MWAKURI 12

1Ao ni boong naba akekei, ao e b'ainikiriniia kaain te ekaretia tabem'aang Erote are te uea. 2E kamateaki n te kabaang Iakobo are tarin Ioane n ana baire Erote. 3Ngke e nooriia I-Iutaia Erote b'a a kim'areirei iai, ao e a manga tauaki Betero i aan naba ana baire. A riki baikai ni bongin te Toa are te Kariki are aki Karikaki. 4Ngke e a tia n tauaki Betero, ao e karinaki i nanon te karabuuti, ao a anganaki tautia aika akoraki aika kaka aman aomataia nako, b'a a na kawakinna. E kaantaningaia Erote b'a e na bairea taekani Betero i mataia aomata i mwin te Toa are te Riao. 5Ma ngaia are, e kawakinaki Betero i nanon te karabuuti; ao a kakorakoraia kaain te ekaretia n tataro nakon te Atua i bukina. 6N te bong are e nang kaotinakoaki iai Betero iroun Erote, ao e matu Betero n tairikin te bong are i m'aina i marenaia uoman tautia, ni kabaeaki n uaai te taurekereke; ao iai tautia ake a tantani i rarikini mataroan te kawai n rin nakon te karabuuti. 7Ao akea b'a e roko ana anera te Atua, ao e oota te oota i nanon te karabuuti; ao e orea rarikini Betero te anera ni kautia, ao e kaangai, “Kawaekoako! Teirake!” A b'aka taurekereke mai baini Betero n te tai naba arei. 8Ao e taku te anera nakoina, “Kabaea raoi kabaean nuukam, ao karin am kau i waem.” ao ngaia e karaoi. Ao e a manga tuangnga riki ni kaangai, “Katokaa rabunan aom i aom, ao irai.” 9Ao e oti nako Betero n iria, ma e aki koaua raoi n te baere e karaoaki iroun te anera, b'a e taku i nanona b'a ti te bo ma e mii. 10A ri rarikin te koraki n tautia ake te moa ni koraki ma te kaua koraki, ao a roko n te mataroa are te biti, are mataroan te kawai n rin n te kaawa. E uki i bon i rouna te mataroa arei i bukiia, ao a oti nako. A toua te kawai teaina, ao e a kitanna naba te anera. 11Ngke e a oki ana iango Betero, ao e taku, “I a ataia ngkai b'a E kanakomaia ana anera te UEA, ao E kamaiuai mai nanoni bain Erote, ao mani b'aai ni kabane ake a kaantaningai I-Iutaia b'a a na karaoi.” 12Ngke e a ata te baere riki nakoina, ao e nako n ana auti Nei Maria are tinan Ioane, are arana teuana Mareko. A botaki iai n tataro aomata aika bati. 13Ao ngke e karebwerebwea mataroan te kaman, ao e nako te ateiaine, ae arana Rote, ae te tia m'akuri ikekei, ni kakauongo. 14Ngke e kinaa b'a b'anaani Betero, ao e aki kauka te mataroa i bukini kim'areireina, ma e biri nako moa nako nanon te auti n tuangiia b'a Betero are tei i rarikin te mataroa. 15A taku nakoina, “Ko rangirang!” Ma e kakorakora ni kaotia b'a bon te koaua ana taeka. Ao ngaiia a kaangai, “Bon anerana.” 16Ma e aki toki ana karebwerebwe Betero; ao ngke a kaukia, ao a mimi ngke a noria. 17Ao ngaia e taotaona baina nakoia, b'a a na aki karongoa, ao e tuangiia arona ngke E kairiia nako te UEA mai nanon te karabuuti. Ao e taku, “Kam na tuanga Iakobo ma taari nako taekani baikai.” 18Ngke e a ingabong, ao e riki te mangao ae ab'ab'aki irouia tautia i bukini Betero, b'a tera ae e riki nakoina. 19E kanakoa ana taeka Erote b'a e na kakaaeaki Betero; ma ngke e aki reke, ao e kananako b'a a na titirakinaki tautia, ao e tua b'a a na kairaki nako ni kamateaki. E wairio ngkanne Erote mai Iutaia nako Kaitareia, ao e tiku iai. 20E rangi n un Erote irouia I-Turo ma I-Titon; ma ngaia are a botiia aia koraki ao a nako ni kawara Erote. A anaa moa nanoni Berateto nakon aia iango; e mena i rouna mwiokon ana tabo ni maeka te uea. Ao a nako ngkanne nakon te uea ni butiia reken te raoi: b'a a karerekei am'arake i bukin abaia man aban te uea. 21N te bongi teuana are e baireaki, ao e karini kunnikaina n uea i aona Erote, ao e tekateka i aon ana kaintokanuea, ao e taetae nakoia aomata. 22A tatakarua aomata ao a kaangai, “B'anaan te anti, ao tiaki b'anaan te aomata ae taetae!” 23Ao e oreaki n te tai naba arei Erote iroun ana anera te Atua, b'a e aki angan te Atua te neboaki; ao e rangi ni baki rab'atana b'a e m'ata nanona, ao e mate n tokina. 24E a buta nako riki ana taeka te Atua, ao a bati riki aomata aika kaeka i nanoia. 25Ngke a tia aia m'akuri B'arenaba ma Tauro, ao a oki mai Ierutarem, ao a kaira Ioane are arana teuana Mareko.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\