MWAKURI 20

1Ngke e toki te kiriwe arei, ao e weteia reirei B'auro ni kaungaia, ao e kabo ma ngaiia. E kitaniia ao e wakina kawaina nako M'aketonia. 2Ngke e tia n ri nukan aaba akekei, ni kaungaia ake a onimaki n taeka aika bati, ao e roko i Erene. 3E tiku iai tenua nam'akaina; ao ngke e nangi borau nako Turia, ao iai I-Iutaia ake a na kam'arua; ma ngaia are e a reke nanona ngkanne b'a e na oki n ri nuukani M'aketonia. 4Ao e iria Tobatero are natini Buro, are te I-Beroia; a iri naba Arititareko ma Tekunro ake I-Tetaronike, ma Kaio are te I-Rerebe, ma Timoteo, ao Tukiko ma Terobimo ake I-Atia. 5A ri moara uakanne n taningaira i Teroa. 6Ao ti borau mai Biribi i mwini baneni bongin te Berena are aki Karikaki; nimabong ara bong, ao ti roko irouia uakekei i Teroa, ao ti tiku iai itibong. 7Ngke ti botaki n am'arake n i raorao ni moani bongin te wiiki are te moa ni bong, ao e anga ana taeka n reirei B'auro i bukina ngke e nangi nako n te ingabong; ao e waaki n taetae ni karokoa e nukanibong. 8E bati te taura n te ru are i eta are ti botaki iai. 9E tekateka n te winto te rorobuaka n ataei temanna ae arana Eutuko. Ngke e kamanna n reirei B'auro, ao e roko i roun Eutuko te nimatutuu ni karokoa e kiro nako ni matu, ao e b'aka i aontano man te bwia are te katenua, ao e tabekaki b'a te mate. 10Ma e ruo B'auro, ao e b'akara aona n rab'atia, ao e kaangai, “Tai nanokawaki! B'a iai te maiu i rouna.” 11Ao e a manga rierake B'auro, ao e urua te kariki n am'arake ma ngaiia; e ananau ana tai ma ngaiia b'a a maroroo ni karokoa e a moanna n oota otan taai, ao e a tib'a nako. 12A kaira nako te roronga ngke e maiu, ao a bati ni kabebeteaki nanoia. 13Ao ngaira ti ri moa nakon te kaibuke, ao ti borau nako Ato, b'a ti na aeka iai B'auro: b'a anne are e baireia ngke e kan nako iai n nakonako. 14Ao ngke ti bo ma ngaia i Ato, ao e raoniira, ao ti nako Miturene. 15Ti borau mai Miturene ao ti roko i rarikini Kio ngke e a ingabong; ao n te bong are i mwina ti roko i Tamo; ao n te bong naba are i mwina, ti roko i Mireto. 16B'a e a tia ni moti n ana iango B'auro b'a e na borau n aki kaeta Ebeto, ma e na kitanna: b'a e aki kani kabanea ana tai i Atia, b'a e taenoa ni kan roko i Ierutarem n te bong are Bentekota, ngkana e kona. 17Ao e kananako B'auro mai Mireto nako Ebeto b'a a na weteaki unimm'aanen te ekaretia. 18Ngke a roko i rouna, ao e taku nakoia: Kam ataia b'a ni moa man te bong are I roko i Atia iai, ao i nanon naba boongi ni kabane ake I mena iai iroumi. 19Ao I beku i bukin te UEA ma te nanorinano ni kabanea, ma rannimatau, ri buakoni kataaki ake a b'akarai n aia m'akuri ni kam'am'ane I-Iutaia. 20Bon akea naba te b'ai teuana ae manena ae I taua n aki kaotia nakoimi, ma n aki reireingkami iai i mataia aomata ao n auti nako. 21I kamatoa au taeka nakoia I-Iutaia ma I-Erene n tuangiia b'a a na rairi nanoia nakon te Atua, ao a na onimakina ara UEA are Iesu. 22Ao noria, N nangi nako Ierutarem b'a E kairoroai te Tamnei, ao I aki atai baike a nangi riki nako iu. 23Ma I ti ata ana taeka te Tamnei are Raoiroi nako iu ni kaawa nako, b'a E taku b'a N na kaitaraa ma b'aai ni kabaebae ao te karawaawataaki. 24Ma I kakeaa kakawakini maiu nako iu, b'a I aonga ni katia te baere I waaki iai, ma nakoau are E anganai te UEA are Iesu, are te tataekina te euangkerio are taekan ana akoi te Atua. 25Ao noria, I ataia b'a kam nang aki manga noori matau, ngkami ni kabaneingkami aika I nakonako i buakomi n tataekina uean te Atua. 26Ma ngaia ae I tuangngkami n te bong aei, b'a akea tabeu irouia aomata nako ake a kabuai maiuia. 27B'a akea te b'ai teuana n ana kaantaninga te Atua ae I taua n aki taekinna nakoimi. 28Kam na tarataraingkami ao tararuaia aomata ni kabaneia ake kam kateaki i buakoia iroun te Tamnei are Raoiroi b'a taan tararuaia: kam na tararua ana ekaretia te Atua, are E reke i rouna b'a ana b'ai n raraan Natina. 29I ataia b'a i mwin nakou ao ane a na roko i buakomi aomata aika ai aroia kameanti aika tiritiri, n aki karaua te ekaretia; 30ao ane a na kaoti aomata tem'angina mai buakomi ao a na atongi baika b'aoua, b'a a aonga ni katikiia ake a onimaki b'a raoia. 31Ma ngaia ae tai ni matutu, ao ururingai b'a I aki toki n reireingkami ni kabaneingkami ni bong ao ni ngaina ma rannimatau i nanon tenua te ririki. 32Ao I anga ngkami ngkai nakon te Atua, ao nakon naba ana taeka n akoi, are kona ni kateimatoaingkami ma n anganingkami te kab'aia are E kawakinna i bukiia ake a kaitiakaki ni kabaneia. 33I aki mataiakina ana tirewa te aomata, ma ana koora, ma ana kunnikai. 34Kam bon ataia b'a baiu aikai, ngaiia aika m'am'akuri ni kareke baika I kainanoi, ao ni kareke naba baika a kainanoi aomata ake a mena i rou. 35I a tia ni kaotia nakoimi n aaro nako b'a ti riai ni buokiia aika mamara n te aro aei, ae te bekutata, n aki m'aninga ana taeka te UEA are Iesu, are kaangai, “E kakab'aia riki te anga nakon te anganaki.” 36Ngke e a tia n atongi baikai, ao e katorobubua ma aia koraki ni kabaneia, ao e tataro. 37Ao a bane ni katu rannimataia n tang, ao a b'akara aon roroani B'auro ni kaboria ma ngaia. 38A nanokawaki riki n ana taeka are e taku b'a a na aki manga nora matana. Ao a bakaborauia nakon te kaibuke.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\