MWAKURI 18

1I mwini baikekei ao e kitana Atenai B'auro, ao e nako Korinto; 2e kaitibo iai ma te I-Iutaia ae arana Akura ae bungiaki i Bonto, ae e a tib'a roko mai Itare, ma Beritikira are buna, i mwin ana taeka Keraurio nakoia I-Iutaia ni kabaneia b'a a na kitana Rom. E nako ni kawariia B'auro, 3ao e mamaeka ma ni m'akuri ma ngaiia, b'a kioina ngke ti te bo nakoaia: b'a taani karaoi um'anrianna ngaiia. 4E aki toki B'auro ni kakarabakau ni m'aneabaia I-Iutaia n te Taabati ae koraki, b'a e kan anai nanoia I-Iutaia ma I-Erene. 5Ngke a roko Tira ma Timoteo mai M'aketonia, ao akea ana m'akuri B'auro b'a ti te tataekina ana taeka te Atua, ni kaota raoi nakoia I-Iutaia b'a bon te Kristo Iesu. 6Ma a ekianako ao a taetaebuakaia, ao ngaia e ioioa ana kunnikai, ao e taku nakoia, “Kam na boni bukintaeka n ami bure! Akea au bure iroumi! I mwini ngkai ao I a nakoia aomata aika tiaki I-Iutaia.” 7E kitana ikekei ao e nako n ana auti te aomata ae arana Titio Iouteto, ae tataromauria te Atua; e kaan ana auti ma m'aneabaia I-Iutaia. 8Ao Kiritebo, are te tia taua taekan aia m'aneaba I-Iutaia, e onimakina te UEA ma kaain ana auti ni kabaneia; ao I-Korinto aika bati, ngke a ongo ana taeka te Atua, ao a onimaki ao a b'abetitoaki. 9N te tairiki teuana ao kanga e mii B'auro: e taetae nakoina te UEA ni kaangai, “Tai maku, ma ko na taetae, ao tai kainab'aabu! 10B'a I memena i roum, ao akea te aomata temanna ae na ekiko nako ni kaikoakiko: b'a a bati au aomata n te kaawa aei.” 11Ao e maeka B'auro n te kaawa arei i nanon teuana te ririki ao onoua nam'akaina, n reireiia aomata ana taeka te Atua. 12Ma ngke te tia tautaeka i Akaia Kario, ao a kabo nanoia I-Iutaia n eweka B'auro, ao a kairiia nako matan te tabo ni motiki-taeka 13ao a taku, “E anai nanoia aomata teuaei b'a a na taromauria te Atua n te aro ae bobuaka ma taekan te tua!” 14Ma ngke e nangi taetae B'auro, ao e taku Kario nakoia I-Iutaia, “Ngke arona b'a te kairua, ke te bure kakaiaki te baei, ao e riai i rou b'a N na kabanea au tai n ongora iroumi. 15Ma ngkai e kaeti ma taian titiraki i bukin taeka ma aara, ma taekan ami tua, ao I a katikui taekaia nakoimi, b'a I aki kan riki b'a te tia motiki taekani baikai.” 16Ao e kakioia nako man te tabo ni motiki-taeka. 17Ao a bane n taua Tototene are te tia taua taekani m'aneabaia I-Iutaia, ao a batiboia i matan te tabo ni motiki-taeka; ma e aki kan tabe ma ngaiia Kario. 18E kabatiai riki ana bong B'auro n tiku ma taari i Korinto, ao rimwi e kabo ma ngaiia, ao e borau ma Nei Beritikira ao Akura nako Turia; ao e korobuatau B'auro i Kengkirea i m'aini borauna, b'a kakoroan nanon ana taeka ni bau are e bae iai. 19A roko i Ebeto, n te tabo are a kitanaki iai Beritikira ma Akura irouni B'auro. E nako B'auro n rin ni m'aneabaia I-Iutaia, ao e reireiia I-Iutaia. 20Ngke a butiia b'a e na tiku i rouia ni kamanna, ao e aki iri nanoia; 21ma ngke e kabo ma ngaiia, ao e taku, “Ngkana nanon te Atua ao N na manga okiringkami.” Ao e borau mai Ebeto. 22Ngke e aerake i Kaitareia, ao e waerake ni kamaura te ekaretia, ao i mwina e nako Antioka. 23E tiku ni kamanna iai teutana, ao i mwina e kitanna n nako ni kawara te aba are Karatia ma Berukia, ni kakorakoraia taan onimaki ni kabaneia iai. 24E roko i Ebeto te I-Iutaia temanna ae arana Aboro, ae bungiaki i Arekanria. Te tia taetae ngaia ae rabakau, ao e rangi n atatai n te B'aib'ara. 25E a tia n reireiaki teuaei nanon te UEA i bukin te kawai are a riai n toua aomata, ao e taetae ma angin nanona, n reireiia aomata koaua aika eti aika taekan Iesu, e boni ngae ngke e ti atatai n ana b'abetito Ioane; 26ao e taetae teuaei n aki mamaku i nanoni m'aneabaia I-Iutaia. Ngke a ongora i rouna Akura ma Beritikira ao a weteia, ao a kab'arab'ara nakoina nanon te Atua i bukin te kawai are a riai n toua aomata, b'a e aonga n eti riki ana atatai iai. 27A kaungaa nanon Aboro taari ngke e kan nako Akaia, ao a koroboki nakoia ake a onimaki ikekei b'a a na m'aneia n akoia; ao ngke e roko, ao e korakora ana i buobuoki nakoia ake a tia n riki b'a taan onimaki n ana akoi te Atua: 28b'a n ana imanono ao e konai aoia I-Iutaia n aia kauntaeka i mataia aomata, ngke e kaotaia man te B'aib'ara b'a bon te Kristo Iesu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\