MWAKURI 14

1Ngke a mena B'auro ma B'arenaba i Ikonio, ao a nako ni m'aneabaia I-Iutaia, ao a taetae n te aro are a onimaki iai I-Iutaia ma I-Erene aika rangi ni bati. 2Ma I-Iutaia ake a aki onimaki a kakiriwei nanoia aomata ake tiaki I-Iutaia, ao a kananobuakaiia nakoia taari akekei. 3Ma ngaia are, a kamaniia B'auro ma B'arenaba ni maeka i Ikonio, n tataekina taekan te UEA ma te ninikoria. Ngke a karaoa aei, ao a anganaki iroun te UEA te kona ni karaoi kanikina ma m'akuri ni kamimii b'a ana b'ai ni kakoaua i bukin aia taeka are a taekinna i bukin ana akoi b'a e koaua. 4E a riki te iraraaure irouia kaain te kaawa arei: a tei tem'angina i bukiia I-Iutaia, ao tem'angina a tei i bukiia taan tuatua. 5A reke nanoia I-Iutaia ma ake tiaki I-Iutaia ma aia tia tautaeka nako b'a a na b'ainikirina B'auro ma B'arenaba ma ni karebanaia. 6Ngke a ataia ao a biri nako nakoni kawan Rukaonia, are Rutetera ma Rerebe, ao nakoni kaawa nako ake a kaani ma ngaiia, 7ao a tataekina te euangkerio iai. 8E tekateka te aomata temanna i Rutetera, ae a mamara waena; e m'auku mai nanoni biroton tinana, ao e tuai man nakonako. 9E ongora irouni B'auro ngke e taetae; ao B'auro e katokai matana n taraia, ao e ataia b'a iai i rouna te onimaki are e konaaki ni kamaiuaki iai 10ma ngaia are e kanenea b'anaana ao e kaangai, “Tei rake kaetiko i aoni waem!” Ao ngaia e ewe rake, ao e nakonako. 11Ngke a nora te baere e karaoia B'auro aomata, ao a kanene b'anaaia n taetae n taetaen Rukaonia ao a kaangai, “A ruo nako ira anti aika ai aroia aomata!” 12A arana B'arenaba b'a Tiuti, ao B'auro b'a Eremiti ngkai ngaia are b'aina te kakarabakau. 13E roko ngkanne ana ibonga Tiuti ma uotana kaue, ma kao mm'aane aika e kairiia nakoni mataroani kawai n rin nakon um'antabun Tiuti, are e tei ni kaan ma te kaawa i tinanikuna. E kan anga karea ma aomata. 14Ngke a ongo taan tuatua ake B'arenaba ma B'auro taekani baike a nang karaoi aomata, ao a raei kunnikaia, ao a biribiri i buakoia aomata n tatakarua, 15ni kaangai, Mm'aane, “Kam aera ngkai kam karaoi baikai? Bon aomata naba ngaira aika ai aromi! Ao ti tuangngkami te rongorongo ae e raoiroi, b'a kam na rairaki mani baika akea bonganaia nakon te Atua are maiu, are karaoa karawa ma aonnaba, ma marawa, ma b'aai ni kabane ake a mena i nanoia. 16I nanon rooro ake rimoa, ao E aki tutukiia botannaomata nako mani karaoani baike a tangiri; 17ma e boni ngae n anne, ao E a tia ni kaotiota arona n Atua ni baika raraoi ake E karaoi: b'a E anganingkami te karau mai karawa ma boong ake a uaa iai kai n am'arake; E anganingkami kanami, ao E kaon nanomi n te kim'areirei.” 18A boni ngae n tabeki taeka aika ai aron akekei taan tuatua, ma a kuri n aki konaia aomata n tukiia b'a a na aki anga karea. 19Iai I-Iutaia tabem'aang aika roko mai Antioka, ao mai Ikonio n anai nanoia aomata. A karebanaa B'auro, ao a uakinna nako tinanikun te kaawa, b'a a taku b'a e a mate. 20Ma ngke a tei reirei n otab'aninia, ao e teirake, ao e nako n te kaawa; ao ngke e a ingabong, ao e nako ma B'arenaba nako Rerebe. 21Ngke a tia B'auro ma B'arenaba n taekina te euangkerio i Rerebe, ma ni karikiia aomata aika bati iai b'a taan onimakina Iesu, ao a oki nako Rutetera, ao Ikonio, ao Antioka, 22ni kakorakorai nanoia taan onimaki, ao ni buokiia b'a a na botum'aka n onimaki, ao a kaangai, “Ti riai n ri nanon rawawata aika bati b'a ti aonga n rin n Uean te Atua.” 23A rineia tem'angina n te ekaretia teuana b'a unimm'aanen te ekaretia anne, ao a karaoa aron aei i nanon ekaretia nako; ao ni katoa te tai are a tia ni karaoa iai aei, ao a aki mamatam, ao a tataro i bukiia b'a a na kawakinaki iroun te UEA, are a onimakinna. 24A m'ananga ngkanne B'auro ma B'arenaba n ri nuukani Bitiria, ao a roko i Bamburia. 25Ao ngke a tia n taekina ana taeka te Atua i Bereke, ao a wairio nako Ataria; 26ao a borau mai iai nako Antioka, ike a tia ni mwiokoaki iai rimoa nako nanoni bain te Atua, b'a a na kairaki n ana akoi i bukin te m'akuri are a tia ngkai ni karaoia. 27Ao ngke a roko i Antioka, ao a botiia kaain te ekaretia, ao a karakini b'aai ni kabane ake E karaoi te Atua i rouia, ma arona ngke E kauka mataroan te onimaki nakoia aomata aika tiaki I-Iutaia. 28Ao a tiku ni maan irouia ake a onimakina Iesu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\