MWAKURI 21

1Ngke e a roko ara tai ni kitaniia ao ti borau ni kaeta Koti, ao ti roko iai; ao ngke e a ingabong ao ti roko i Roriti, ao ti kitanna n nako Batara. 2Ti nora iai te kaibuke tewaana are na nako Boinike; ma ngaia are ti toka iai ao ti borau. 3Ngke e ria Kubero, ao ti kitanna n ri maiakina ni borau nako Turia, ao ti aerake i Turo: b'a a kaerakeaki iai kaako. 4Ti kuneia aomata aika onimakina Iesu i Turo, ma ngaia are ti tiku iai itibong; ao a tuanga B'auro, n aron tuangaia iroun te Tamnei are Raoiroi, b'a e na aki waerake nako Ierutarem. 5Ao ngke a bane ara bong i Turo, ao ti m'ananga n nako. A bakaborauira te koraki arei ma buuia ma natiia nako tinanikun te kaawa; ao ti katorobubua i aon te bike, ao ti tataro. 6Ti kabo ngkanne ma ngaiia, ao ti toka i aon te kaibuke; ao ngaiia a okiri mwengaia. 7E roko n tokina m'anangara mai Turo ngke ti roko i Betoremai, ike ti kamauriia iai taari, ao ti tiku i rouia te bongina. 8Ao n te bong are i mwina, ti nako ao ti roko i Kaitareia; ti rin n ana auti Biribo are te tia tataekina te euangkerio, are temanna i buakoia uake itiman ngkoa; ao ti tiku i rouna. 9Iai aman natina aine aika tuai n iein, aika tataetae ni burabeti. 10Ao ngke ti tiku ikekei tabebong, ao e wairio te burabeti temanna mai Iutaia, ae arana Akabo. 11Ngke e roko iroura, ao e anaa kabaean nuukani B'auro, ao e kabae baina ma waena i bon i rouna iai, ao e taku, “Aikai ana taeka te Tamnei are Raoiroi, Ane a na kabaea te aomata ae ana b'ai te kabaea n nuuka aei I-Iutaia ake i Ierutarem, ao a na anga nako nanoni baiia aomata aika tiaki I-Iutaia.” 12Ngke ti ongo taeka akanne ao ti kabanea ara bubuti nakoni B'auro, ngaira ma aomata n te tabo arei, b'a e na aki waerake nako Ierutarem. 13E taku ngkanne B'auro nakoia, “Tera ae kam karaoia ngkai kam katumaua te tang, ma n urua nanou? B'a I a tauraoi nakon tiaki ti te kabaeaki, ma nakon naba te mate i Ierutarem i bukin aran te UEA are Iesu.” 14Ao ngke e aki iri nanora B'auro, ao ti aki manga karongoa i mwin are ti kaangai, “E na tauaki ana taeka te UEA.” 15Ao i mwini boong akekei, ngke ti a tauraoi, ao ti a waerake nako Ierutarem. 16A irira tabem'aang mai buakoia reirei ake i Kaitareia, ao a kaira temanna ae M'anaton ae te I-Kubero, ae te reirei nikawai, are ti na maeka i rouna. 17Ao ngke ti roko i Ierutarem, ao ti m'aneaki n akoaki ma te kukurei irouia taari ake a mena iai. 18N te bong are i mwina ao ti airi ma B'auro n nako ni kawara Iakobo; ao a bane n roko unimm'aane iai. 19Ngke e tia ni kamauriia B'auro, ao e a karakina ngkanne taekan te b'ai teuana i mwin teuana ni baike E karaoi te Atua ri nanon ana m'akuri ni mitinare i buakoia aomata aika tiaki I-Iutaia. 20Ao ngke a ongo, ao a karaoiroa te Atua, ao a taku nakoina, Tarira, ko noria b'a nga ma nga I-Iutaia aika tia n rairaki, aika a rangi ni korakora nanoia n tangira te Tua. 21Ao a tia ni kaongoaki taekam b'a ko reireiia I-Iutaia ni kabaneia ake a maeka i tinanikun Iuta b'a a na kaaki taekan ana Tua Mote, ao ko tuangiia b'a a na aki korotabonim'aneaki aia ataei, ao a na aki iri nanon aia katei. 22Tera ngkanne ae e riai ni karaoaki? Ane a na bon ongo ae ko a roko. 23Ma ngaia are, aei te bae ti na tuangko b'a ko na karaoia, Aman te aomata iroura aika bae n aia taeka ni bau teuana. 24Ko na kairiia ni kaitiakiko ma ngaiia, ao ko na kab'akai booni karea i bukiia, b'a a aonga ni korobuatauia; ao ane a na bane n ataia iai aomata b'a akea koauan taekam ake a tia n tuangaki, ma ko bon nakonako naba i nanoni kawakinan te Tua. 25Ma ti a tia ni korea ara reta nakoia aomata ake tiaki I-Iutaia, ake a tia n onimaki, ni kaota ara baire b'a a na kawakinia mani kanakin am'arake ake a tia ni kareanaki nakoni bouananti; ao a na kawakinia naba man te kangi raraa, ao mani kanakiia maan aika mate b'a a koonaki roroaia, ao man te wene ni bure. 26E anaiia ngkanne aomata akekei B'auro, ao n te bong are i mwina, ngke e tia ni kaitiakia ma ngaiia, ao e rin n te Tembora n anga taekani kaitiakaia b'a te bongi ra are e na toki iai, are a na bane naba iai n anga karea i bukin temanna ma temanna irouia uakekei. 27Ngke a kani koro boong ake itibong, ao a nora B'auro I-Iutaia ake kaain Atia i nanon te Tembora. A kakiriweia aomata ni kabaneia, ao a taua B'auro. 28Ao a takarua ni kaangai, “Mm'aane aika Iteraera, buokira! Aio te aomata are reireiia aomata n taabo nako b'a a na ekianako nako ara aomata aika Iteraera, ma te Tua, ma te tabo aei; ao e kairiia naba I-Erene ni kariniia n te Tembora, ao e kam'araea te tabo ae tabu aei!” 29B'a a kaman nora Terobimo are te I-Ebeto b'a raoni B'auro i nanon te kaawa, ao a taku i nanoia b'a e a tia B'auro ni kairiia nako nanon te Tembora. 30A bane ni kiriwe kaain te kaawa, ao a biri ni botaki aomata ao a taua B'auro ni katikia nako mai nanon te Tembora; ao a bonotaki naba ngkekei mataroa. 31Ngke a iangoia b'a a na kamatea, ao e roko te rongorongo irouni mataniwin te taanga ni buaka, b'a e kiriwe aon Ierutarem. 32Ao ngaia e a kairiia ngkekei naba tautia ma mataniwi n taanga ni buaka ake kaka tebubua kaaia, ao a biri rio nakoia aomata; ao ngaiia, ngke a nora aia mataniwi tautia ma tautia, ao a katoka oreani B'auro. 33E kaniia B'auro ngkanne teuare aia mataniwi tautia n taua, ao e tua b'a e na kabaeaki n taurekereke aika uaai. E titiraki ngkanne ao e taku, “Antai teuaei, ao tera ae e karaoia?” 34A takaruaea te b'ai teuana tem'angina i buakon te koraki arei, ao tem'angina te b'ai teuana; ma ngaia are ngke e aki kona n ata te koaua i bukini mangaoia aomata, ao e tua b'a e na kairaki B'auro nakoni neia tautia are matoatoa. 35Ngke e roko i aon te tabo n nakonako ni waerake, ao e a uotaki ngkanne irouia tautia i bukin iowawaia aomata. 36B'a a iriia aomata aika bati n rimwiia, ao a takarua ni kaangai, “Kamatea!” 37Ngke e nang kairaki ni karinaki B'auro i nanoni neia tautia are matoatoa, ao e taku nakon aia mataniwi tautia, “E kariaiaki b'a N na taetae nako im, ke e aki?” “Ao ngaia e kaangai, Ko rabakau n taetae n Erene?” 38“Tiaki te I-Aikubita arei ngkoe, are kateirakea te kiriwe i nanon taai aika b'aka nako, ao e kairiia angaa te aomata aika taan tiritiri n te biti nakon te rereua?” 39Ao e taku B'auro, “Te aomata ae te I-Iutaia ngai, ae te I-Tareto are i Kirikia, ae kaain te kaawa ae aki mangori; I butiiko b'a ko na kariaia b'a N na taetae nakoia aomata.” 40Ao ngke e kariaia, ao e tei B'auro n te tabo n nakonako ni waerake, ao e taotaona baina nakoia aomata. Ngke ai bon akea naba teutana te karongoa, ao e taetae nakoia n te taetae n Ebera, ao e kaangai:


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\