekinna Ioane. 38Bon taekan aron te Atua ngke E rinea Iesu are te I-Natareta, ao E kaonna n te Tamnei are Raoiroi ma te m'aaka; are E nakonako ni kakaraoa ae e raoiroi, ma ni kamaiuia akana b'ainikirinaki iroun te riaboro, b'a E memena te Atua i rouna. 39Ao bon taani kakoaua ngaira nakoni b'aai ni kabane ake E karaoi i abaia I-Iutaia, ao i Ierutarem. Ao a tiringnga ngke a tauria n te kaibangaki. 40Bon aei Teuare E a manga kamaiua te Atua n te katenibong, ao E kanakoa b'a E na kaotia; 41Tiaki nakoia aomata ni kabaneia, ma E kaotia ti nako ira, ngaira aika taani kakoaua aika ti a kaman rineaki iroun te Atua, aika ti am'arake ao ti moi ma Ngaia i mwini maiuna mai buakoia maate. 42Ao E tuangiira b'a ti na tataekina te euangkerio nakoia aomata, ao ti na kaotiotia b'a boni Ngaia are rineaki iroun te Atua b'a te tia motiki taekaia akana maiu ma akana mate. 43A bane burabeti ni kaotiota taekan Iesu, b'a ane onimakinna ao e na reke i rouna kab'aran ana bure n arana. 44Ngke e kume n taetae Betero, ao E ruo te Tamnei are Raoiroi i aoia aomata ni kabaneia ake a ongora n ana taeka te Atua. 45A mimi I-Iutaia ake a onimakina Iesu, ake raoni Betero n roko mai Iobe, b'a E nurakina naba te b'ai n tituaraoi are te Tamnei are Raoiroi te Atua i aoia aomata aika tiaki I-Iutaia; 46B'a a ongo i rouia ngke a taetae n taetae aika aki ataaki nanoia, ao ngke a neboa te Atua. E kaekaia ngkanne Betero, ao e taku, 47“E a reke irouia aomata aikai te Tamnei are Raoiroi n ai arora naba. Iai tukaia b'a a na aki kona ni b'abetitoaki n te ran arei?” 48Ao e tua Betero b'a a na b'abetitoaki n aran Iesu Kristo. A butiia ngkanne Betero b'a e na tiku i rouia tabe bong.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\