MWAKURI 19

1Ngke e mena Aboro i Korinto, ao B'auro e ri nukan aaba ake i eta, ao e roko i Ebeto; ao e kuneia Kristian tabem'aang iai. 2Ao e taku nakoia, “Kam anganaki te Tamnei are Raoiroi ngke kam moa n onimaki ke kam aki?” Ao ngaiia a taku nakoina, “Ti tuai n ongo taekan te Tamnei are Raoiroi, b'a iai ke akea.” 3E a manga titirakiniia riki ao e kaangai, “Te aeka ni b'abetito ra are kam b'abetitoaki iai?” Ao a kaangai, “Ana b'abetito Ioane.” 4Ao e taku B'auro, “Ana b'abetito Ioane bon te b'abetito i bukin rairan te nano; ao e tuangiia aomata aika Iteraera b'a a na onimakina Teuare nangi roko i mwina, are Iesu.” 5Ngke a ongo aei, ao a b'abetitoaki n aran te UEA are Iesu. 6Ao ngke e katokaa baina B'auro i aoia, ao E roko te Tamnei are Raoiroi i aoia; ao a taetae n taetaen aaba aika bati, ao a taetae ni burabeti. 7Tao tengauni ma uoman m'aitiia aomata akekei ni kabaneia. 8I nanon tenua nam'akaina ao e aki toki B'auro n rin ni m'aneabaia I-Iutaia, n taetae iai n aki mamaku, n tataekina uean te Atua b'a a aonga n anaaki nanoia aomata iai. 9Ma ngke a matoatoa nanoia tem'angina n rawa ni kan ira nanona, ma ni kabuakaka i mataia aomata ana kaantaninga te UEA i bukin te kawai are a riai n toua, ao e nako mai rouia. E kairiia nako reirei ni kaokoroia, ao e reirei n te bong ae koraki n ana ru n reirei Turano. 10E kakaraoa aei i nanon uoua te ririki, n te aro are a bane n ongo ana taeka te UEA aomata ake a maeka i Atia, ake I-Iutaia ma I-Erene. 11Ao E karaoi m'akuri aika kamimii te Atua, aika a aki nonoraki aroia ni baini B'auro, 12n te aro are ngkana a anaaki kunnikai ma kaoanimaono ake a bo ma kunna ao a kakaki i aoia aoraki, ao a kona ni kamaiuaki iai man aorakiia, ao a oti nako naba tamnei aika bubuaka mai rouia. 13Iai I-Iutaia tabem'aang aika nanakonako ni kanakoia naba tamnei aika bubuaka n aia tabunea. A kabongana aran te UEA are Iesu nakoia aomata ake iai i rouia tamnei aika bubuaka, ao a kaangai, “Ti tuangngkami iroun Iesu are e tataekinna B'auro!” 14Itimani m'aitiia te koraki aika karaoa te baei, aika natin te I-Iutaia ae aia mataniwi ibonga ae arana Tikeua. 15Ma e kaekaia te tamnei are buakaka ni kaangai, “I ata Iesu, ao I ata naba B'auro; ma antai ngkami?” 16A ewekaki ngkanne iroun te aomata are iai i rouna te tamnei are buakaka, ao e konai aoia b'a e korakora nakoia. Ma ngaia are, a biri nako mai nanon te auti arei ma kunnikaia aika raeuaki, ao a ikoaki. 17E a ataaki te baei irouia I-Iutaia ma I-Erene ni kabaneia ake a maeka i Ebeto, ao a rangi ni maku; ao e neboaki aran te UEA are Iesu. 18A m'aiti naba aomata i buakoia ake a tia n onimaki aika roko ni kaoti aroia, ma ni karakin aia m'akuri nako aika bubuaka. 19A bati aia koraki taan tabunea ake a uoti aia boki n tabunea ao a boti ni kabuoki i mataia aomata ni kabaneia; ao ngke a wareki m'aitini booia, ao a noria b'a ngaia nimabwi te nga te maibiibi n tirewa. 20Ao e buta nako ana taeka te UEA n te aro anne, ao a bati riki aomata ake a onimaki. 21Ngke a tia n riki baikekei, ao e moti i nanoni B'auro b'a e na ri nuukani M'aketonia ma Akaia n nako Ierutarem, ao e kaangai, I mwin rokou i Ierutarem, ao e riai b'a N na nora naba Rom. 22Ao e kanakoia uoman mai buakoia raona ake a buobuokia, are Timoteo ma Erateto nako M'aketonia, ao ngaia e tiku ni kamanna i Atia. 23I nanon taai akanne ao e riki te kiriwe ae korakora i bukin te Aro. 24B'a te aomata temanna ae arana Temeterio, ae te tia karaoi b'aai man te tirewa, e kakaraoi man tirewa Tembora aika taore aika uarereke aika katotongan um'antabun Nei Aritemito, ao e korakora aia m'akuri iai te koraki ake a m'akuri i rouna. 25E botiia taani m'akuri aikai ma te koraki tem'angina ake ti te bo aekan naba aia m'akuri ma ngaiia ao e taku: Mm'aane, kam ataia b'a e reke kaub'aira man te m'akuri aei. 26Ao kam noria, ao kam ongo, b'a tiaki ti i Ebeto ae e kairoroia ma n anai nanoia iai aomata teuare B'auro, ma e kuri ni kabuta aon Atia, n taku b'a tiaki atua baika karaoaki ni baiia aomata. 27Iai ngkanne te kangaanga ae na reke nakon ara m'akuri aei, b'a e nang aki kubaraki. Ma tiaki ti ngaia, ma iai naba te kangaanga ae na reke nakon um'antabun te anti are kakannato are Nei Aritemito, b'a e nang kakeaki bonganana; ao Nei Aritemito, are taromauriaki i Atia ao i aonnaba, e nangi mauna kakannatona! 28Ngke a ongo taeka akanne, ao a rangi n un, ao a takarua ni kaangai, “E kakannato Nei Aritemito, are antiia I-Ebeto!” 29E buta aon te kaawa arei n te kiriwe, ao a tauaki irouia aomata Kaio ma Arititareko, aika I-M'aketonia, aika raoni B'auro ni m'am'ananga. A bane ni b'aina te nano ae ti teuana ni kanenei nakon te tabo are a bobotaki iai kaain te kaawa, ao a tauia uakekei. 30E kan nako B'auro n tei n taetae i mataia aomata, ma a tukiia ake a onimaki. 31A kanakoa naba nakoni B'auro aia rongorongo I-Atia tabem'aang, aika taan tautaeka aika raoraona, ao a tuangnga b'a e na aki kaoti n aia tabo ni bobotaki kaain te kaawa. 32A mangao aomata: tem'angina a takaruaea te b'ai teuana, ao tem'angina te b'ai teuana, b'a a m'aiti i buakoia ake a aki ata bukin are a botaki iai. 33Iai tabem'aang i buakoia ake a bukina Arekantero b'a ngaia are e karika te kiriwe, i bukina ngke e kanakoaki irouia I-Iutaia b'a e na tei i matan te botaki. E taotaona baina Arekantero nakoia aomata b'a e kani karaua te taetae nakoia. 34Ma ngke a ataia b'a te I-Iutaia, ao a bane n takarua n te b'ana ae ti teuana, i nanon tao uoua te aoa ni kaangai, “E kakannato Nei Aritemito, are atuaia I-Ebeto!” 35Ngke e a tia ni katoki karongoaaia aomata te tia koroboki n te kaawa, ao e taku, Mm'aane aika I-Ebeto, antai te aomata ae aki ata te kaawa ae Ebeto b'a ngaia te tia kawakina um'antabun Nei Aritemito are kakannato, ma te b'ai are b'aka mai karawa? 36A aki konaaki ni kakeweaki baikai, ma ngaia ae e riai b'a kam na rau, ao kam na karaurau n iango i m'ain ae kam karaoa te b'ai teuana. 37B'a kam kairiia mai aomata aikai, aika tiaki taani kurib'ai Tembora i bukiia anti, ao a aki taetaebuaka naba Nei Aritemito. 38Ma ngaia aei, b'a ngkana tao iai ana taeka Temeterio ma taani m'akuri ake raona ni kabuakaka temanna, ao bon iai boong ni kabowi ao iai naba taani moti: arei neia n i kabuakaka. 39Ma ngkana iai riki te b'ai ae kam tangiria, ao e na baireaki taekana ni kabowin te kaawa n aron taekana n te tua. 40B'a ae ti a reke n te kangaanga, b'a ti nangi bukinaki b'a ngaira aika ti karika te kiriwe n te bong aei; ao akea ara taeka ae e raoiroi ae ti na anga b'a kab'arab'arani bukin te ibetutu n aomata aei. 41Ao ngke e a tia n atongi baikai, ao e kab'aranakoa te botaki arei.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\