MWAKURI 17

1A m'ananga B'auro ma Tiira n ri nukan Ambibori ma Aboronia, ao a roko i Tetaronike, are iai m'aneabaia I-Iutaia iai. 2Ao e rin B'auro n te m'aneaba n aron are e tataneiai iai, ao e reireiia aomata koaua man te B'aib'ara i nanon tenua te Taabati, 3ni kab'arab'arai nanoia, ao ni kaoti m'akoro mai iai ake a taekina te Kristo b'a E riai n ri nanon te rawawata ma te maraki, ao b'a E na manga uti mai buakoia maate; ao e taku nakoia, “Iesu aei ae I taekinna nakoimi, bon te Kristo Ngaia.” 4Iai tabem'aang i buakoia aika a anaaki nanoia, ma ngaia are a raona B'auro ma Tira; ao a raonaki naba irouia I-Erene aika bati aika tataromauria te Atua, ao irouia aine aika bati aika kakannato. 5Ao a bakantang I-Iutaia, ma ngaia are a bobootiia aomata tabem'aang aika buakaka ake a roko n akea bongaia n te tabo ni m'akete, ao ngke a m'aiti aia koraki, ao a kakiriwea te kaawa. A ninia ma n urua ana auti Iaton n ukoukoria uakekei, b'a a na kaotiia nakoia aomata. 6Ao ngke a aki reke i rouia, ao a katika Iaton ma taari tabem'aang nakoia taan taua taekan te kaawa arei, ao a takarua ni kaangai, “A roko naba ikai uake a kakiriwe n taabo nako, 7ao e akoia Iaton; a bane te koraki aei n ri aon ana taeka Kaitaraa, ngkai a taku b'a bon iai riki temanna te uea b'a Iesu.” 8Ao a kiriwe nanoia aomata ma taan taua taekan te kaawa arei ngke a ongo taeka akekei. 9Ao ngke a tia taan taua taekan te kaawa arei n anaa te m'ane mairoun Iaton ma raona nako, ao a kanakoia. 10Ngke e a bon tib'a roo ao a kanakoaki naba B'auro ma Tira irouia taari nako Beroia; ao ngke a roko iai, ao a rin ni m'aneabaia I-Iutaia. 11A raraoi riki nanoia I-Iutaia i Beroia nakoia ake i Tetaronike, b'a a kani kaaki i nanoia ana taeka te Atua, ao a katoa te bong ae koraki n ukeuke n te B'aib'ara, b'a a kani kakoauai baike a taekinaki. 12Ma ngaia are, a bati i buakoia aika onimaki, ni botaki ma aine n Erene aika bati aika kakannato, ma mm'aane naba aika bati. 13Ma ngke a ataia I-Iutaia ake i Tetaronike b'a e taekinaki naba ana taeka te Atua irouni B'auro i Beroia, ao a roko naba iai n aki karauia aomata, ao ni kakiriweia. 14Ma ngaia are, e a kawaekoaki ngkanne ni kanakoaki B'auro irouia taan onimaki nakon te tabo are e mena tari iai; ma e tiku Tira ma Timoteo i Beroia. 15Ao aomata ake a ira B'auro a karokoa i Atenai; ao a nako ngke e reke irouia ana taeka B'auro i bukin Tira ma Timoteo are a na tuangaki b'a a na barekia n nakoina. 16Ao ngke e taningaia B'auro i Atenai, ao e kamarakaki atuna ngke e nora te kaawa b'a a bati bouananti n tei i aona. 17Ma ngaia are, e kauntaeka ni m'aneabaia I-Iutaia ma I-Iutaia ao aomata aika tiaki I-Iutaia aika tataromauria te Atua; ao e kauntaeka naba n te tabo ni m'akete n te bong ae koraki ma aomata ake a rikekei. 18E kauntaeka naba ma taan rabakau tem'angina aika aranaki b'a Ebikourio ao tabeman b'a Tetoiko, A taku tem'angina i buakoia, “Tera ae e kataia n taekinna te aomata ae kakanrabakau aei?” Ao a kaangai tabem'aang, “Kanga te tia taekinia taimonio aika ianena.” B'a e kab'arab'araa nakoia taekan Iesu ma te manga-maiu mai buakoia maate. 19Ao a taua B'auro ni kairiia nakon te Areiobako, ao a kaangai, “Ko kona n tuangiira b'a tera te koaua ae boou ae ko taekinna? 20B'a iai b'aai tabeua aika boou aika ti ongo mai roum; ti a kan ataia ngkanne b'a tera nanoni baikanne.” 21B'a anuaia I-Atenai ni kabaneia, ma iruwa ake a maeka i Atenai, bon ti te kabanea aia tai ni karakin rongorongoni baika boou ao te ongongora iai. 22E tei ngkanne B'auro i mataia kaain te kabowi n te Areiobako, ao e kaangai, Mm'aane aika I-Atenai, I noringkami n aromi nako b'a kam rangi n reitaki ma antimi. 23B'a ngke I nakonako i nanon ami kaawa ma n taratarai b'aai aika kam taromauri, ao I nora naba te baonikarea teuana ae e koreaki i aona ae kaangai, “NAKON TE ATUA ARE AKI ATAAKI.” Ma ngaia aei, b'a Ae kam taromauria, Are aki ataaki, ao boni Ngaia ae I kaotia nakoimi. 24Te Atua, are karaoa aonnaba ma b'aai ni kabane aika i nanona, bon Ueani karawa ma aon te aba, ao E aki maeka n taabo n taromauri aika karaoaki ni baiia aomata. 25Ao bon akea te b'ai ae a karaoia aomata i bukina b'a akea te b'ai ae E kainanoia, ngkai boni Ngaia ae anga te maiu, te ikeike, ma b'aai ni kabane nakoia aomata ni kabaneia; 26ao E karikiia botannaomata ni kabaneia mairoun te aomata ae temanna, b'a a na maeka i aon te aba ni kabane; ao E a kamani bairea te tai are a na maeka iai, ma tiani neia ni maeka. 27E karikia aomata b'a a na ukoukoria, ao a na kunea ngkana arona b'a e roko i rouia te namakin n te tai teuana b'a a na kakaea. B'a E aki raroa nako te Atua mai roura n tatabemaniira nako, 28b'a boni Ngaia ae ti maiu i rouna, ti kakam'akuri i rouna, ao iai ngaira i rouna; n ai aron are a kaangai ami tia oto-kuna tabem'aang, “B'a ti riki naba mai Rouna.” 29Ma ngaia aei, b'a ngkai ti riki mairoun te Atua ao e aki riai b'a ti na taku i nanora b'a te koora arona n Atua, ke te tirewa, ke te atibu, are karaoaki b'a katotongana iroun te aomata ae rangi n rabakau ni m'akuri n tabonibaina, man ana iango. 30Ma ngaia ae E aki bairei taekaia aomata te Atua i nanon tain te babanga arei; ma E tuangiia aomata ngkai ni kabaneia n taabo nako b'a a na rairi nanoia, 31i bukina b'a E a tia ni motika te bong are E nang kaeti iai taekaia kaain aonnaba n te raoiroi iroun te Aomata are E a tia n rineia; ao E kaota koauana nakoia aomata ni kabaneia, ngke E a manga kamaiua mai buakoia maate. 32A kakaniko tem'angina ngke a ongo taekaia maate b'a a kona ni manga uti; ao a taku ake tem'angina, “Ti a manga ongora i roum n taekan naba te baenne.” 33Ao e oti nako ngkanne B'auro mai buakoia. 34Ma iai aomata tabem'aang ake a raoraona B'auro, ao a riki b'a taan onimaki: temanna i buakoia bon Rionutio ae kaain te Areiobako, ao te aine ae arana Tamariti, ao tem'angina riki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\