MWAKURI 13

1Iai burabeti ma taan reirei aika mena n te ekaretia i Antioka, aika B'arenaba, ma Timeon are arana teuana Nikera, ao Roukio are te I-Kurene, ao Manaen are kaikawaki ma Erote are te tia tautaeka, ao Tauro. 2Ngke a tabe uakai n taromauria te UEA, ma n aki mamatam, ao E taku nakoia te Tamnei are Raoiroi, “Kam na kaokoroa B'arenaba ma Tauro b'a au aomata nakon te m'akuri are I a tia n rineia nako iai b'a a na karaoia.” 3Ma ngaia are, ngke a tia n aki mamatam, ao a tia naba n tataro, ao a katokai baiia i aoia, ao a kanakoia. 4Ao ngaiia, ngke a kanakoaki iroun te Tamnei are Raoiroi, ao a nako Terukia ao a borau mai iai nako Kubero. 5Ngke a roko i Tarami, ao a tataekina ana taeka te Atua ni m'aneabaia I-Iutaia. Ao raoia Ioane b'a e buokiia n aia m'akuri. 6A kabuta aon te abam'akoro arei ao a toki i Babo, ike a kaitibo iai ma te tia tabunea ae arana Barietu. Bon te I-Iutaia ngaia, ae te burabeti ni kewe. 7E memena Barietu iroun Terekio B'auro, ae te aomata ae wanawana, are te tia tautaeka n te aba arei. A weteaki B'arenaba ma Tauro iroun Terekio, b'a e kan ongora n ana taeka te Atua. 8Ma e tukiia Eruma are te tia tabunea (b'a aei arana n te taetae n Erene), ao e kataia n tuka Terekio b'a e na aki onimakina Iesu. 9Ao e kaonaki n te Tamnei are Raoiroi Tauro, are aranaki naba b'a B'auro; e katokai matana n tara te tia tabunea arei, ao e taku, 10Ngkoe ae natin te riaboro, ae ko on n te uarao ni kabanea ma aaro ni babakanikawai ni kabanea, ae ana kairiribai te raoiroi ni kabanea, ko aki kona n toki man arom ae te atong koaua mairoun te Atua b'a keewe? 11Ao noria, e na roko ngkai m'aakan te UEA i aom, ao ane ko na matakii n aki kona n nora taai tabe bong.” Ao a karooaki matan Eruma n te tai naba arei, ao e nakonako ni kakaeia aomata aika na tautaua baina ni kairiria. 12Ngke e nora te baerei Terekio, ao e onimaki; e rangi ni mimi n taekan te UEA. 13A borau ngkanne B'auro ma raona mai Babo, ao a roko i Bereke are i Bamburia; e kitaniia Ioane ikekei, ao e okira Ierutarem. 14Ngke a nako uakekei mai Bereke, ao a roko i Antioka are i Bitiria; ao a nako ni m'aneabaia I-Iutaia n te bong ae te Taabati, ao a tekateka iai. 15I mwin te wareware man te Tua ma burabeti, ao a kanakoa aia taeka taan taua taekan te m'aneaba nakoia B'auro ma, ae kaangai, “Mm'aane, taari, ngkana iai ami taeka ni kakorakorai naano nakoia aomata, ao kam na taetae.” 16E teirake B'auro, ao e taotaona baina nakoia kaain te m'aneaba, ao e taku, Mm'aane aika Iteraera, ao ngkami akana kam maka te Atua, kam na ongora! 17E rineia ara bakatibu Atuaia aomata aika Iteraera aikai, ao E karikirakeia b'a te botannaomata ae korakora ngke a maeka n iruwa n te aba are Aikubita. E kaotinakoia te Atua mai Aikubita ni korakorani m'aakana. 18Ao E buobuokia n te rereua i nanon ae tao angaun te ririki, e ngae ngke a aki raraoi aroia nakoina. 19Ao ngke E a tia ni kamaunaia botannaomata ake itiua n te aba are Kanaan, ao E anganiia abaia b'a a na abanna, 20i nanon te maan ae tao abubua ao nimangaun te ririki; ao i mwina, E anganiia Iteraera taani motikitaeka ni karokoa te tai are e riki iai Tamuera are te burabeti b'a te tia kairiri. 21Ao rimwi riki, a bubuti b'a e na karekeaki aia uea: ao te Atua E anganiia Tauro are natini Kiti are kaain te baronga are Beniamin, b'a e na uea i aoia i nanon te maan ae abwi te ririki. 22Ao ngke E a tia ni kam'awa, ao E kateirakea Tawita b'a aia uea; ao aikai ana taeka te Atua i bukina: “E a reke irou Tawita are natin Iete; boni ngaia te aomata ae I tangiria, ae na karaoi b'aai ni kabane aika I tangiri.” 23Ao mairouia ana kariki teuaei, ao E a tia te Atua ni karekea te Tia Kamaiu mai buakoia, are Iesu, n ai aron ana taeka n akoi. 24Ao i m'ain rokona, ao e a tia Ioane n tataekinna nakoia Iteraera ni kabaneia, b'a a riai n rairi nanoia ao a na b'abetitoaki. 25Ao ngke e nangi roroko Ioane n tokin ana m'akuri, ao e taku, “Kam taku b'a antai ngai? Tiaki Teuarei ngai. Ma noria, E na roko i mwiu, ao I aki tau b'a N na kab'arai kabaean ana kau ni wae.” 26Mm'aane, taari, ngkami akana kam riki mairoun Aberaam! Ao akana maaka naba te Atua i buakomi, e kanakomaiakaki taekan te kamaiu aei nako ira. 27B'a aomata ake a maeka i Ierutarem, ni botaki ma aia tia tautaeka, a aki ataia ae te Tia Kamaiu, ao a aki oota naba n nanon aia taeka burabeti ake a aki toki ni warekaki n te Taabati ae koraki; ma a kakoroi bukin aia taeka burabeti ngke a motika taekana. 28Ao ngke akea te b'ai ae a kunea b'a e riai kamatean iai Iesu, ao a boni butiia naba Birato b'a E na kamateaki. 29Ao ngke a tia ni kakoroi mwin taeka ni kabane ake a koreaki b'a taekana, ao a karuoa rab'atana man te kaibangaki, ao a kawenea n te ne ni mate. 30Ma E a manga kamaiuaki mai buakoia maate iroun te Atua; 31ao E kakaoti i nanoni boong aika bati nakoia ake a iria mai Kariraia nako Ierutarem, ake a tataekinna ngkai nakoia aomata. 32Ao ti tuangngkami te rongorongo ae e raoiroi, b'a ana taeka n akoi te Atua are atongaki ngkoa nakoia bakatibu, 33e a tia ni kakoroa bukin aei nako ira ngaira aika kanoaia bakatibu, ngke E a manga kamaiua Iesu; n ai aron naba are koreaki n te Areru are te kauoua, are kaangai taekana, ‘Bon Natiu Ngkoe, I karikiko n te bong aei.’ 34Ao aei ana taeka te Atua i bukini manga kamaiuana man te mate, n aki manga okira te mka: N na anganingkami te kab'aia are kab'aian Tawita, ae te kab'aia ae koaua ae itiaki. 35Ao ti te bo naba ma ana taeka n te Areru teuana, ngke E kaangai ‘Ane Ko na aki kariaia Natim are Moan te Raoiroi b'a E na mka rab'atana.’ 36B'a ngke e a tia Tawita n tou mwin nako ana taeka te Atua n ana roro, ao e mate, ao e kaweneaki rab'atana i rarikiia ana bakatibu, ao e mka rab'atana. 37Ma E aki mka rab'atan Teuare E a manga kamaiuaki iroun te Atua. 38Ma ngaia aei, taari, kam na ataia b'a kam tuangaki b'a a kab'araki buure iroun Iesu. Ma kam aki konaaki ni kainaomataki n ami bure mai aan ana tua Mote. 39Ao akana onimaki a bane ni kainaomataki i rouna mani buure ni kabane. 40Ma ngaia ae kam na tarataraingkami, b'a e kaawa n roko i aomi te baere atongaki irouia burabeti, ae e kaangai taekana 41“Noria, ngkami aika taani kakaniko, kam na mimi ao kam na mate! B'a te m'akuri ae I karaoia i nanon ami tai ni maiu, bon te b'ai ae kam na aki kakoaua, e ngae ngkana e kab'arab'araaki taekana nakoimi iroun temanna!” 42Ngke a oti nako B'auro ma B'arenaba man te m'aneaba, ao a butiaki irouia aomata b'a a na manga taekin riki aia taeka akekei nakoia n te Taabati are i mwina. 43Ngke e a b'ara nako te botaki arei, ao a iraki B'auro ma B'arenaba irouia I-Iutaia aika bati ma aomata aika kakaonimaki nakoni karaoan ana kaantaninga te Atua, aika a tia n riki b'a kaain te Aro n I-Iutaia. E taetae B'auro ma B'arenaba nakoia, ni kairoroia b'a a na kairaki maiuia n taai nako n ana akoi te Atua. 44N te Taabati are i mwina, ao a kuri ni bane kaain te kaawa ni botaki n ongora n ana taeka te Atua. 45Ma ngke a nooriia aomata aika bati I-Iutaia, ao a rangi ni bakantang; a kakewei taeka ake a atongaki irouni B'auro, ao a kabuakaka B'auro. 46Ao a taetae ma te ninikoria B'auro ma B'arenaba ni kaangai, Bon te b'ai ae riai taekinani moa ana taeka te Atua nakoimi. Ma ngkai kam rawa iai, ma ni baireia n ami iango b'a kam aki riai n anganaki te maiu are aki toki, ao noria, ti nangi nako ni kawariia aomata aika tiaki I-Iutaia. 47B'a boni ngaia are ti tuangaki iai iroun te UEA, ni kaangai, “I kateiko b'a te oota Ngkoe nakoia aomata aika aki onimakina te Atua, ao te kawai ni kamaiu nakoia aomata nako i aonnaba.” 48Ngke a ongo aei aomata aika tiaki I-Iutaia, ao a kim'areirei, ao a kamoamoa ana taeka te Atua; ao a onimaki aomata ake a rineaki nakon te maiu are aki toki. 49Ao e tataekinaki ana taeka te UEA i aon te aba arei ni kabuta. 50Ma a kaunaki irouia I-Iutaia aine ake a kakannato ake a kakaonimaki nakon ana kaantaninga te Atua, ao a kauniia naba mm'aane ake a kakannato n te kaawa, ao a karaoi m'akuri ake a riki ni b'ainikirinaki iai B'auro ma B'arenaba irouia aomata, ao a kakioia nako man abaia. 51Ao ngaiia a taei tanoni waeia b'a kaotan ae ai akea tabeia irouia kaain te kaawa arei, ao a nako Ikonio. 52Ao a kaonaki reirei ake i Antioka n te kim'areirei ao n te Tamnei are Raoiroi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\