MWAKURI 16

1E roko naba B'auro i Rerebe ao i Rutetera; ao noria, e mena iai te aomata ae onimakina Iesu, ae arana Timoteo; tinana bon te I-Iutaia ae onimakina naba Iesu, ao tamana te I-Erene. 2E kamoamoaki Timoteo irouia taari ake a mena i Rutetera ao i Ikonio. 3E tangiria B'auro b'a e na kairiia b'a raona, ma ngaia are e korotabonim'aneia. E karaoa aei B'auro i bukina b'a a bane n ataia I-Iutaia ake a maeka n taabo akekei b'a te I-Erene taman Timoteo. 4Ao ngke a kabuta kaawa nako uakekei, ao a anganiia ekaretia taeka ake a motikaki irouia taan tuatua ma unimm'aane ake a mena i Ierutarem b'a a na tauu. 5Ma ngaia are, a kakorakoraki ekaretia nakon te onimaki, ao a kabatiaki kaaia n te bong ae koraki. 6Ao a m'ananga n ri nukan te aba are Berukia ma Karatia, ngke a tukaki iroun te Tamnei are Raoiroi b'a a na aki taekina ana taeka te Atua i Atia; 7ao ngke a kaania Mutia, ao a kataa te nako Bitunia, ma E tukiia Tamnein Iesu; 8ao a ri rarikini Mutia, ao a wairio nako Teroa. 9E nora kaanga te mii B'auro e bong: e tei te aomata temanna ae te I-M'aketonia ni butiia, ao e kaangai, “Nako mai nako M'aketonia ni buokira!” 10Ao ngke e a tia n nora kaanga te mii arei, ao ti a kataa naba ngkekei te nako M'aketonia, b'a ti taku b'a E boni weteira te Atua b'a ti na tataekina te euangkerio nakoia aomata ikekei. 11Ti borau mai Teroa, ao ti kaeta kawaira n nako Tamoterake; ao n te bong are i mwina, ao ti a manga borau nako Neabori; 12ao maikekei nako Biribi, ae kawani moani m'akoroni M'aketonia, bon ana korone Rom. Ti tiku iai tabe bong. 13N te Taabati ao ti oti nako mani mataroan te kawai n rin n te kaawa arei nako rarikin te karaanga teuana are ti taku b'a e mena iai te ne n tataro; ao ti tekateka n taetae nakoia aine ake a roko ni botaki iai. 14E ongora iroura te aine temanna ae arana Nei Ruria, ae te I-Tuateira, ae te tia kaboa nako te kunnikai ae uraro. E tataromauria te Atua, ao E kauka nanona te UEA b'a e na butim'aai baike e taekini B'auro. 15E b'abetitoaki ma kaain ana auti, ao e butiira, ni kaangai, “Ngkai kam a tia n taku b'a te tia onimakina te UEA ngai ni koaua, ao kam na rin n tiku n au auti.” Ao e kairoroira. 16Ngke ti nako n te ne n tataro, ao ti kaitibo ma te ateiaine ae kaboaki b'a te toro. E taniaki iroun tamneini Buton, ao e karekei ni kabatiai aia b'ai ana toka man arona n taekini baika na riki nakoni boong aika na roko. 17E irira ma B'auro, ao e aki toki n takarua ni kaangai, “Ana toro te Atua are Moan te Rietaata aomata aikai, ao a kaota te kawai ni kamaiu nako ira!” 18Ao e kakaraoa aei ni boong aika bati n te aro are e a un i rouna B'auro. E rairaki, ao e kaangai nakon te tamnei are i nanon te ateiaine arei, “I tuangko n aran Iesu Kristo b'a ko na oti nako mai rouna!” Ao e a oti nako naba n te aoa arei. 19Ngke a noria ana toka b'a e a bua te baere a onimakinna i bukin rekeni kaub'aia, ao a taua B'auro ma Tira, ni katikiia nakon te tabo ni m'akete nakoia taan-tautaeka. 20A kateia i mataia taani motiki-taeka, ao a kaangai, “A bati ni kakiriwea ara kaawa aomata aika I-Iutaia aikai, 21ao a reirei aaro aika aki riai iroura b'a ti na tauu, ke ti na karaoi, ngkai I-Rom ngaira.” 22Ao a teirake aomata n ekianako nako; Ao taani motiki-taeka a raei aia kunnikai uakekei mai aoia, ao a tua b'a a na kataereaki. 23I mwini kaia n oreaki ae bati, ao a kaakiia i nanon te karabuuti, ao a tuanga te tia kawakinia buure b'a e na teiakiniia raoi; 24ao ngaia ngke e tuangaki arei, ao e kaakiia B'auro ma Tira n te ru ni kaikain are i nuuka, ao e karini waeia n te kai ni kabaewae. 25Ngke e a nukanibong ao a tataro B'auro ma Tira, ao a anene n neboa te Atua; ao a ongora aomata ake buure i rouia. 26Ao e a karina naba n roko m'aeiein te aba ae korakora, n te aro are e m'aeiei naba te tabo are e tei i aona te karabuuti; ao a bane n uki ngkekei naba mataroan te karabuuti, ao a b'ara kabaeaia buure ni kabaneia. 27Ngke e uti mani matuuna te tia kawakinia buure, ao ngke e noori mataroan te karabuuti b'a a uki, ao e buuta ana kabaang b'a e nang bakabureia, b'a e taku b'a a tia ni biri nako buure. 28Ma e kanenea b'anaana B'auro n taetae nakoina ni kaangai, “Tai karaoa ae buakaka nako im, b'a ti bane ni mena ikai!” 29Ao ngaia e weewete i bukin taura, ao e biri n rin n ruru ni maku, ao e katorobubua ni bobaraaki i matani B'auro ma Tira; 30ao e kairiia ni kaotinakoia ao e taku, “Mm'aane, tera ae riai b'a N na karaoia b'a I aonga ni kamaiuaki?” 31Ao ngaiia a taku, “Ko na onimakina te UEA are Iesu, ao ko a kamaiuaki iai ma am utu.” 32Ao a taekina ana taeka te Atua nakoina, ao nakoia naba kaain ana auti ni kabaneia. 33Ao e kaira B'auro ma Tira n aoan te tairiki naba anne, ao e teboki mwini kaiia; ao e a b'abetitoaki naba ngkekei ma kaain ana auti ni kabaneia. 34E kaira rake ngkanne B'auro ma Tira nakon ana auti, ao e anganiia kanaia. E kaonaki nanona n te kim'areirei i bukin onimakinan te Atua i rouna; ao ai aroia naba kaain ana utu. 35Ma ngke e a ngaina, ao a kanakoaki bureitiman irouia tani motiki-taeka, ao a kaangai nakoia, “Kam na kanakoia aomata akekei.” 36Ao te tia kawakinia buure e taekin taeka akanne nakoni B'auro, ni kaangai, “A kanakomaia aia taeka taani motiki-taeka b'a kam na kainaomataki, ma ngaia ae kam na oti nako ao naako ma te rau.” 37Ma e taku B'auro nakoia bureitiman, “A kataereira i mataia aomata, n akea kabowian taekara, ao I-Rom ngaira. A kaakira i nanon te karabuuti, ao a nang kanakoira ngkai ni karaba kanakoara? E aki riai; ma a na bon nako mai ngaiia ni kaotinakoira.” 38A tuangaki taani motikitaeka taeka akanne irouia bureitiman; ao ngke a ongo b'a I-Rom, ao a maku. 39A nako n raraoma nakoia, ao a kairiia nako man te karabuuti, ao a butiia b'a a na nako man aia kaawa. 40A oti nako ngkanne man te karabuuti, ao a nako n rin n ana auti Ruria; ao ngke a nooriia taari, ao a kaungai nanoia, ao a nako.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\