MWAKURI 11

1A ongo taan tuatua ma taari ake a mena i Iutaia, b'a a tia naba aomata ake tiaki I-Iutaia ni butim'aea i nanoia ana taeka te Atua. 2Ngke e nako Ierutarem Betero, ao e kauntaeka ma te koraki n I-Iutaia ake a tangiriia aomata ake tiaki I-Iutaia b'a a na korotabonim'aneaki. 3A kaangai, “Ko kawariia aomata ake a aki korotabonim'aneaki, ao ko am'arake ma ngaiia!” 4E karaki ngkanne Betero, ao e karaua n raranga taekan te baere riki ni moa mai moana, ao aei ana taeka: 5Ngke I mena n te kaawa are Iobe, ao I tataro; ao kanga ai aron ae I kamiiaki: I nora te b'ai teuana ae kanga ai aron taraan te kunnikai ae ab'ab'aki ae nnaki rikaaki ni maninganingana ake aua mai karawa, ao e toki i rarikiu. 6Ngke I karaua n taraia, ao I nooriia manin aonnaba aika kakaeai waeia, ma maan aika aki manana, ma maan aika kawakawa, ma mannikiba. 7Ao I ongo te b'ana ae kaangai nako iu, “Betero, teirake! tiring ao kaang.” 8Ma I taku, “Te UEA, I aki kona! B'a bon akea te b'ai teuana ae aki itiaki ke ae kam'ara ae e a tia n rin i wiiu.” 9Ma e a manga taetae naba te b'aana arei mai karawa ao e kaangai, “Ane E kaitiakia te Atua, ao ko na aki atongnga b'a e aki itiaki.” 10Tenua ana tai n roko te baerei, ao a manga bane n irakeaki b'aai akekei nako karawa. 11Ao noria, n te tai naba arei ao a roko teniman aomata n te auti are I mena iai; a kanakoaki nako iu mai Kaitareia. 12E tuangai te Tamnei b'a N na iriia n aki nanokokoraki. A irai naba taari aika onoman aikai, ao ti nako n rin n ana auti Korenerio. 13Ao ngaia e tuangiira arona ngke e nora te anera b'a e tei i nanon ana auti, ao e kaangai, ‘Kanakoa temanna nako Iobe b'a e na kaoa Timon, are arana teuana Betero. 14E na taetae nako im n taeka ake ko na kamaiuaki iai, ma am utu ni kabaneia.’ 15Ao ngke I moana au kakarabakau, ao E roko i aoia te Tamnei n aron are e a tia n riki nako ira rimoa. 16Ao I uringa ana taeka te UEA ngke E kaangai, “E boni b'ab'abetito Ioane n te ran, ma ane kam na b'abetitoaki n te Tamnei are Raoiroi.” 17Ma ngaia are, ngkana a anganaki aomata aika tiaki I-Iutaia te b'ai n tituaraoi iroun te Atua, ae ti te bo arona ma are E anganira, ngke ti onimakina te UEA are Iesu Kristo, ao antai ngai b'a N na tuka te Atua? 18Ngke a ongo baikekei, ao e toki aia kauntaeka; ao a karaoiroa te Atua, ni kaangai: “E anganiia naba aomata aika tiaki I-Iutaia te Atua rairan te nano nakon te maiu!” 19A kauamaaeaki nako taan onimaki n tain te b'ainikirinaki are e mate iai Tetebano. Iai ake a nako n toki i Boinike, ao i Kubero, ao i Antioka, ao a tataekina ana taeka te Atua nakoia ti I-Iutaia. 20Ma iai taan onimaki tem'angina aika I-Kubero, ao I-Kurene, ake a nako Antioka ao a tataekina te UEA are Iesu nakoia I-Erene naba. 21A buokaki ni m'aakan te UEA, ao a onimaki aomata aika bati, ao a rairaki nakon te UEA. 22A ongo taekaia uakekei kaain te ekaretia i Ierutarem, ma ngaia are a kanakoa B'arenaba b'a e na nako Antioka. 23Ngke e roko ao e nora aron ana akoi te Atua nakoia, ao e kim'areirei; ao e kaungai nanoia ni kabane b'a a na nim ma te UEA ma nanoia ni koaua. 24B'a te aomata ae e raoiroi B'arenaba, ao e on n te Tamnei are Raoiroi, ao bon te tia onimaki ni koaua. Ao a bati aomata ake a tib'a onimakina te UEA. 25E nako ngkanne B'arenaba nako Tareto b'a e na ukoukora Tauro iai. 26Ao ngke e reke i rouna, ao e kairiia nako Antioka. Teuana aia ririki ni bobotaki ma kaain te ekaretia ikekei, ao a reireia aomata aika bati. Antioka bon te tabo are a moa n atongaki iai taan onimaki b'a Kristian. 27Ni boong akekei ao a roko i Antioka burabeti mai Ierutarem. 28E teirake temanna i rouia ae arana Akabo, ao e taetae ni m'aakan te Tamnei b'a e na roko te rongo ae korakora i aonnaba ni bane; ao e koro bukin aei n ana tai n uea Keraurio. 29A reke nanoia taan onimaki i Antioka b'a a na kanakoa aia buoka n aron are e kona n reke iroun temanna ma temanna, nakoia taari ake a maeka i Iutaia. 30A boni karaoia, ao a angani B'arenaba ma Tauro b'a a na nako n nikiri irouia unimm'aane.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\