MWAKURI 2

1Ngke e roko te bong are Bentekota, ao a bane ni botaki ake a onimakina Iesu n te tabo ae ti teuana. 2Ao e rina n roko te neaa mai karawa, ae kanga ai aroni karongoaan ukin te ang ae baibati, ao e kaona nanon te auti are a tekateka iai. 3Ao a noori baika ai aron te ai aika ura, aika ai aron taraan te newe; a uamaae nako baikai n tatabeua nakoia, ao a tiku i aoia n tatabemaniia nako. 4A bane ni kaonaki n te Tamnei are Raoiroi, ao a taetae n taetaen aaba tabeua, n ai aron are E anganiia te Tamnei b'a a na taetae iai. 5Iai i Ierutarem I-Iutaia aika rangi n taua te Aro n Iutaia; a roko man aaba nako i aonnaba. 6Ngke a ongo b'anaaia taan onimaki, ao a ikotaki aia koraki aika bati ma te mimi, b'a a bane n oota n te baere a taekinna taan onimaki, b'a a taetae n aia taetae nako. 7A bon rangi ni mimi i rouia, ma ngaia are a kaangai, Noria, tiaki I-Kariraia uaakai ni kabaneia aika taetae? 8Ao e aera ngkai ti bane n ongo n taetaen abara nako ake ti bungiaki iai? 9Ngaira aika I-Baretia, ma I-Miria, ma I-Eram, ma aomata aika maeka i Metobotamia, i Iutaia, i Kabatokia ao i Bonto ma Atia, 10ao i Berukia, Bamburia ma Aikubita, ao i aban Ribua ake i rarikini Kurene; ao iai naba i buakora aika roko n iruwa mai Rom, 11aika I-Iutaia ma aomata aika tiaki I-Iutaia aika a tia n riki b'a kaain te Aro n Iutaia, ma I-Kirete, ma I-Arabia; ti bane n ongo i rouia ngkai a taekin ana m'akuri te Atua aika kamimii n ara taetae nako. 12Ao a bane ni mimi ma ni minotaki aia iango, ao a i titiraki i rouia ni kaangai, “Tera nanon te baei?” 13Ma a taetae ni kakaniko tem'angina ao a kaangai, “A koro ni manging n te wain!” 14Ao e teirake Betero ma uake tengauni ma temanna, ao e kanenea b'anaana n taetae nakoia aomata ni kaangai: Mm'aane aika I-Iutaia, ao ngkami ni kabaneingkami aika kam maeka i Ierutarem, e na ataaki aei iroumi, ao kam na ongora n au taeka! 15B'a a aki manging uaakai n ai aron are kam taku, b'a ai tib'a te aoa ruaiwa n te ingabong aei. 16Ma aio te taeka are atongaki ngkoa iroun te burabeti are Ioera, are kaangai, 17“E taku te Atua, Ao ni boong aika kabanea ni boong, N na nurakina Tamneiu i aoia aomata ni kabaneia. A na taetae ni burabeti natimi aika mm'aane ma aine; ao a na noori baika ai aroni kanoani mii ami rorobuaka n ataei, ao a na miakini mii ami unimm'aane. 18ao N na nurakina naba Tamneiu i aoia tooro aika mm'aane ma aine, ni boongi naba akekei, ao a na taetae ni burabeti. 19N na kaoti baika kamimii i eta i karawa, ao kanikina i nano i aon te aba, n ai aroni baikai: te raraa ma te ai, ma bubu n ai aika matenten. 20E na riki n roo taai, ao e na turubaka n uraura nam'akaina, i m'ain rokon ana bong te UEA are kakannato are kakamaaku. 21Ao e na kamaiuaki ane m'anewea aran UEA. 22Mm'aane aika Iteraera, kam na ongo taeka aikai: Iesu are te I-Natareta are e kaotaki arona i buakomi b'a iai nakoana mairoun te Atua, are e kateretereaki raoi n taiani m'akuri aika kamimii, ma baika kamimii, ma kanikina, ake E karaoi te Atua i rouna i buakomi, n ai aron are kam bon ataia; 23E a kaman tia ni baireia te Atua, ao E a kaman ataia naba, ae E na tauaki Iesu nakoimi, ao kam kamatea, b'a kam anga nako nanoni baiia aomata aika riri aon te tua, b'a a na tauria n te kaibangaki; 24ma E a manga kamaiua te Atua ao E kainaomata man te mate: b'a E aki konaaki n tauaki Iesu ni m'aakan te mate. 25B'a e a kaman taekina Iesu Tawita ngke e kaangai, ‘I tarataraa te UEA i matau n taai nako; B'a E memena i rarikiu, b'a e aonga n aki kakiriweaki au iango; 26Ma ngaia ae e kim'areirei nanou, ao I taetae ma te kakatonga; ao ngai, ae te rab'ata ae mamate, N na tiku ma te kantaninga ae nene: 27B'a ane Ko na aki kitana aomatau ni koaua i Eriti, Ao Ko na aki anga rab'atan am toro ae kakaonimaki b'a e na mka n te ruanimate. 28Ko kaoti kawai ni kamaiu nako iu, Ao memenam irou e a karekea nako iu te kim'areirei ae bati.’ 29Mm'aane, taari, e riai b'a N na taekina aron Tawita are ara bakatibu nakoimi n aki wimakiki: b'a e mate ao e taunaki, ao e mena nena n taunaki i rarikira ni karokoa te bong aei. 30Bon te burabeti ngaia, ao e ata ana taeka ni bau te Atua nakoina: E kaotia iai b'a E na karika temanna i buakoia ana kariki Tawita b'a te uea ngaia, n ai aron Tawita. 31Ao Tawita e a kaman nora te baere E na karaoia te Atua, ma ngaia are e taekina manga-utin te Kristo: b'a E aki kaaki taekana i Eriti, ao E aki rotaki rab'atana n te mka. 32E a manga kamaiuaki Iesu aei iroun te Atua, ao bon taani kakoaua manga-utina ngaira ni kabaneira. 33Ngkae E neboaki i angaatain te Atua, ao ngkae E anganaki iroun te Tama te taeka n akoi i bukin te Tamnei are Raoiroi, ao E a tia n nurakina te baei, ae kam noria ma n ongo. 34B'a e aki rierake Tawita nako karawa, ma e kaangai, “E taku te Uea nakon au Uea, Ko na tekateka i angaataiu, 35ni karokoa karaoaia am kairiribai irou b'a neni katokani waem.” 36Ma ngaia ae kam na ataia ni koaua ngkami aika Iteraera ni kabaneingkami b'a E a tia te Atua ni karika Iesu b'a te UEA ao te Kristo. 37Ngke a ongo aei aomata ao a teke nanoia; ma ngaia are a taku nakoni Betero ma taan tuatua ake raona, “Taari, tera ae ti na karaoia?” 38Ao e taku Betero nakoia, “Rairi nanomi, ao kam na bane ni b'abetitoaki n aran Iesu Kristo i bukini kab'araan ami bure; ao kam na anganaki te b'ai n tituaraoi are te Tamnei are Raoiroi. 39B'a E a tia te Atua n anga ana taeka n akoi nakoimi, ao nakoia ami kariki, ao nakoia naba ake a mena i kiraroa, ake E weteia te UEA are Atuara nakoina.” 40A bati riki ana taeka Betero nakoia, ao e butiia ni kaangai, “Kam na kamaiungkami man te rekenikai ane nang roko nakon te roro ae buakaka aei!” 41A b'abetitoaki ngkanne aomata ake a butim'aea ana taeka Betero, tao 3,000 m'aitiia, ao a ikotaki ma m'aitiia taan onimaki n te bong arei. 42A botum'aka nakon reireiaia irouia taan tuatua, ao nakon aroia n i buokanib'ai; ao a kakaonimaki nakon iriran aia bobotaki n am'arake ma n tataro. 43E karaoi m'akuri aika kamimii ma kanikina te Atua irouia taan tuatua, ao a taonaki aomata n te maku. 44A kateimatoa aroia n iraorao taan onimaki, ao a i buokanib'ai n aia b'ai nako. 45A kabo nako abaia ma aia b'ai nako, ao a tib'atib'ai booia nakoia ake a onimaki, ni kaeti ma kain nanon temanna ma temanna. 46A bobotaki n te Tembora ma te nano ae ti teuana ni katoa bong, ao a bobotaki n am'am'arake n aia auti nako, ao a kang kanaia ma te kukurei ao te nanoraoi, 47ao a kamoamoa te Atua, ao a tangiraki irouia aomata. N te bong ae koraki ao a kam'aitaki riki aia koraki taan onimaki iroun te UEA irouia ake a tib'a manga kamaiuaki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\