MWAKURI 15

1A roko aomata tabem'aang mai Iutaia nako Antioka, ao a reireiia taari, ni kaangai, “Kam aki konaaki ni kamaiuaki ngkana kam aki korotabonim'aneaki, n ai aron ana taeka Mote.” 2E bo te kauntaeka ae ab'ab'aki i marenaia uakekei ma B'auro ao B'arenaba i bukin te baere a taekinna uakekei; ao a rineaki ngkanne B'auro ma B'arenaba ma raoia tabem'aang mai Antioka b'a a na nako Ierutarem nakoia taan tuatua ma unimm'aane i bukin te baere a kauntaeka iai. 3Ma ngaia are, ngke a kanakoaki iroun te ekaretia, ao a ri nuukani Boinike ma Taamaria, ni karakin taekan rairan nanoia aomata ake tiaki I-Iutaia; a rangi ni kim'areirei taari i rouia ngke a ongo arei. 4Ngke a roko i Ierutarem, ao a m'aneaki n akoaki iroun te ekaretia ikekei, ao irouia taan tuatua ma unimm'aane; ao a tuangiia b'aai ni kabane ake E karaoi te Atua ma ngaiia. 5Ma a teirake tabem'aang ake a onimaki man te koraki ni B'aritaio, ao a kaangai, “A bon riai ni korotabonim'aneaki, ao ni kamatoaki te taeka nakoia b'a a na tou mwin ana tua Mote.” 6A botaki taan tuatua ma unimm'aane b'a a na iangoa te baerei. 7Ngke e a maan te kauntaeka, ao e teirake Betero, ao e kaangai nakoia, Taari, kam ataai b'a E rineai ngkoa te Atua i buakora b'a N na tataekina te euangkerio nakoia aomata aika tiaki I-Iutaia, b'a a aonga n ongo ma n onimaki. 8Ao te Atua, are atai naano nako, E kaota aroni butim'aeaia aomata aika tiaki I-Iutaia i rouna ngke E anganiia te Tamnei are Raoiroi, n ai arona naba ngke E anganira; 9ao E aki kakaokoroa arora ma ngaiia, ngke E kab'arai aia bure i bukin aia onimaki. 10Ma ngaia ae kam aera ngkai kam kataa te Atua, ngkai kam katokaa te rawawata i aoia reirei, are a aki kona n uotia ara bakatibu, ao ti aki kona naba ngaira? 11Ma ti onimaki b'a ti na boni kamaiuaki n ana akoi te UEA are Iesu n ai aroia naba. 12A bane n aki karongoa aomata ngke a ongora irouni B'arenaba ma B'auro, ngke a karakin taekani kanikina ma m'akuri aika kamimii ake E karaoi te Atua i rouia i buakoia aomata aika tiaki I-Iutaia. 13Ngke a tia n taetae, ao e a kaangai ngkanne Iakobo, Mm'aane, taari, kam na ongora i rou! 14E a tia Timon ni karakina aron te Atua ngke E moa ni kawariia aomata aika tiaki I-Iutaia b'a E na anaa te botannaomata mai buakoia b'a ana b'ai. 15E bo raoi aei ma aia taeka burabeti, n aron are koreaki ni kaangai, 16“I mwini baikai ao N na oki, ao N na manga katea batan Tawita are b'aka; N na manga karaoia man uruakina, ao N na manga kateia rake. 17B'a a na ukoukora te UEA nikiraia aomata, ni botaki ma Tientaire, ake I a tia n atongiia b'a oin au b'ai. 18Aei ana taeka te UEA, ae kaoti baikai ma ngkoangkoa.” 19Ma ngaia ae I taku ngai b'a ti na aki kumeia ake a rairaki nakon te Atua mai buakoia aomata ake tiaki I-Iutaia. 20Ma ti riai ni korea te reta nakoia, n tuangiia b'a a na aki kangi baike a tia ni kareanaki nakoni bouananti b'a a kam'ara; ao b'a a na aki b'aina te wene ni bure, ao a na aki kang irikoni maan aika a koonaki roroaia ngke a tiringaki, ao a na aki kana naba te raraa. 21B'a iai ake a tataekina ana tua Mote ma ngkoangkoa i nanoni kaawa nako, ao a warekaki ana tua i nanoni m'aneaba n te Taabati ae koraki. 22E tara n raoiroi nakoia taan tuatua ma unimm'aane ma kaain te ekaretia ni kabane b'a a na kanakoia aomata aika rineaki mai buakoia nako Antioka, b'a raoni B'auro ma B'arenaba. A rinea ngkanne Tira ao Iuta are arana teuana Baretaba, aika aomata aika rangi n onimakinaki i buakoia taari. 23A korea te reta b'a uotaia, ae kaangai taekana: Ti anga ara kamauri, ngaira aika taan tuatua ma taari aika unimm'aane, nakoimi ngkami aika taari aika tiaki I-Iutaia i Antioka, i Turia ao i Kirikia. 24Ngkai ti ongo b'a iai tabem'aang i buakoia ara koraki aika kakiriweingkami n aia taeka, ao a uru nanomi iai, aika te koraki aika akea ara taeka nakoia b'a a na karaoa ae aron anne. 25Ao e tara n tamaroa nako ira, ngkae e reke nanora ae ti teuana, b'a e riai b'a ti na rineia aomata ni kanakoia nakoimi, ma raora aika tangiraki are B'arenaba ma B'auro, 26ake aomata ake a aki mutiakini maiuia i bukin aran ara UEA are Iesu Kristo. 27Ti a kanakoia ngkanne nakoimi Iuta ma Tira, b'a a na bon taetae nakoimi i bukini baika ti korei n te reta. 28B'a e tara n tamaroa nakon te Tamnei are Raoiroi, ao nako ira naba b'a ti na aki katokaa riki te uota i aomi ae rawawata, ma ti baikai aika riai: 29kam na aki kang am'arake ake a tia ni kareanaki nakoni bouananti; kam na aki kang raraa; kam na aki kana te man ae tiringaki ni konaaki roroana; ao kam na aki wene ni bure. Ngkana kam kararoaingkami mani baikai ao kam karaoa ae kam na kab'aia iai. Ara katekeraoi nako imi. 30Ao uakekei, ngke a kanakoaki, ao a nako Antioka, ike a botiia iai kaain te ekaretia, ao a anganiia te reta. 31Ngke a warekia, ao a kim'areirei n taekana ake a kaungaaki iai nanoia. 32A kaungaia naba taari Iuta ma B'auro n taeka aika bati, ngkai boni burabeti naba ngaiia, ao a kakorakorai nanoia. 33Ngke a boni maan n tiku ikekei, ao a kanakoaki ma taeka ni katekeraoi irouia taari nakoia nake a kanakoia 34Ma Tira e kan tiku riki. 35A maeka B'auro ma B'arenaba ma raoia aika bati i Antioka, ao a reirei ma n tataekina ana taeka te UEA. 36I mwin tabe bong, ao e taku B'auro nakoni B'arenaba, Ti na manga nako ni kawariia tarira ni kaawa nako ake ti taekina ana taeka te UEA iai, b'a ti na noori aroia. 37Ao B'arenaba e kani kaira Ioane, are arana teuana Mareko. 38Ma B'auro e taku n ana iango b'a ngkai e a tia n aki raoniia Ioane, ao e aki iriia n aia m'akuri, ao e riai b'a a na aki kairiia b'a raoia. 39A bo ngkanne ni kauntaeka n te aro are a raure nako iai: e kaira Mareko, B'arenaba, ao a borau nako Kubero; 40ma B'auro e rinea Tira, ao a nako, ngke a tia ni mwiokoaki taekaia nako nanoni bain te UEA, b'a a na kakab'aiaki n ana akoi. 41Ao e nako B'auro ma Tira, ni kabuta aon Turia ma Kirikia, ao e kakorakoraia ekaretia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\